13e Jaargang Zaterdag 2 September 1944 No. 79 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Middgnmeer Brugstr. 23 NIEUWSBLAD VOOR DE WiERlNGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Abonnementsprijs per kwartaal r 1.30 Prijs per nummer5 ct. VIJAND TEN N. VAN PARIJS TOT jf^kere STAAN GEBRACHT. Zware strijd In het gebied LaonReims waar de Geallieerden zich in noordoostelijke richting bewegen. Versterkte druk nabij Ploesli. DU1KBOOTEN BOORDEN Pesaro duren in twee pene- 36.000 B.R.T. IN DEN GROND. Hoofdkwartier van den Führer, 31 Aug. iD.N.B.» Het opperbevel van de weer macht maakt bekend Ten Noorden van Parijs werd de vijand, die onze uit- wfjkbewegingen scherp na- dringt, tot staan gebracht. Tegen vijandelijke aanvals- colonnes, die uit het gebied van Beauvais naar het Noor den trekken, zijn tegenaan vallen op touw gezet. In het gebied van Laon- Reims staan onze troepen in zwaren strijd met vijandelij ke pantserstrijdkrachten, die naar het Noordoosten en Noorden nieuwe terreinwinst •konden behalen. In het Rhónedal, is de vijandelijke druk versterkt, vooral tegen Valence. Alle vijandelijke aanvallen wer den daar iü felle gevechten afgeslagen. Het vergeldingsvuur op Londen werd dag en nacht voortgezet. In Italië is de vijand aan de Adriatische kust opnieuw over een breed front tot den grooten aanval overge gaan. Met krachtig gebruik van slagvliegers, artillerie en tanks en met ondersteuning door zeestrijd krachten kan hij bij Urbino en bij Pesaro plaatselijke penetraties tot stand brengen. Door onze tegenaanvallen werden de binnengedrongen vijandelij kc aanvalsgroepen uiteenge slagen. Ten Zuidwesten van tratieplekken verbitterde ge vechten voort. In Roemenië is de vijan delijke druk in de richtinj nog eens, Nederlan- cers thans met serheugde gezichten zie rondloopen in ce verwachting, dat het leed van den grootën oorlog „over 14 dagen" zal zijn geleden. Het zijn niet de werkende nienschen met het kleine bezit of de volkomen bezit- loozen, die nu zoo vroolijli zijn. Het zijn zij, die nog veel of zeer veel te verlie- van Ploesti versterkt. Aan Zen hebben en die hun t'e Zuidoostgrenzen van Ze- naakte egoïsme en hun zie- venburgen werden nieuwe hg gebrek aan civiele cou- hevige aanvallen der bolsje- wieken uiteengeslagen. Aan de rem/Wan liet Oostelijke front 2$*.' gisteren alleen ten Nooici'iosten^van Warschau gevechtshandelingen van eer nige beiV^kenis ontstaan, waar de door de Sowjets na gestreefde doorbraak naai de stad. na het stukschieten van 24 'tanks opnieuw werd verijdeld. Anierikaansche bommen werpers ondernamen met rage in de jaren van 1940 tot 1944 zoo goed mogelijk met een manteltje van pa triotisme hebben bedekt. Juist voor hén zou de ont goocheling, die straks komt en die onnoemelijk veel zwaarder te dragen zou zijn in het geval van de door hen verwachte bevrij ding wel eens het einde van hun weerstandsvermogen kunnen worden. Wij, bewuste nat.-socialis- gebruikmaking van het voor *en> begrijpen, oat er op het den afweer ongunstige ween oogenblik allerminst aan- terreuraanvallen op Breinen leiding voor uitbundige en Kiel. Andere aanvallen van vijandelijke bommen werpers waren 'gericht op eenige plaatsen in Honga rije. In den afgeloopcn nacht wierpen afzonderlijke Brit- sche vliegtuigen bommen in het gebied „tusschen Rijn en Main. In Hët Kanaal en in den Indischen Oceaan 'hebben dinkbooten m felle gevech ten 'zes vijandelijke sche pen met een inhoud van te zamen 36.000 brt., alsmede een torpedojager en een be wakingsvaartuig, in den grond geboord en een vijan delijk vliegtuig neergescho ten. MAX BLOKZIJL AAN DEN VOORAVOND VAN DE DERDE OORLOGSRONDE. HET ZWAARSTE IS THANS IN AANTOCHT. VASTBERADENHEID EN zou komen, maar Duitsch- RU.S1' NOODIG. I land en zijn medestrijders Wederom Geil Neder- De mogendheden die men'cien oorlog zouden verliezen' L jn dezen tweeden wtyeldoor-J ,>n hun lot, zouden afwach-mc^ het Kldcier- vreugde bestaat, en wij zou den ons schamen, met ver heerlijkte gezichten rond te loopen. Wij weten, dat het zwaarste niet as geleden, maar dat het zwaarste juist in aantocht is Men heeft dezen oorlog tegen ons ge wild, voorbereid en' ten slot te verklaard: Men heeft hem gevoerd met alle middelen, ook de méést onmenschelij- ke. Men heeft getracht hein te winnen door omkooperij door samenwerking met verraders," door terreur, door massalen moord. Als thans de verdediging de tanden op elkaar zet en den helm vaster gespt dan zal de vijand straks niet mogen jammeren om wat hij heeft uitgelokt Het na- tionaal-socialisme wacht in volkomen rust en vastbera denheid op het sein tot den aanval. Dan zal er niets meer te lachen zijn 'log als „de Geallieerden' pleegt aan te duiden, of schoon zij alleen maar be vriend zijn, omdat ze voor' loopig nog dezelfde tegen standers hebben, staan voor het feit, dat ze in de komen de v/eken een militaire over winning moeten behalen, willen ze niet zijn gedwon gen, de derde periode van dezen strijd te aanvaarden een ronde, die naar onzi overtuiging de kansen zal doen keeren en de Duitsche overwinning zal brengen, Ik weet heel goed, dat bij al die Nederlanders, die op het oogenblik nog altijd ol sinds kort op de geallieerde kaart zetten,, de mogelijk heid van een wending ten gunste van Duitschland als een onmogelijkheid wordt beschouwd en zij, die aan die mogelijkheid wèl geloo- ven, als dwazen aldus Blokzijl in zijn radiopraatje. Ik kan mij de opgewekte stemming van hen, die al tijd op een geallieerde over winning hebben gehoopt: m deze weken heel goed begrijpen. E>och wij, nat. so cialisten, hebben tegen een oppervlakkige beoordeeling van de situatie ononderbro ken gewaarschuwd en wij doen dat vandaag nog harts. tochtelijker dan ooit te vo ren. En daarbij gaat het om den drommel niet om ons zélf, hoewel wij minder aan het leven hechten dan an dersdenkenden. Maar als wij thans om ons heen zien met open oogen en hooren met gespitste oo- ren: dan zijn wij geneigd tot de overtuiging te komen, dat een deel van het Neder- iandsche volk blindelings de slavernij en wellicht het einde van zijn geschiedenis als natie tegemoet rent. Het meent er zeker van te zijn, dat een geallieerde over winning ten hoogste nog een kwestie van weken is. neemt aan, dat „het zaakje gezond" mag worden ge noemd. Natuurlijk aanvaardt men nog wel, dat dan moei lijke maanden, desnoods nog jaren zullen komen en groo- te offers zullen werden ver langd. maar men ziet het zóó, dat men onder die ge wijzigde omstandigheden, in het vooruitzicht dan ten minste weter een vrij volk te zijn, die offers met geest drift zal dragen. Nemen wij eens een aan dat de derde periode, die wij. nat. socialisten als de groo- tc wende zien en als zeker heid tegemoet zien, eens niet ten. Dan nóg is het zeer naief te meenen, dat op het zelfde oogenblik een gesloten tegenpartij de overwinning zou hebben behaald en de wereld zou herademen. Wij hebben al voorbeel den genoeg om te weten, dat het heel anders zou gaan Daarom hopen wij uit het diepst, van ons hart voor ons mooie vaderland, dat de derde periode en het Duitsche „offensief nog zoo tijdig komt, dat" niet óók nog Nederland tot slagveld wordt, ofschoon dat leed nog een kleinere beproeving zou zijn, vergeleken met wat ons bij een geallieerde overwin ning, die voor Europa een kruis onderscheiden. DERK BRUINS, van de ss-Panlsergrenadiorsbrigade „Nederland." Voor de tweede maal heeft de Führer aan een Neder lander, die zich door dapper heid heeft onderscheiden, het Ridderkruis, behoorende bij hel IJzeren Kruis, toege kend, aldus meldt „Storm." De uit Vlagt wedde (Gr.) afkomstige landbouwerszoon D ex k Elsko Bruins ss-Rotten führer in de ss- Pantsergrenadiersbrigade „Nederland", heeft deze hoo- ge onderscheiding ontvan gen wegens zijn dapper ge drag tijdens de gevechten aflevering worden op nor male wijze bonnen bekend gemaakt. GEN ERATOR-ANTHR ACIET EN -TURF IN SEi'T. 1944. Van 1 tot en met 30 Sep tember 1944 geeft elk de.' bonnen „Generator-aaithra- ciet arie en dertigste peri ode" recht op het koopen van i hectoliter tmax. 7b kgi anthracielnootjes IV ol V gedurende hetzelfde Ujkvak geeft^ elk der bonnen „Genera oor turf drie en der tigste periode" recht op het koopen van 50 stuks bag.- gerturf. REGELING VOOR ZELF VERZORGERS. De distributiediensten houden bij de uitreiking van i-hvensmiddelenbonkaarten voor de 11de en 12de periode 1944 de daarvoor in aanmer king komende bonkaartdee- len van zelfverzo-rgers Aangezien het zelfverzor- iingsseizoen 1943/1944 met het einde der llae periode afloopt, zal de 12de distri butieperiode 1944 de eerste periode zijn van het zelfver- Het is echter niet mogelijk, vóór 3 September a.s. de zegelkaarten van alle zelf- zorgingsseizoen 1944/1945. verzorgers voor het komen de seizoen ge-reed te hebben; daarom zal de uitreiking van de bonkaarten 411/412 ten aanzien van de zelfverzor- ging' op de volgende wijze geschieden. De plaatselijke bureauhou ders van den Provincialen Voedyselcommissaris zullen op de oude zegelkaarten van personen, die de zelf verzor ging van een artikel in het komend seizoen niet zullen voortzetten, de aanteekening „eindigt 23 October 1944' plaatsen. Zeil verzorgers met deze aanteekening op hun zegelkaart zullen derhalve de bedoelde bonkaartdeelen voor de 12de periode 1944 mogen behouden. Zelfverzor- gers, op wier zegelkaart de plaatselij lee bureauhouder, bovengenoemde aanteeke ning niet geplaatst heeft, worden verondersteld gedu rende de komende periode de zelfverzorging voort te zettèh. Van deze personen werden daarom de bedoelde bonkaartdeelen ingehouden. Bij de uitreiking zullen de disfributiediensten do zegel kaarten in bewaring nemen. De betrokken zelfverzorgers zullen de nieuwe zegelkaar ten en omslagen te zijner tijd bij de uitreiking dei- levensmiddelenkaarten der 13de periode (die loopt van 26 November tot en met 23 December 1844) ontvangen. Op deze zegelkaarten zullen dan de inleveringszegels voor de 12e periode geplakt zijn. Bruins Is 21 jaren cud en nam, tegelijk met Ridder kruisdrager ss-Oberjunker G e r a r d u s llooyman, iienst bij de ss-Standartc „Nordwest" op 26 April 1941 Iedere landgenoot, die den strijd tegen het bolsjewisme zijn beschouwt als een strijd ter bescherming van de Euro- pcesche beseharing en gods dienst en düs ook als eer strijd voor ons eigen land en volk, zal bij het vernemen van deze hooge dapper heidsonderscheiding trotsch gp en dankbaar jegens dezen jengen man zijn. zege van het internationale aan het Narwa-front. bolsjewisme zou beteekenen, te Wachten staat. Nog dui delijker dan in Italië is dat in Frankrijk waar te nemen. Wat zich op het oogenblik afspeelt, zou wel eens het definitieve einde van een volk kunnen zijn, dat dooi de eeuwen heen om culturecle daden onze be wondering en sympathie heeft gehad. Thans valt hel uiteen, en is het oorlog van allen tegen allen, een bur geroorlog. dien ook de Anglo- Amerikaansche troepen niet kunnOf) verhinderen. •Zou, naar de.anti's" zoo hartstochtelijk wenschen, Duitschland niet meer tijdig met zijn nieuwe krachtsont plooiing otfecd komen, dan zou tóen \*en derde period- beginnen, gekenmerkt dan door e/ri ?trijd in chaos in alle z.'£. bevrijde gebieden, naar Fiansch en Italiaanscli voorbeeld, met de vrec-selij ke gevolgen van vernietiging van bezit, moord en dood slag, epidemieën en honger, Maar komt, gelijk onze onwrikbare overtuiging is, de derde oorlogsperiode ten gunste van het nat.-socialis. me wèl en zóó tijdig, dat het groote leed der bevrijdinL tot Frankrijk blijft beperkt, dan moge men zich in Ne derland verzekerd houden, dat de toekomst van ons volk zal afhangen van houding die negen millioen Nederlanders in deze weken en maanden zullen hebben aangenomen. Gelegenheid, om vergelijkingen te maken tusschen dc ideologie van het nationaal-socialisme, de onmenschelyke onderdruk king der massa's door het bolsjewisme, en liet kaste- .egoisme der alleen in geld en macht denkende super- DE INHOUDING VAN HET SUIKERVOORSCHOT. Met de inhouding van het kilogram suiker, dat onlangs als voorschot is verstrekt, zal, te beginnen met de pe riode 3 t.m. 16 September a.s. een aanvang worden ge maakt. Gedurende deze de drie daarop volgende tweeweeksche perioden zal in plaats van een bon voor 500 gram 'suiker op de'"dan aan te wijzen suikerbonnen slechts 250 gram per bon beschikbaar werden gi Bij het gebruik van het sui kerrantsoen houde men met het bovenstaande rekening. Van 3 t.m. 16 September a.s. geeft bon „Algemeen 222" recht op het koopen van 250 gram suiker. DE INLEVERING VAN DE BOTERBONNEN 34.4 EN B Ter vermijding van mis verstand wordt medegedeeld, dat de «handelaren op de bonnen „Boter 34A" ,.34B Boter", welke men bij zijn boter-, resp. .margarine- leverancier heeft ingeleverd, geen boter of margarine zul len afleveren, daar deze POSTBODEN OVERVALLEN Woensdag hebben op den Laeedijk te Sehagen vier personen een overval ge pleegd op twee postboden, die de post van Schagen naar Sehagerbrug vervoreden. Daarbij hebben de overval lers drie postzakken met dis tributiebescheiden buitge maakt, waarna zij in een auto verdwenen. POSTAUTO OVERVALLEN. In de omgeving van de laan van Eik*en Duinen 's-Gravenhage hebben een paar gewapende mannen een postauto onder bedreiging van den chauffeur, overval len, nadat deze aan een aantal bijkantoren geld en poststukken had opgehaald De auto werd door de ban dieten naar een stille plaats aan den Leijweg gebracht en daar ontdaan van een deel van den inhoud. Vermist wordt een vrij groot bedrag aan geld. De auto en d< poststukken werden achter gelaten. kapitalisten, is er genoeg, bonnen slechts voor hun be- geweest. Ik zeg dit alles met'voorrading dienden. Voor de zen. dienen zij. die pijp- of het artikel, dat den shagtabak wenschen te koo pen, te wachten tot de vol gende bonaanwijzing (li September a.s.) Zij kunnen dan oP den ouden en nieu wen en nieuwen bon geza menlijk op 16 en 16 Septem ber de pijp- ol shagtabak koopen. Na 16 September is de bon, die thans is aange wezen, uit den aard dei- zaak niet meer geldig. DISTRIBUTIE VAN 40+ EN OF VOLVETTE KAAS. Van 1 tot en» met 14 Octo ber a.s. zal wederom 100 gr. 10+ en/of volvette kaas ter beschikking worden gesteld. Ten einde hiervoor in aan merking te komen moet men bon „Algemeen 226" vóór 10 September a.s. bij zijn leverancier inleveren, desge- wenscht tegen ontvangst bewijs. De aandacht wordt er op gevestigd, dat op dezen bon in vele gevallen 40- korstlooze of smeerkaas zal moeten worden verstrekt. ZEEPVEUVANÖENDE WASCllMIDDELEN. Bon „Algemeen 211" inleveren. Voortaan zal men zeep- vervangende waschmiddelen uitsluitend onder afgifte van een daarvoor «aangewezen bon kunnen verkrijgen. In verband hiermede is het :oopen. in ontvangst ne men, verkoopen en afleve- van zeepveryangende waschmiddelen met ingang van heden verboden. Om voor dit artikel in aanmer king te komen, moet men, bon „Algemeen 211" vóór of op Zaterdag 2 September bij zijn leverancier inleve ren. ^Omtrent het tijdstip, waarop men de zeepvervan- gende waschmiddelen zal kunnen verkrijgen, zullen uog- mededeelingen worden gedaan. ZUSTER ICOEKMAN t In het St. Elisabeth-Zie- kenhuis te Alkmaar, waar ze sinds een paar dagen verpleegd werd, overleed Dinsdagavond zuster Koek- man, oud-directrice van het Centraal Ziekenhuis. Het leven van deze vrouw, die in de oorlogsjaren uit haar evenwicht sloeg wegens diefstal moest wor den veroordeeld, eindigt wel tragisch. Mogen velen haar ook blijven gedenken, als de vrouw wier organisato risch talent tot nut van het ziekenhuis is geweest. WAARSCHUWING. Na het eten van veel on gewasschen, deels onrijp fruit zijn te Amersfoort vier kinderen uit één gezin resp. zes mnd., 3, 4'./ en 7 jaar oud, onder verschijnselen van dysenterie (buikloop) overleden. Rundveefokdag voor district Schagen is bepaald op 29 September a.s. Gemeente Wieringen. POLITIE. Gevonden een rood vil ten kinderhoedje. Verloren een Swan-vul- penhouder en een bruin sjaaltje. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. HET TABAKSRANTSOEN. Daar dezen keer maar één bon voor tabak is aangewe- ARBEIDSVOORW AARDEN DORSCHBEDRIJF. De Gemachtigde voor den Arbeid heeft, blijkens de Ne- derlandsche Staatscourant van 24 Aug., een nieuwe re- ;eling van arbeidsvoorwaar den in het dcrschbedrijf mtgeriHrdigd, die, wat haar olgemeene bepalingen be treft, in groote trekken over. eenkomt met de het vorig jaar vastgestelde dorschre geling, welker geldigheids duur op 30 April j.L is ver streken In afwijking van de oude, wordt in de thans geldende regeling, onder de bijzonde re bepalingen, waarin de loonen voor elke provincie afzonderlijk zijn vastgesteld, voor wat de provincies Gro ningen, Friesland, Drenthe, Overijssel (Urkerland), N.- Holland (Wieringermeer en Texel) betreft, onderscheid gemaakt tusschen arbeiders, werkzaam bij de z.g. recht- stroodorschmachine met een breedte- van tenminste ide in deze provincies meest gebruikelijke machine) ei arbeiders, werkzaam bij an dere dan rechtstroodorsch- machines. De personeelsbe zetting van de rechtstroo- dorschmachines is voorts nog gebiedfs-i of provinciegewij- ze aangegeven, terwijl fa cultatief wordt gesteld of in uur- of tariefloon zal worden gewerkt, al naar gelang van gegroeid plaatselijk gebruik. De belooning voor het ver plaatsen van de machine is tevens in het tariefloon be grepen. met dien verstande, dat. indien de verplaatsing langer dan 1 uur- vergt de meerdere tijd met het vast gestelde uurloon of een( evenredig deel daarvan moet worden vergoed. Bij het bepalen van de loonen voor arbeiders, werk zaam bij andere dan recht- stroodorschmachines, is niet, zooals in de oude regeling, van 2 doch van 4 perioden uitgegaan, t.w. 1 Maart t.m. 15 October, 16 October t.m. 15 November, 16 November t.m. 31 Januari en 1 Febru ari t.m. 28/29 Februari. De zelfde 4 perioden worden eveneens onderscheiden in weke-. c;er NSKK-gruppe Luftwaf- lijkschen arbeidstijd regel:,' fe. jlet spreekt vanzelf, dat welke thans is aangepast bijtr behalve aan chauffeurs den arbeidsduur, die in de'00>- behoefte is aan koks. Lanabouwregeling-1944 verplegend en administratief wordt genoemd. personeel, enz. Na een korte De loonen voor volwassen oefening in het gebruik der machinisten, werkzaam in wapens en een opleiding tot dcrsch bed rij ven in boven- chauffeur of monteur on eer, genoemde provincies, zijn bij motorschool van het NSKK deze regeling niet vastge-j kunnen de mannen hun legd. De Gemachtigde voor plaats in de kolonnes inne- den Arbeid zal nader over-, men wegen óf en zoo ja, op welke Qyer zijn achtergebleven wijze hij deze loonen zal; kan de NSKS-Wljwil- vastótellende Gema<Jbg- hcel onbezOTgd z,,n. oe wyst er met naams op, Voor hem en zijn oat onder geen voorwaarde den nl !llle opzlchten aan de machinisten hoogeredezeudc regelingen als voor loonen mogen worden uitbe- de Duitsche soldaten. Er taald, dan in 1943 geinen. L,orden exlra levennnidde- Nieuw is voorts de hepa |ien en -ko'enbonnen ver ing, dat bij lig, onwerkbaar, M etc"Vrouw en klnde- weer aan arbeiders, die tegen: ,en klMnen-'z00 n00dlg in tariefloon verkzaam Z!jn. moo,e rusthuizen gedurende een loon van 30 ets per uur.Lenigen tijd worden opgeno- aan arbeiders, die tegen uur-| terwiJ1 bij VOOrkomen- loon -werkzaam zijn, 101. jde moEflijklieden een speci van dit uurloolF en aan;„„i n,ncoet0w, i. j j i aal daarvoor aangestelde arbeiders, die tegen gedeel- verbincüngSstaf hult» ver- telijk vast loon werkzaam! telijk zijn, hët vaste loon wordt doorbetaald. Bij stoornis is de arbeider verplicht, op verzoek .van den werkgever, andere dan dorschwerk- zaamheden of werkzaamhe den bij derden te verrich ten. Indien het loon voor deze werkzaamheden lag^r is dan het vaste loon, ver meerderd met 25%, of het uurloon, dan is de werkge ver verplicht, het loon tot deze bedragen aan te Vtillen. Deze regeling is met in gang van 21 Augustus 1944 in werking getreden. Officiëele Landbouwmeaeueelingen. .Na 1 Novembev a.s. zullen voorloopig geen biggenmer- ken meer worden aange- dracht, ook niet, indien de desbetreffende zeug voor ae eerste maal in hei tijdvak van 1 December 1943 31 December 1944 bigt. Uitgezonderd hiervan wor den nakomelingen van ster zeugen. Het afgeven van ge- leidebÜjetten voor het. ver voer ter dekking van zèm gen naar den üekbee-r, 'o omgekeerd, moet tot nader aankondiging worden staakt, met uitzonderig van sterzeugen. Vóórts is be paald, dat fokkers na 1 Sep tember 1944 niet meer naast hun fokzeug een jong zeug je op opfokvergunning mo gen aanhouden. Een uitzon dering op deze regeling wordt wederom gemaakt voor fok kers, die op 1 Januari 1944 lid waren van een erkend varkensstamboek. Na 1 September 1944 kun nen geen mestcontracien voor varkens meer worden afgesloten, ook niet in com binatie met. huisslachtings- vergunningen. Per 1 Septem ber 1944 zal de gewichtsgrens waarboven geen varkens zonder geldig contract oi vergunningen mogen worden angehouüen. worden ver laagd tot 12''i K.G. Na dien datum wordt een scherpe controle op de bedrijven uit geoefend. leent. De NSKK-gruppe Luftwaf- Ce zal, nu de laatste pliase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan breken, op volle toeren moe ten draaien. Daarom is het zaak, de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt U bij het werfkantoor de-r nskk-gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag, want ook gij behoort bij ons „DAPPER ZIJN, NOG EVEN JE TANDEN OP ELKAAR." Die woorden, in je eigen landstaal tot je gesproken, duizenden kilometers van je geboortegrond, terwijl je ciaar ergens ij|i een veldlaza ret ligt, di» woorden halen je er bovenop. Die woorden doen je be seffen, dat er naast de vele en goede kameraden, die met je zijn opgetrokken te gen het bolsjewistische ge vaar, voor een veilig Europa, ook meegekomen zijn dap pere jonge meisjes uit je eigen land. Wil je een derzulken zijn, zoo. meld je dan voor de op leiding tot pleegzuster bij het ss-Ersatzkommando Nie- derlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, of bij de na volgende Nebenstellen Amsterdam, Dam 4 Alkmaar, Langestxaat 56 Heerlen, Saloreastraat 25 Groningen. Heerenstraat 46; Enschedé. Hengeloschestr. 30 Utrecht, Vredenburg 19. TABAK Hebt eigen teelt voorkeur? g'f n Indien U voorkeur wilt geven aan een der bevoegde fermen teer- of kerfbedrijven voor het bewerken van Uw tabak dan kunt U dit vermelden bij de inzending van Uw naam en adres aan het Bureau voorde Kerftabak'Industrie Afd. Amateur-tabak Rokin 93 Amstcrdam-C. Shag - ropk- of pruimtabak Indien de afstand tusschen U en het dóór U gekozen be drijf niet té groot is. wordt gaarne aan Uw wensch voldaan. Vakhmdigc bewerking geeft geur tn k/enr/^KTji?*' aan Uw oogst OPROEP/ AAN HET NEDERLANDSCHE VOLK. Het Jeugdstormfonds. Zooals reed-- bekend is. is ter gelegenheid van het a.s. tienjarig bestaan van den nationale jeugdstorm ingesteld het jeugdstorm- fror.t-fonds, wejk fonds ten doel heeft te komen tot de op- en inrichting van een jeugdstormherstel lingsoord, speciaal bestemd voor die jonge Nederland- sche soldaten, die aan de fronten gewond zijn ge raakt en herstel van krachten behoeven. Alleen al uit de gelede ren van den jeugdstorm staan honderden Jonge Nederlanders aan het .front, velen zijn ernstig gewond en voor hun leven verminkt-, terwijl reeds ruim 150 jonge stonners hun jonge leven gaven voor Europa's vrijheids strijd, dus ook voor ons volk en vaderland. Nogmaals wordt een krachtig beroep gedaan op den offerzin van vc om door het storten van een gift op het postgii nummer 25000 te toonen dat het vaderland het front niet vergeet. Stort daarom Uw bij drage op postgiro 25000. jeugdstormfonds Oor- sproncoark 9 te Utrecht. Doet Uw plicht. In het verleden Ligt het heden, In 't nu wat worden zal. Bilderdijk. OOK BIJ GIJ BEHOORT ONS EUROPA IS IN OORLOG De beveiliging van de kusten en de bestrijding van den vijand vergen de hooi_ inspanning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, mu nitie en voedsel noodig, ie- deren dag weer. Het lucht- wapen van dé Duitsche weer macht is een groote afnemer. Te dien einde is er eert spe ciale transportorganisatie geschapen, welke alles, wat' het luchtwapen noodig heeft,1. anvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK-' gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groo te NSKK-vrachtauto's, waar op nu eens bommen van 2000 kilo, dan weer mudzak- ken aardappelen of andere levensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het groot ste aandeel in deze organi satie hebben de Nederlan- staan in de NSKK-regimen- ten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze mannen heb ben zich door hun schitte rende prestaties als chauf- ders. Duizenden vrijwilligers fewr, maar niet 'minder als soldaat, reeds in enkele ja ren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het NSKK verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet ter zake kan zich melden voor het regiment Nederland Ook thans weer _strijden Nederlanders voor Europa's ^rijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P.m. Adriaan Umkert 1684. Vocht te'4'{.\\Zweden in 1659 en verdtr tegen de Duin kerkers, Engelschen en Franschen. Werd in 1666 Lt -admiraal. Overleed in 1684. O/H P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iedcren Nederlander van 1715 jaar en kan geschieden bij de iMariiuMiucibmes- telle West, Zweigstelle Nieder'ande tc Utrecht, de ar.nmel- 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine Annabmes- telle Niederlande te Utrecht, de aanmeldingsbureaux voor Marine-vrijwilligers te Amsterdam, Kalverstraat 143, en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 98100, bij alle Hafen en Ortskommandanturen en bij de Neben stellen der Waffen-SS. ALLE GEWENSCHTE INLICHTIN GEN. ZOOWEL VOOR DIENSTNAME BIJ DE MARINE ALS BIJ DE WAFFEN-SS, WORDEN AAN BOVENGENOEMDE ADRESSEN VERSTREKT. BONNEN \OOR MOTOR BRANDSTOF. Van 1 tot en met 30 Sep tember 1944 (51ste periode) geeft elk der bonnen „Sep tember" voor motorbrand stof zoowel de A- als B-bonnen recht op het koopen van de op de bon nen vermelde hoeveelheid motorbrandstof. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker Maneer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. lfl. Middenmeer. Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1