BEKENDMAKING 13e Jaargang Woensdag 6 September 1944 No. 71 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Middenmeer Brugstr. 23 NIEUWSBLAD VOOR DE WIER1NGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Abonnementsprijs per kwartaal l 1.30 Prijs per nummer5 ct. Uitzonderingstoestand in Nederland. Overeenkomstig mijn decreet inzake de afkondiging van den uitzonderingstoestand (nr. 15/44) kondig ik voor het bezette Nederlandsche gebied den UITZONDERINGSTOESTAND al. De bevolking moet orde en ru /"bewaren. Een ieder moet in zijn beroep, zijn ambt zijn bedrijf op de gewone wijze zijn arbeid verrichten •O- cp hem rustende taak vervuilen. Het vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, is verboden. Alle bevelen van militaire instanties en van civiele bureaux der bezetende macht moeten zeer nauwkeurig worden opgevolgd. Eigenmachtig handelen brengt eigen leven in gevaar. Elk verzet tegen de bezettende macht wordt overeen komstig de aan de troepen gegeven bevelen onmiddel lijk en op energieke wijze met geweld van wapenen gebroken. Elke poging zich met den vijand in te laten of de kracht van het Groot-Duitsche Rijk en zijn bondge- nootcn te benadeelen of de uitvoering van een mili taire opdracht te verhinderen, ieder verzet, iedere sto ring van de openbare orilc, iedere benadeeling van het arbeidsproces en ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt gestraft met dey dood of zware vrijheidsstraffen. Den' Ilaag, 4 September 1944. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gpbied. SAMENSCHOLINGEN VERBODEN Na 20 uur niet meer op straat. De perschef van den Rijkscommissaris deelt mede Op grond van den op 4 September' 1944 door den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied in overeenstemming met den Wehrmachtbefehlshaber Niederlande afgekondigden uitzonderingstoestand wordt met onmiddellijke inwerkingtreding de tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, voor den duur van den uitzonderingstoestand, vastgesteld van 20 tot 4 uur. Samenscholingen van allerlei aard, in het bijzonder die welke een demonstratief karakter dragen, waarbij meer daii vijf personen bij elkaar staan, worden door weermacht, SS en politie beschoten. Weermacht, SS en politie schieten verder op ieder, die in den verboden tijd niet direct op den eersten aanroep blijft staan. 's-Gravcnhage, 4 September 1944. De höhc-re SS- und Polizeiführer Nordwest (get.) RAUTER, SS-Obergruppenfiihrer und General der Polizei. Ter toelichting van de bekendmaking van den Rijkscommissaris betref fende de afkondiging van den uitzonderingstoestand herinneren wij aan art. 3 van het decreet van den Rijkscommissaris (no. 15/ 19441, hetwelk luidt: „Iedere rechter, ambte naar of ander lid van het personeel van een gerecht, een andere overheidsin stantie, een openbaren dienst of bedrijf, een open bare instelling, inrichting of bureau, alsmede van een niet-openbare instelling of inrichting of van een niet- openbaar bedrijf, waarijn een belangrijke taak wordt vervuld dan wel voor den oorlog belangrijke op drachten moeten worden uitgevoerd, iedere arts en apotheker, iedere vroed vrouw en iedere dierenarts moeten de werkzaamhe den, die hun beroep of hun dienstbetrekking me debrengen, volgens de hiervoor geldende bepa lingen, in het bijzonder volgens de bijzondere be schikkingen van de bezet tende macht, verder uit oefenen en, indien deze door overmacht zijn onder- Droken, dezelve terstond na opheffing van de be lemmeringen hervatten. Hij, die hieraan niet voldoet, wordt gestraft met den dood." Verder wordt nog eens verwezen naar art. 6, het welk luidt „Alle Nederlandsche o- verheidsinstanttes, dien sten, instellingen, bureaux, inrichtingen en bedrijven al dan niet van open baar karakter voeren de aanwijzingen uit. die door militaire instanties of door militaire comman danten rechtstreeks aan hen worden gegeven. Dit geldt ook voor art sen, apothekers, vroed vrouwen en dierenartsen." Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat in art. 2 de doodstraf wordt bedreigd tegen ie dere benadeeling van het arbeidsproces, waaronder o.m. te verstaan is het wil lekeurig wegblijven uit kantoor, werkplaats of fa briek. Ofschoon wij meenen, dat bovenstaande aanha lingen van artikelen aan duidelijkheid niets te wen- schen overlaten, willen wij het publiek er ten over vloede nog op wijden, dat deze uitzonderingstoestand op zich zelf niets veront rustends inhoudt. Het is een begrijpelijke maatre gel. welke genomen moest worden, nu de strijd de grenzen van ons land na dert. Niemand behoeft dan ook iets .te vreezen van de jongste maatregelen, nie mand, die zijn werk nor maal verricht die zich normaal t'..- .«tig gedraagt en ctë bevelen van de be- zeMslade macht zonder meer opvolgt. Daartegen over staat, dat sabotage e.d. thans meer dan ooit zwaar géstraft wordt. Speciaal wijzen wij nog eens op het verbod van samenscholingen. Bedenkt, dat het „groepjes-vormen"' nergens- toe dient en dat dit slechts uw eigen leven in gevaar brengt. Men heeft kunnen lezen, hoe de toestand zich in Parijs ontwikkelde, toen dit frontstad geworden was en men begrijpe, dat de Rijkscommissaris alles zal doen, om te beletten, dat onze steden een zelf de schouwspel zullen bie den als Parijs. Nogmaals, blijft rustig en kalm, gaat normaal aan het werk en voorkomt sa menscholingen. Het is in uw eigen en in ons aller belang FINLAND EN SOWJET-UNIE STAKEN DEN STRIJD. Stockholm, Interinf. Vol- gens mededeeling van het Finsche Nieuwsbureau zal cp grond van een overeen komst van de Finsche regee ring met de regeering van de Sovjet-Ünie het tijdstip van het staken van den vij andelijken frontsector van het Finsche leger zijn Sept. om 8 uur. Maarschalk Mannerheim heeft een, volgens dien over eenkomstige dagorder aai} zijn troepen uitgegeven. Het Finsche nieuwsbureau geeft voorts het volgende communiqué uit „De Finsche regeering heeft" de betrekkingen met Duitschland verbroken geëischt, dat öe Duitsche troepen uiterlijk vóór 15 September uit Finland zul len worden teruggetrokken. In geval de Duitsche troe pen in den genoemden tijd niet mochten zijn terugge trokken, 'zullen zij ontwa pend en aan de Geallieer den worden uitgeleverd. Naar uit regeeringskringen verluidt, heeft de Finsche regeering onder Engelschen en Amerikaanschen druk besloten, de betrekkingen met Duitschland te verbre ken en de door de Sowjet- Unie gestelde voorwaarden aan te nemen. De Finsche pers doet een beroep op de Finnen, be grip te hebben voor het be sluit van de overheid, ir contact te treden met de Sowjet-Unie. De bladen on- derstreepen, dat de thans ingeslagen weg nog zware, ja zeer zware offers van het Finsche volk zal eischen. Omtrent- het besluit vafci de Finsche regeering meldt Reuters diplomatieke corres pondent, dat Finland zich in het onvermijdelijke heeft geschikt, echter zonder ee- nig teeken van spijt. De Fin nen zullen zonder tegen spraak moeten capituleeren en de hun door Moskou ge dicteerde voorwaarden moe ten aannemen. Elke andere interpretatie is een spel met woorden, waardoor voor het Finsche volk de pil moet worden verzoet. üCABIOBERICHÏËN A.N.P. Hoofdkwartier van den Führer D.N.B. De Führer heeft gisteren den Japan- schen Ambassadeur Arjana ontvangen voer een vrü langdurig onderhoud overjv. actueele problemen der ge meenschappelijke oorlog voering van beide volken. Aan de bespreking heeft ook deelgenomen de Rijks minister van buitenl. zaken Yon Ribbentrop, die met den Japanschen Ambassa deur te voren een "vrij lang durig' onderhoud 'had. BEKENDMAKING. Het bureau van den Wehr: machtbeveihcbber in Neder land maakt bekend Be Wehrmachtbefehlsha ber verklaart, dat in vrijheid gestelde, in Nederland vende leden van het vroe gere Nederlandsche leger, om het everi, ol' zijl' zich op grond van de decreten be treffende het terugvoeren in krijgsgevangenschap lieb beh aangemeld of niet, het volkenrecht schenden volgens par. 159 van het Duitsche militaire wetboek van strafrecht met den dood worden gestraft, indien in dezen oorlog tegen hei Duitsche Rijk o£ zijn bond genooten vrijwillig of op De vel krijgsdiensten verrich ten en cpnieuw in krijgsge vangenschap geraken. Het Duitsche Rijk heeft er van afgezien, de leden van het voormalige Neder landsche leger in kampen onder te brengen, daar hei vanzelfsprekend van de ver onderstelling is uitgegaan, dat zij niet aan krijgsver richtingen tegen Duitscli land of zijn bondgenooten zouden deelnemen. Hij, die gelooft, deze ver plichtingen in de toekomst niet te kunnen nakomen, moet zich in den tijd van 6 Sept. 1944 ton. 8 Sept. 1944 in Amersfoort, Watcrlooka- zerne, melden en wordt naar oen krijgsgevangenkamp vergebraeht. Ieder ander w.ordt, eek wanneer hij niet speciaal zijn woord van eer heeft gegeven, volgens bo venstaande strafbepalingen behandeld. heid der moderne pantser eenheden -reeds tijdens den opbouw te worden vernietigd. Het doel moet dus niet zijn door directe tactische maat- egelen de in het voorveld van den strijd liggende troe pen te steunen, doch in te gendeel deze troepen te steunen, doch in tegendeel deze troepen naar achteren te brengen en ze te plaat sen op een nieuw te vormen linie." HET OORDEEL VAN BERLIJN OVER DE HUID1GEN TOESTAND. Op de vraag, hoe Duitsch land er momenteel voor staat en welke zijn kansen op succes zijn, gaf de woord voerder van Wilhelstrasse het volgende te kennen Bij de objectieve beoor deeling van onze positie moeten in aanmerking wor den genomen Het militaire cn eco nomische potentieel van het Duitsche Rijk. 2. De versterkingen van dit potentieel door het to tale gebruik van geweldige krachtreserves, die thans op gang komen. 3. De productie van vol komen nieuwe strijdmidde len. 4. De physieke en moree- le weerstandskracht van het volk. 5. De voor Duitschland gunstig uitvallende vergelij king van de tegenwoordige toestand van het land bij vroegere bijzonder kritieke situaties van zijn vijandey. Alle voorwaarden zijn aan wezig om te verwachten, dat Duitschland in het te boven komen van dergelijke situaties niet bij zijn vijan den zal achterstaan, maar hen zal overtreffen. Het feit, dat het heele volk het lot kent, dat zijn vijanden het hebben toebe dacht, draagt bovendien bij tot het vaste besluit, aan deze oorlog een beslisende wending te geven. Van 3 tót en met 30 Sep tember 1944 geeft elk dei- bonnen 31 van de bonkaart U 409 voor kookdoeleinden recht op het koopen van 1 liter petroleum. De verbrui kers dienen er rekening me de te houden, dat zeer waar schijnlijk na 30 September 1944 geen petroleum voor kookdoeleinden meer zal kunnen worden verstrekt. Getracht zal worden denge nen. die in het bezit zijn van een petroleumkookkaart U 409, per begin October een hoeveelheid kolen voor kook- doeleinden ter beschikking te stellen. Dienaangaande zal eventueel een nadere pu blicatie volgen. WAT IS EEN RANTSOEN VLEESCH Wanneer men van den slager de hieronder genoem de minder gangbare artike len betrekt, kan men per rantsoen naar"* keuze aan spraak maken op de volgen de hoeveelheden 125 gram versche tong, lever of hart van runderen, kalveren, var kens, paarden en schapen 200 gram versche zwezerik van runderen en kalveren, 250 gram varkenskluiven, versche uiers van runderen EEN NIEUW DUITSCH WESTELIJK FRONT f Berlijn, 2 Sept. (S.P.T.) „Zooals in het ïtosten, moet nu ook in het'"Westen aller- eerst - een nieuw front wor den opgeworpen" schrijft de „Völkischer Beobachter" ih haar editie van Zaterdag. Het toonaangevende partij blad komt in een analyse over den tegenwoordigen strategischen toestand in het Westen tof de slotsom, dat het te vormen Duitsche front niet b"ig?aam kan zijn, maar juist samenhan gend en hecht moet zijn. „Niet op de manier van versche troepen - op oude linies plaatsen, kan een nieuw front worden ge vormd, want sedert de door braak der Amerikaansche pantsertroepen op 31 Juli j.L bij Avranches was te voorzien, dat dat op niets zou uitloopen en de nieuwe troepen de kans zouden loo- pen in het bestaande front weg t-e smelten. Het nieuwe front moet veel meer naar achteren tot stand komen en zelfs zéér ver achter waarts, daar het anders het gevaar- dreigt, door de snel- GROOTMACHTEN GEVEN DE DOORSLAG. Schimmen als van de Ge- neef sche volkenbond doe men weder op en tevens het gevaar van een dictatuur der grooten, hetwelk reeds thans gevoelens wan onrust en onbehaaglijkheid bij de kleine geallieerde mogend heden teweeg moet brengen. Men spreekt, weder van een wereldparlement, waarin al le volken stem zullen heb ben,'maarde doorslag zal worden gegeven door de grootmachten, die onderling verschillende belangen na jagen, en slechts ten nadee- le der kleinen. De Duitsche stelling, van een wereld, verdeeld in organische leef ruimten, geordend volgens de natuurlijke belangen der van ieders aard en opdracht, naties en met erkenning steekt hier gunstig bij af. De Sovjet-Unie heeft reeds thans te kennen gegeven, dat geen staat, die eeniger- lei ras- of godsdienstonder- scheid maakt of fascistische leerstellingen huldigt, lid van de grootere veiligheids organisatie onder het uit voerende orgaan kan zijn ren, kalveren, varkens schapen, 325 gram staart van runderen en kalvereiï, 500 gram varkenspooten, of 2 kilogram gebroeide onder- pooten van nuchtere kalve ren, ontdaan van huid er hoeven. Zooals bekend geeft een rantsoen vleesch voorts recht op het koopen van 100 gram rund-, yarkens-, paarde- of schape vleesch, been inbegrepen. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat één rantsoen recht geeft op ten minste 75 gram vleesch en een hoeveelheid been tot een zoodanig ge wicht, dat in totaal wordt verstrekt 100 gram vleesch met been AGRARISCHE UITZEN DINGEN VAN DEN NEDERL. OMROEP IN DE WEEK van 10—16 SEPTEMBER. Zondag" 10 September 8.00 uur Hilv. 1 In de zin van het boer zijn, zal Dirk v. d. Bospoort zijn Zondag- morgentoesp.-aak houden on der den titel ..Sluiers wor den opgeheven." Maandag 11 Sept. 13.00 Hilv. 1 Land en Volk brengt een lezing over graslandver zorging. Dinsdag 12 Sept. 13.00 u. Hilv. 1. We gaan naar den grootsten tabaksverbouwer in Nederland. Wcensclag 13 Sept. 13.00 u. Hilv. 1. We brengen een be zoek aaji een fruitteeltbe- drijf in de Geldersche val len. Donderdag 14 Sept. 13.00 uur Hilv. 1. In de serie „Zelf- tuinieren" zal den heer Her wig spreken over bloembol len in het gazon. Vrijdag 15 Sept. 13.00 u. Hilv. 1 Land en Volk brengt het wekelijksche nieuws en wenken voor "boer en tuinder. 18.45 uur Hilv. 1. In de uitzending van de Directie van landbouw brengen of versche nier van runde-, 'een bezoek aan liet° Rijks- pluimveeteeltinstituut te Beekbergen. Wij zullen U iets vertellen over de weten schappelijke zijde van de Nulspluimveeteelt. Zaterdag 16 Sept. 13.25 uur Hilv. 1. De wekelijksche wandeling. 13.55 uur Hilv. 1. De Di rectie van den Landbouw geeft wenken voor Volks tuinders. het been mogen wordgn verstrekt, VERTREK VAN VRIJWILLIGERS. In de kleine zaal van den Dierentuin te den Haag heeft Donderdagmiddag wederom een groot aantal vrijwilligers ,4VVüW„ afscheid genomen van het' in plaats van' vaderland. Onder hen bevon- Binnenlandsch Nieuws. BON AANWIJZING PETRO LEUM VOOR KOOKDOEL EINDEN. Waarschijnlijk de laatste. bonnen waaivop men de beenderen kan be trekken. Wanneer varkens vleesch wordt verstrekt, moet men bedenken, dat liierbij het beenderenpercentage be langrijk lager ligthet zal dan kunnen voorkomen, dat de slager geen 25 gram been deren zal kunnen leveren, zoodat hij dienovereenkom stig meer vleesch dient te verstrekken. Voorts geeft een rantsoen vleesch naar keuze recht op het koopen van 75 gram gekookt en/of gerookt rund-, kalfs-, var kens-. paarde- of schapen- vleesch, zonder been, dan wel gerookte worst, gebraden gehakt, of ccrned-beef. 100 gram knakworst of gekookte worst. 125 gram leverartike len. tongenworst of nier brood. 150 gram zure zult, of 300 gram bloedworst. „VOL TEGEN LEEG.' Het Rijksbureau voor Ou de Materialen en Afvalstof fen heeft sedert het begin van den oorlog reeds meer dan eens gewezen op den grondstoffennood van de Nederlandsche papierindus trie en op de noodzaak oud papier en karton in te leve ren teneinde te voorkomen, dat men op zeker oogenblik voer een absoluut tekort zou komen te staan. Vele menschen, die klaag den, dat men niet meer on beperkt nieuw papier voor allerlei doeleinden kon ver krijgen, bleven toch hard nekkig doorgaan met het vernietigen van oud papier en karton, dus van de grondstoffen, waaruit het nieuwe papier gemaakt kan worden. Als gevolg van dil gebrek aan vrijwillige mede- wecking van het publiek kon een dwangmaatregel niet uitblijven voortaan is men dan ook verplicht, zooals reeds is medegedeeld, om de kartonnen verpakkingen \^n allerlei artikelen schoon en droog te bewaren en ze bij aankoop van nieuwe artike len, die in karton verpakt zijn, in te leveren. Dit be hoeft niet eenzelfde verpak king te zijn, maar de hoe veelheid karton van de oude verpakking moet ongeveer overeenkomen met die van de nieuwe. Het is in ieders belang, dat zoowel het publiek als de winkeliers, medewerken om dezen maatregel te doen slagen. Niemand kan verlan gen naar een toestand, waar bij het gebrek aan grond stoffen voor nieuwe verpak kingen zoo nijpend zou wor den, dat de winkeliers nog slechts onverpakte cn los uitgewogen waren zouden kunnen verkoopen. den zich jeugdstormers, ka derleden van den Arbeids dienst enz. Hoewel de Leider er prijs op stelt bij zulke gelegenhe den der. mannon steeds per soonlijk zijn beste wenschen mede te geven, was hij dit maal door zijn ambtsbezig heden verhinderd. Hij werd vertegenwoordigd door zijn gemachtigde voer de provin cie Zuid-Holland J. W. ba ron van Haersolte van Haerst, Deze sprak hen toe in den geest, waarin Mussert dit pleegt te doen. wees op het voorbeeld dat hun duizenden voorgangers reeds hebben gegeven en sprak de hoop uit dat ook zij metterdaad zouden bewijzen, dat Neder landers goede soldaten kun nen zijn. Eepmaal zal het Nederlandsche volk hun dankbaar zijn voor deze daad, die onder de huidige omstandigheden een bijzon dere beteekenis heeft. Van Duitsche zijde wer den de vertrekkende toege sproken door ss-Standarten- fiihrer Thole, kommandeur van het ss-Ersatzkommando Niederlande, die in korte trekken memoreerde hoe thans reeds drie jaar Duït- &htrs en Nederlanders als wapenbroeders Europa be schermen tegen den bolsje- wistischen stormloop. Gij gaat thans, zoo zeide hij, de gelederen Uwer makkers versterken en Uw kamera den aflossen. Er is in de vijf achter ons liggende oorlogs jaren veel veranderd. Wat echter niet veranderd is zijn de standvastigheid en de moed onzer soldaten. Deze tijd kent geen compromis sen. Men is een strijder of een lafaard, een derde mo gelijkheid is er niet. Daarom wenschtehij den mannen geluk met de beslissing _die zij hebben genomen, name lijk met de wapenen in de hand te willen strijden voor een hecht en sterk Europa, en daarmee voor het behoud van eigen land en volk. Nadat een Sieg Heil op den Führer was uitgebracht, de den de mannen beide spre kers uitgeleidde met Houzee- geroep. HET CONFLICT IN' DE GEREF. KERKEN. Uitspraak in het korte geding te Zwolle. De president van de recht bank te Zwolle heeft uit spraak gedaan inzake het kort geding met betrekking tot dc zaak van den kerke- raad der Ger. Kerk te Kam pen (de minderheid, die achter de Gen. Synode staat) en de meerderheid (ds. C. H. Lindeboom en 28 ambtsdragers, die allen door 1 TABAK van eigen teelt U krijgt meer Indien Utabak bewerkt word; door de bevoegde fermenteer of kerfbedrijven krijgt U niet alleen een product dat beter is voor Uw gezondheid dan niet- of zelf gefermenteerde tabak, maar ook wordt het onvermijdelijk^ w^ducde-ver lies zoo laag.c^^iijk gehou den. Geeft n'jg heden Uw naam cn adres op aan het Jurcau roor dc Kcrfcabak Industrie Afd. Amateur-tabak Rokin 93 Amsterdam-C. Shag - rook- of pruimtabak Vakkundige bewerking hmi ook Uw gezondlx 'td ten goede v^/> de synode zijn afgezet). De president heeft in zijn uitspraak overwogen, dat d Generale Synode op grond van haar interpretatie van art. 79 K. O. terecht heeft geschorst, daar zij immers in hoogste instantie deze'K., O. interpreteert. Be vraag rnet betrekking tot de scheurmaking, liet de presi dent aan de Gen. Synode ter beoordeeling over. Voorts overwoog hij, dat toewij zing van den eisch gewet tigd zou zijn, maar dat zulk een vonnis naar den geest der Ger! kerken (waarvan beide partijen lid zijni het niet zou zijn. In het licht van de bekende „korte ver klaring" der K. O. van ds. Joh. Jansen, die daarin be toogt, dat kerkelijke beslui ten niet door wereldlijke macht kunnen worden opge legd, maar door ambtelijk gezag en met geestelijke* middelen moet gehandhaafd; worden, wees de president een bemiddelend vonnis, waarbij aan den synodalen kerkeraad het gebruik van de Burgwal- cn dc Westen- kerk werd toegewezen en aan de meerderhéid-kerke- raad de Nieuwe Kerk. Daar door krijgt laatstgenoemde over het groote kerkgebouw met 1250 zitplaatsen en de synodalen over twéé kerken met ongeveer 1600 zitplaat sen de beschikking. Voorts veroordeelde de president gedaagden .tot be-i taling van een dwangsom van f 50 aan de eischende kerk voor iedere overtreding van het gegeven bevel. Elke partij zal eïgén kosten het geding dragen. £OC. BEDKIJFS VERZORG STERS. Het Ned. Arbeidsfront be gint a.s. herfst een cursus voor sociale bedsijfsverzorg-j sters. Duur van het theo retisch gedeelte vier maan-j den. Het is gewenscht, dat de deelneemsters vooraf minstens één maand in fa briek, werkplaats of atelier werkzaam zijn geweest waartoe door het Arbeids front bemiddeling kan wor den verleend. De cursus i: intern. Leeftijdsgrens 25—41 jaar. Nadere inlichtingen Ned. Arbeidsfront. Arbeidsj gebied Vrouwen, P. C. Hooft straat 150 Amsterdam-Z. DOODVONNTSSEN. 's-Gravenhage, 4 Sept. De Dienststelle des Wehr machtbefehlshaber in den Niederlanden maakt bekenn: Jacobiy- Jeremias van den Boogt'l ^iboren 21 Januari 1906, 'gemeente-ambtenaar te Epe, is dyw een We'nr- machtgerichi y dood ver- oordeeid. Boct -'t, die reeds in 1941 illegaal werkzaam was geweest, heeft in den laten zomer van 1S43 een Engelschen agent verborgen cn hem gesteund bij zijn spïonnagewerk. Voorts was hij in het bezit van een pi stool. Het vonnis is na on derzoek der gratiekyestie voltrókken. De Dienststelle des Wehr- machtbefehlshabers in den Niederlanden maakt bekend: De Nederlanders Joan Gel derman. geboren 18 Nov. 1918, Tijmen Hoekstra, gé boren 3 Januari 139S. Johan- nes Hendrik Cieraad, gebo ren 20 Juli 1003, Hencrikus Limbeek, geboren 8 Januari 1919, zijn wegens-spionnage, begunstiging van den vijand, bezit van wapens en ver spreiding van opruiende ge schriften door een krijgsraad ter dood veroordeeld. De straf is na onderzoek van de gratiekwestie voltrokken. BEKENDMAKING Gcneraikominir sr>i' ftir ilas Sicherfceitswcscn over den toegang tct bet militaire kustspergrbied cn over hei opheffen van de palitfe- spergebieden. Ik deel hierbij mtdc. dat hef militaire kustsperge- gebied, dat door den wc-er- machtsbeveihebbc-r in Ne derland als zoodanig wordt aangegeven, siechts door personen, die zicii kunnen legitimecTcn met een nieu we Ausweis van de be voegde militaire bureaux, mag wordert betreden en bereden. In verband met de vor ming van het militaire kustspergebied treden mijn bekendmakingen inzake j spergebieden -onmiddellijk j buiten werking. De door de politie-officiercn uitgfc- 1 reikte Sonderausweise b.ij- j veri wat betreft de hiccop aangegeven tijd en plaats tot en met 15 September geldig. Ik vestig er de aandacht op, dat de grens van het militaire kustspergebied een militaire; afsluiungs- Ujn vormt in den zin van artikel 1 van de verorde ning 10/42. Het overschrij den van deze lijn door on bevoegden wordt door de weermacliterechlspraafc gestraft. Personen, die in militair belang dit gebied wenschen binnen te ko men, moeten hun verzoek richten tot het bevoegde militaire bureau. In het burgerlijke reis verkeer komen met be trekking tot de wijze waar op een aanvraag moet worden ingediend, geen veranderingen. Personen, die om dringende econo mische of familieredenen tót het militaire kustsper- gebied wenschen te wor den toegelaten, dienen zich met een schriftelijk ver zoek om toelating te wen den tot den burgemeester van de gemeente, waar heen zij zich wenschen te begeven. Komen verschil lende gemeenten voor de reis in aanmerking, dan moet het verzoek om een reisvergunning worden in gediend bij den commis saris der betreffende pro vincie. De reisvergunning wordt alleen in uitzonde ringsgevallen verleend. In de aanvrage moeten familienaam, voornamen, beroep, woonplaats en straat, datum van geboor te en geboorteplaats van dengene. die de aanvraag indient, worden vermeld. Bovendien moeten uitvoe rig de redenen worden uiteengezet waarom men een reisvergunning venscht. Ook de duur van het verblijf moet worden opgegeven. Het verlaten van de pro vincie Zeeland blijft "aan personen, die niet de Duit sche nationaliteit, bezit ten. alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van den burgemeester van in plaats hunner inwo ning. voor zoover zij in de provincie Zeêland. wonen. Artikel 3 van mijn veror dening over de regeling van het in- en uitreizen, over het sluitingsuur en over den tijd, waarin men zich in de open lucht mag bevinden voor de provin cie Zeeland van 20 April 1944. blijft, van kracht. De Generalkopimissar für das Sicherheitswesen w.g. RAUTER. ss-Obergruppenführer und General der Polizei. In een zeer ernstige toe stand verkeert de vromv van de 37-j. N. v. D. ,™e Utrecht, die door haar man met een broodmes werd ge stoken. De man meldde zich bij de politie aan. Hij moest in een ziekenhuis worden opgenomen. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen, Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middemneer. Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1