WIER1NGERMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 9 September 1944 No. 72 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Middenmeer Brugstr. 23 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Abonnementsprijs per kwartaal r 1.30 Prijs per nummer f 5ct. PLAATSELIJ KE TEIT BIJ DORPAT. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 6 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend In het gebied van Antwer pen werden onze divisies te ruggenomen naar het Al- bertkanaal. In de stad zelf wordt nog verbitterd ge vochten. Op de linie Leuven—Na men—Sedan viel de vijand over een breed front aan, doch hij kon slechts onbe- teekenende terreinwinst be halen. Vijandelijke pogingen om de Moezel ten Noorden van Nancy over te trekken wer den verijdeld. De bezetting van Havrc- sloeg een door tanks onder steunden aanval van den vijand bloedig af. In hei voorterrein van de vesting Brest doorgedrongen vijan delijke strijdkrachten wer den in een tegenaanval ver-1 dreven, nieuwe concentra ties infanterie en tanks van de Amerikaen werden door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen. Onze uit Zuid- en Zuidwest-Frankrijk teruggenomen troepen heb ben volgens het bevel het gebied om Dijon en het Plateau van Langres bereikt. Op de paswegen ten Wes ten van de Fransch-Itali- aansche grens sloegen onze beveiligingen sterke vijan delijke aanvallen bloedig af. In den Adriablschen kust- sector verijdelden onze troe pen gisteren alle doorbraak pogingen van den vijand, die met zeer krachtig gebruik van materieel steeds weer op onze stellingen losstormde Sinds 31 Augustus werden bij deze gevechten 259 tanks stukgeschoten. Bij een onderneming te gen benden in de Egeïsche Zee werden doc-r eenheden der Duitsejie marine 8G vij HEVIGE GEVECHTEN IN DE STAD ANTWERPEN. Duitsche troepen teruggenomen naar het Albertkanaai. Vesting van Le Havre houdt stand. Dijon in Zuid- Frankrijk bereikt. ACTIVI- andelijke motorzeilschepen vernietigd cir opgebracht. In het zuidelijke deel van Zevenburgen, wierpen Hon- gaarsche troepen onder steund door Duitsche stuk ken stevmgeschut, opdrin gende*, (Roemeensche forma ties in Jen tegenaanval te rug. Hierbij pjeyden zes vij andelijke batterijen en twee met oorlogstuig geladen trei nen Buitgemaakt. Slag vlie gers vernietigden, bij aan vallen in scheervlucht op Roemeensch gebied GO loco motieven en een vol geladen trein met materieel. In de oostelijke .Karpaten werden wederom talrijke aanvallen der bolsjewisten op de paswegen in harde gevechten afgeslagen. Ten Noorden van de Boeg; werden de door sterke pant -•:r- en slag vliegers-strijd krachten ondersteunde aan vallen der Sowjets door te genaanvallen aan de Bene- den-Narev tot staan ge bracht. In den verbitterden strijd vernielden troepen van het leger en luchtdoel- artillerie m den tijd van 3 tot 5 September 240 vijande lijke tanks en stukken storm- geschui/. Van de rest van het oos telijke front worden slechts plaatselijke gevechten ge meld uit het gebied van Dórpat De laatste twee da gen verloren de Sowjets aan het oostelijke front 73 vlieg tuigen. Bij aanvallen van vijan delijke bommenwerpers op West- en Zuidwest-Duitsch- land werden vooral de ste den Mannheim, Luüwigsha- fen, Stuttgart en Karisruhe getroffen. Des nachts wier pen afzonderlijke Britsehe vliegtuigen bommen op Han- nover. Boven het Rijksgebied en het strijdgebied in het Westen werden 31 vijande lijke vliegtuigen neergescho ten. ook als wij de offers, die tot het vastklemmen aan een wijzelf hebben moeten bren- beginsel ook in bijzaken en gen bij de verovering en bij tot overschatting van het den strijd om het veroverde, geenszins geringschatten, Wij strijden thans op een aanzienlijk gereduceerd ge bied. Het zou geheel onjuist zijn. deze ontwikkeling voor te stellen als gewenscht of beoogd, maar ook dit is ze ker, dat een grooter even wicht tusschen gevechts kracht en oppervlakte, of duidelijker, tusschen aantal en gevechtswaarde der be schikbare formaties eener zij ds steeds voordeelig blijkt voor dengene, die door de omstandigheden in de ver dediging wordt gedrongen. Is onze volkskracht als ge volg van het volledige ge bruik, dat het doel van al onze inspanningen van den laatsten tijd vormt, beschik baar voor de verdediging op verkorte voorbereide linies, dan zal dat is voor ons volkomen waarschijnlijk het strategische evenwicht, dat thans in het Westen is verloren gegaan, op dezelfde wijze kunnen worden her steld als, tot verrassing van alle kleingeloovigen, maar ook van onze vijanden, aan het Oostelijk front is ge beurd. Niemand zal over het hoofd kunnen zien, dat, tot een nieuwe stabiliseerin; ook van het westelijke front is bereikt, nog ongehoorde mspanning en buitengewoe standvastigheid noodig zul len zijn. Daarbij mogen wij niet worden belemmerd dooi de verwijtende vraag, waar om alles, wat thans gebeurt, niet reeds vroeger kon ge schieden. Vragen als deze belasten, zonder ons tot een doel te brengen. Wij allen dragen een deel van de ver antwoordelij klieid voor het feit. dat het zoo is gegaan omdat al te diep in het Duitsche karakter de neiging eigen werkterrein verankerd liggen. Laat ons ook niet over het hoofd zien, dat de eischen, die beveiliging, bestuur en exploitatie der uitgebreide veroverde gebieden ook bui ten het zuiver militaire om aan ons stelden, talrijke werkkrachten in beslag na men, welke zoo onttrokken werden aan het onmiddellij ke oorlogsdoel. Het was een zeer vertakte organisatie, die voor deze doeleinden noodig was. Als thans deze taken evenals zoovele ande re zijn weggevallen, kan dat er toe bijdragen, dat onze directe persoueele toerusting op de vereischte breede ba sis wordt gebracht. Want dit gezichtspunt blijft in ieder geval in onze positie het beslissende. Den lijd bevechten, die noodig is voor de verwezenlij king daarvan, is de strategische wet, waaronder wij thans staan. Daarvoor moet al hei andere wijken. Wij zeggen liet nogmaals, onze forma ties hebben vaak en lang genoeg moeten vechten zon der voldoenden aanvoer uit het achterland. De vraag naar den zin van een dergelijke inspan ning ligt te zeer voor d€ hand dan dat wij ons de beantwoording daarvan zouden kunnen onttrekken, waarbij wij beseffen, dat de vraag naar de vermoedelijke kansen van een „levée en massa" in de eerste plaats antwoord verlangt. Een Duitscli volk, dat vastbeslo ten tot het uiterste, zich in nieuwe groote .taken tot der. strijd opmaakt, is de eenige factor, waarop ook de meest verbitterde vernietigingswr van onze vijanden moet breken. Lt.-GEN. DITTMAR OVER DEN TOESTAND AAN HET WESTFRONT. „Niemand zal over het hoofd kunnen zien, dat, tot een nieuwe stabiliseering ook van het westelijke front is bereikt, nog ongehoorde inspanning en buiten gewone standvastigheid noodig zullen zijn." VERGELIJKING MET 1940. Berlijn, 5 Sept. (D.N.B.) De bekende spreker van den Groot-Duitschen omroep, lt.- gen,_ Dittmar, heeft over den militairen toestand onder meer gezegd ,.Met bijzonder veel zorg richten wij op het oogenblik den blik naar het Westen. EngeLsche en vooral Ameri kanen hebben hier van numerieke meerderheid aan formaties en strijdmiddelen gebruik gemaakt op een wij ze, die een vergelijking met onze doorbraak door de Ma- ginot-linie en den daarop volgenden opmarsch tot den mond van de Somme in 1940 volledig toelaat. Daarbij moet steeds in herinnering worden gebracht, dat wij toen vernietigingsoverwin ningen behaalden op een vijand, wient totale sterkte niet belangrijk bij de onze achterbleef. De operatieve vruchten, die onze Westelij ke tegenstanders thans pluk. ken, zijn niet ontworsteld aan een vijand van vrijwel dezelfde gevechtskracht ei geen resultaat van een bete re, d-w.z. meer vermelde ei consequente leiding. Slechts met verbittering kunnen wij bedenken, wat er zou gebeu ren, wanneer wij tegenover Engelschen en Amerikanen thans in een krachtsverhou ding zouden staan, die ook maar bij benadering overeen zou komen met de omge keerde verhouding van 1940. Dit zijn geen ij dele ge dachten, m tegendeel,, zij leeren ons, dat het weder om, niet anders dan in het Oosten, de ontoereikendheid der middelen is, die ons thans het succes ontzegt, dat ons vroeger in een meer evenwichtige verhouding nauwelijks ernstig kon wor den betwist. Deze gedachten- gang is niet het uitvloeisel van een militaire aanmati ging, die, om iiiet voor het heden de vlag behoeven te strijken, in het verleden vlucht. Integendeel, wij erkennen volledig, dat de operatieve prestaties vooral van de A- merikanen in opzet en uit voering op een peil van aan zienlijke hoogte hebben ge staan. Maar juist tegen de zen achtergrond worden de prestaties van onze leg in het Westen bijzonder be langrijk. Wat hier door Duitsche soldateh werd ge presteerd in een strijd, waar bij alle uiterlijke voorwaar den, aantal, bewapeninj aanvoer mogelijkheden, zoo ongunstig mogelijk waren, waar brokstukken en resten van Duitsche divisies, die sinds maanden hadden ge vochten, zich steeds met versche vijandelijke forma ties moesten meten, is volko men genoegzaam om ons zelfbewustzijn nieuw voed sel te geven. Zeker, de won den, die ons werden gesla gen, zijn daarom niet min der smartelijk. Maar wij weten toch hoe het kwam, dat B-ritten en Amerikanen doorstieten, tot het gebied van Metz tot in de Argonnen en deriy,westelij ken rand der Ardennen, dat zij zich door Picardic- en Artois den weg naar de Kanaalkust banen. GEEN FEITELIJK GEVECHTSFRONT. Wat ix>t dusver tegenover hen p^piaatst kon worden waren meestal slechts nu- meri^c zwakke formaties, die over een breed front vochten en ^jrhalve nau welijks in staat waren tot uitgebreide actie, en welker dum/Ci. versperringsgrendel, geenszins gevechtsgronden in den gebruiken zin vau het woord, het opdringen der vijandelijke tankstrijd krachten wel konden ver tragen en in andere richting dwingen, maar op den duur niét tegenhouden. Hun taak was uitsluitend van vertra- genden aard. Wij staan thans voor nieu we noodzakelijkheden. Wij hebben jarenlang in Oost en West met onze beperkte strijdkrachten een geweldig gebied gedekt. V/ij hebben er veel voordeel van gehad, ook in den zin van een aan zienlijke voorraadvorming op talrijke terreinen der oorlogseconomie. Wij heb ben de vijanden gedwongen tot een herovering, die met zware verliezen gepaard gaat. Dat zijn op de balans van dezen oorlog nog altijd hoogst positieve factoren, JAPANSCHE RIJKSDAG KWAM BIJEEN. Minister-president maakt bekend, dat de .Japansche regeering hei voornemen heeft, de bevolking van de vroegere Neueriaiiusch-Dulisciie gebieden onafhankelijkheid te verleenen. STAATSBEGROOT1NG den onafhankelijkheid te IS VERDUBBELD. Tokio, 6 Sept. (D.N.B. Minister-president Koiso heeft heden voor den Rijks dag zijn aangekondigde rede gehouden. Duitschland, zoo verklaar de Koiso o.a., zet ondanks de zeer moeilijke omstandig heden, die uit de ontwikke ling van den laatsten tijd zijn voortgevloeid, zijn dap peren strijd met onwrikbaar vertrouwen in de overwin ning voort. Japan bewon dert den moed en den uit vindingsgeest van het Duit sche volk en wenscht het een volledig succes toe. Het Japansche volk is er van o- vertuigd, aldus Koiso, dat de dag niet meer ver is waarop zich de krijgskansen weet ten gunste van Duitschland zullen wenden en dat het Duitsche volk de tegenwoor dige moeilijkheden zal over winnen om de ware krach ten te toonen, die het nog bezit. Onder bijval van de beule huizen van den Rijksdag maakte Koiso het voornemen van de Japansche regeermg be 'kend, ook de bevolking van de vroegere Neder- landsch-Indisehe gebie- verlecnen. De Japansche minister president verklaarde verder: Het zijn of niet-zijn van ons volk staat heden op het spel, maar ik en met mij ons geheele volle van 100 milli- ocn zielen zijn vaster sloten dan ooit, in volledige samenwerking tusschen thuisfront en soldaten dei Amerikanen en Engelschen te overwinnen. Hoe grootei de moeilijkheden zijn, die uit dezen ocriog voor de Ja panners voortvloeien, des te sterker zullen zij een be wijs geven van hun moed en uithoudingsvermogen. Heden zoo zeide Koiso, komt hei vooral aan op een verdere vergrooting van de tref kracht van het Japansche volk en daarbij in de eer ste plaats ep die van he; Japansche luchtwapen. Alle maatregelen zijn ge nomen om de wapen- er. munitieproductie te verhoo- gen en de zee- en landver bindingen te beveiligen. In verband met den ern- stigen toestand van het oo genblik, zoo verklaarde Koi so ten slotte, kan niet meer worden geduld, dat ook maar iemand afzijdig blijft staan, onverschillig of het een man of een vrouw betreft. NIEUW VLIEGTUIG- SCHEÉPSTYPE. Berlijn, (D.N.B.) De Völ- fcischer Beobachter publi ceert een foto van een Duitsch vliegtuig van nieuw type tijdens een verken ningsvlucht. Naar uit het onderschrift blijkt, betreft het hier een nieuw toestel, dat voor verscheidene doel einden kan dienen, de Me 210, die bij de gevechten aan alle fronten den laat sten tijd uitstekend heeft voldaan en een nieuw, krachtdadig strijdmiddel van van het Duitsche luchtwapen vormt. De groote snelheid en de sterke bewapening, aldus het onderschrift, geven een waarborg voor de succes volle uitvoering der op drachten, ook onder moei lijke omstandigheden. Voort publiceert hetzelfde blad een foto van een „eier- schaalschip". Naar het on derschrift bij deze foto ver klaart, zijn op een werf van de O. T. schepen van 1000 ton uit gewapendbeton ver vaardigd voor de transport- eenheden van Speer. Het schip is meer waterdicht dan andere schepen, behoeft niet EN te worden geverfd, kan roes ten noch verteren en voor den bouw kan gebruik wor den gemaakt van onge schoolde arbeidskrachten, Het schip wordt gebouwd met de kiel naar boven. De buitenwand wordt met elec- trische machines glad ge slepen. Met de kiel naar boven wordt het schip te water gelaten en dan pas gekeerd. Binnenlandsch Nieuws. Valsche geruchten. Het Rijkscommissariaat deelt mede Sinds Maandag liepen geruchten en de Britsehe radio verspreidde het offi cieel als bericht van Eisen- houwe-rs hoofdkwartier als zouden de Engelsch- Amerikaansche troepen Ne- derlandsch grondgebied heb ben bereikt en Breda bezet. Deze geruchten hebben een groote verwarring te weeggebracht. Het behoeft nauwelijks te worden vermeld, dat Breda niet is bezet en dat deze ge ruchten volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Het Duitsche weermachts- bericht heeft sinds den aan vang van den ocriog een on betwistbare autoriteit ver worven door de harde juist-1 heid en betrouwbaarheid zij-, ner gegevens. Ook ten aan-( zien van oorlogsgebeurtenis sen, die het Nederlandsche belang zouden raken, kan| men de Duitsche legerbe- richten veilig als richtsnoer nemen. VERKEER 1944. De Nederlandsche Bank kondigt op grond van de verordenende bevoegdheid, haar toegekend in artikel 1. lid 2, van de verordening no. 58-1943 de volgende be palingen af Artikel 1 Het afgeven van geldsom men en het doen van beta lingen in contanten is den volgenden ondernemingen, lichamen en diensten tot nader order verboden credietinstellingen den zin van besluit no. 225-1941 betreffende het bank- en credietwezen, als mede de Rijkspostspaarbank, de postcheque- en girodienst en de sociale volkscredietln- stellingen b. diensten, als bedoeld in de girowet (staatsblad 1923 no. 307) c. levensverzekeringsmaat schappijen, als bedoeld ir de wer. op het levensverzeke- ringsbedrijf (staatsblad 1922 no. 716). Artikel 2 Duitsche betalingsmidde len, met uitzondering van Reichskreditkassen scheine, mogen door de instellingen en diensten als bedoeld artikel 1 niet meer in beta ling of ter wisseling worden aangenomen. Artikel 3 Over de met ingang van September 1944 uitstaande bedragen bij ondernemin- gen, lichamen en diensten, als bedoeld in artikel 1, zal door de rechthebbenden slechts vrijelijk "in contan ten als volgt kunnen worden beseliikl a. f 100 per week b. onbeperkt voor zoover deze benoodigd zijn voor 1. betaling van loonen. sa larissen en dergelijke aan personen in dienst van rechthebbenden 2. voldoening van verplich tingen uit hoofde van de sociale wetgeving alsmede voor betaling van pensioe nen. Artikel 4 Deze verordening vindt geen toepassing op de uit betaling van bedragen, die na 5 Sept. 1944 in contanten op een bankrekening zijn estort. Artikel 5 De in artikel 1 bedoelde ondernemingen, lichamen en diensten moeten verlangen, dat de noodige bewijsstuk ken worden overgelegd, waaruit blijkt, dat de aan vraagde bedragen noodig zijn voor de doeleinden als genoemd in artikel 3. sub b. Zoo mogelijk zien zij toe. dat deze bedragen ook metter- daad voor genoemde doel einden "worden besteed. Artikel 6 Een ieder is verplicht tot geheimhouding van al het geen hem in verband met de uitvoering van deze veror dening is bekend geworden. Artikel 7 Overtreding van het be paalde in de voorafgaande artikelen kan worden ge straft met sluiting van. de onderneming, instelling of dienst. Artikel 8 Deze verordening kan wor den aangehaald als „veror dening beperking betalings verkeer 1944." Artikel 9 Deze verordening treedt op 6 Sept. 1944 in werking. TROUWLUSTIGEN WERDEN OPGELICHT. Een vrouw te Amsterdam heeft op zeer geraffineerde manier een aantal vrouwen, (meest jong getrouwde), en meisjes die voor haar wo ninginrichting aan het zor gen waren, voor aanmerke lijke geldsbedragen weten op te li ch ten- De echtgenoot van deze vrouw werkt nL bij een Am- sterdamsche firma waar voor het personeel wel eens iets te krijgen is dat anders slechts met groote moeite kan worden bemachtigd. Hiervan maakte de vrouw gebruik door haar slachtof fers voor te spiegelen dat zij, dank zij den werkkring- van haar man, haar aan de vele goederen helpen kon die zij voor haar woningin richting noodig hadden, te gen prijzen die ae voor-oorT logsche nabij kwamen en van een kwaliteit die veel beter was dan op het oogen blik kan worden aangeboden De vrouw schroomde niet haar slachtoffers mee te ne men naar het betrokken ma gazijn, maar zorgde ervoor dat zij niet in contact kwa men met het personeel daar van, daar het bedrog dan spoedig zou aijn gebleken. Hierdoor werden de gedu peerden echter zoo over tuigd van de waarheid van de voorspiegelingen van de vrouw, dat zij haai- laatste spaarduitjes aan haar toe vertrouwden, want, en dit was haar eerste voorwaarde, aan te schaffen goederen moesten bij vooruitbetaling worden voldaan. Onnoodig Le vermelden, dat de goed- geloovige vrouwen nooit ee- nig artikel ontvingen, ter wijl meerderen van haar voer bedragen van 1200 tot 2300 gulden werden bena deeld. VOETBALCOMPETITIE. Naar het bestuur van den Nederlandschen Voetbalbond meldt is de competitie voor loopig stopgezet. BEPERKING BETALINGS HONC.AARSCHE BLOEM. In afwijking van hetgeen eerder werd medegedeeld, mag de Hongaarsche bloem op de bonnen reserve B 70 en reserve C 70, voor zoover deze bloem voorradig is, met ingang van heden worden afgeleverd. GEWIJZIGDE SAMENSTEL LING VLOEIBARE MOTORBRANDSTOF. Het Rijksbureau voo' Aardolieproducten brengt onder de aandacht van ge bruikers van vloeibare mo torbrandstof, dat de samen stelling van het benzine mengsel een wijziging on dergaat, welke een verande ring der carburateur-afstel ling noodig kan maken. Met onmiddeliijken ingang zal vrijwel ove' al herbevoorra ding van pompen met het nieuwe mengsel gescmeden. Als gevolg hiervan zal ge durende eenigen tijd door een steeds geringer wordend aantal pomphouders nog benzine van het tot heden gangbare mengsel worden afgeleverd. Men vrage zijn leverancier dus steeds, welk product geleverd wordt. Een door het Rijksbureau voor Aardolieproducten daartoe benoemde motor- technische commissie deelt omtrent het nieuwe mengsel het volgende medeHet nieuwe mengsel kan zonder bezwaar worden gestort bij brandstof van de tot nu toe gebruikelijke samenstelling. Enkele voorzorgsmaatrege len zullen echter noodzake lijk blijken. Deze bestaan in de eerste plaats uit het ver zwaren van den vlotter, of een daarmee overeenkomsti ge bewerking ter correctie van het vloeistofniveau ae vlotterkamer, zulks verband met het hoogere soortelijke gewicht van de nieuwe brandstof In de tweede plaats dient de verhouding brandstoflucht, in den zin van een r ij k e r mengsel, door de montage van grootere sproeiers of een dergelijken maatregel worden gewijzigd. Wijze en mate van deze verstelling hangen te zeer samen met constructie en afstelling van den carburateur, benevens met het type van motor en voertuig, dan dat r.j uwer omschreven aanwijzingen zouden kunnen worden ge geven. Men wende zich hier voor tot een vakkundige au- toherstelplaats. De geringere vluchtigheid van de gewijzigde brandstof maakt het wenschelijk, de koudere maanden ter voorkoming van startmoei- lijkheden zooveel mogelijk aandacht te besteden aan het temperatuur houden, eventueel het op tempera tuur brengen, van den stil- staanden motor, speciaal wat zijn iniaatorganen betreft. Op de bestendigheid der brandstof tegen de ontmen ging-bevorderende invloe den van vocht en koude heeft de wijziging der mensteliing gunstig effect. Dit geldt eveneens voor de toevoeging van smeerolie aan het mengsel bij tw taktmotoren. Hiermee wil allerminst gezegd zijn, dat de indertijd aanbevolen voorzorgen tegen vermen ging mét zelfs maar gerin ge hoeveelheden lek- of con densatiewater e.d. overbodig zouden worden. TABAK van eigen teelt Zij staan gereed Schuif de zorg voor het fer menteeten en kerven der tabak van eigen teelt af op de daar toe bevoegde Nederlandsche bedrijven die beschikken over de onmisbare vakkennis cn ervaring. Geefc nog heden Uw naam cn adres op aan het Bureau voor de Kerftabak Industrie Afll. Amatcü--tabak Rokin 93 - Ai^crdam-C. Shag - rook- ot pruimtabak Vakkundige bewerking geeft geur en kleur aan Uw cegst. JEUGDUITZENDINGEN van den Neder], Omroep in de week van 1916 Sept. Zondag 10 Sept. 15.00 uur Hilv. 1 Hakkie Piepmans. de muis, een verhaal voor de kleintjes van Mej. N. Tielens. 15.15 uur Hilv. II. Het vijf de deel van ons vervolgver haal voor oudere kinderen. „Uit vroeger dagen" van Tom Bouws. Maandag 11 Sept. 11.00 u. Hilv. I. Dertig minuten in de Omroepkleute-rklas. 17.00 uur Hilv. I. Het twee de deel van ons vervolgluis- terspel voor de jeugd „DON QUICHOTTE." 19.15 uur Hilv. II. Even een verhaaltje voor bedtijd. Dinsdag 12 Sept. 18.45 u. Hilv. I. Jeugdstormuitzen- ding. De Stormer spreekt tot de rijpere jeugd. 19.15 uur Hilv. II. Even een verhaaltje voor bedtijd. Woensdag 13 Sept. 13.45 u. Hilv. I. „De Bromtol" een verhaal en een gram. plaatje. 17.00 uur Hilv. tarogrpjn- ina voor jonge rnenschen. 17.0017.20 Vraagbaak voor de jeugd, de jeugd mag vragen stellen. 17.20—17.40 Wij maken een scheepsmodel (deel I). 17.40—17.45 Vijf min. gra- mofoonmuziek. 17.4518.00 Een verhaal met e.o. over de Nederl. Sport held Jaap Eden. 19.15 uur Hilv. II Even een verhaaltje voor bedtijd. Donderdag 14 Sept. 19.15 Hilv. II. Even een verhaal tje voor bedtijd. Vrijdag 15 Sept. 11.00 uur Hilv. I. Dertig minuten in öe Omroepkleuterklas. 19.15 uur Hilv. II. Even een verhaaltje voor bedtijd. Zaterdag 16 Sept. 10.45 uur Hilv. I. Oom Frans op ziekenbezoek. 15.00 uur Hilv. II. ..De Grab belton" bevat weer puzzels en raadsels voor de jeugd. 19.15 uur Hilv. n. Even een verhaaltje voer bedtijd. OOK GIJ BEHOORT BIJ ONS J EUROPA JS IN OORLOG De beveiliging van de kusten en de bestrijding van den vijand vergen ae iioag- ste inspanning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, mu nitie en voedsel noodig, le deren dag weer. Het lucht wapen van de Duitsche weer macht is een groote afnemer. Te dien einde is er een spe ciale transportorganisatie geschapen, welke alles, wat bet luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK- gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groo te 2/SKK-vrachtauto's. waar op nu eens bommen van -000 kilo, dan weer mudsak ken aardappelen of andere i levensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het groot ste aandeel in deze organi satie hebben de Nederian- staan m de NSKK-regimen- *en Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze mannen heb ben zich door hun schitte rende prestaties als chauf- ders. Duizenden vrijwilligers few, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele ja ren een uitstekende naam bij de hoogste leiding van het NSKK verworven. Iedere gezonde Nederlan der tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet tor zake kan zich melden voor het regiment Nederland .der NSKK-gruppe Luftwaf fe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, verplegend en administratief personeel, enz. Na een korte oefening in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauffeur of monteur op een motorschool van het NSKK kunnen de mannen hun plaats in de kolonnes inne men. Over zijn achtergebleven gezin kan de NSKK-VT ij wil liger goh pel onbezorgri z.iin. Voor hem en zijn gezin gel den nl. in alle opzichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche soldaten. Er worden extra levensmidde len en -kolenbonnen ver strekt, etc. Vrouw en kinde ren kunnen zoo noodig in mooie rusthuizen gedui'ende eenigen tijd worden opgeno men, terwijl bij voorkomen de moeilijkheden een speci aal daarvoor aangestelde verbindingsstaf hulp ver leent. De NSKK-gruppe Luftwaf fe zal, nu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan breken, op volle toeren moe ten draaien. Daarom is het raak, de gelederen tijdig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt U bij het werfkantoor der nskk-gruppe Luftwaffe, range Vijverberg 10, Den Haag. want ook gij behoort bij ons NIEUWS IN 'T KORT. Van mond- en klauw zeer doen zich in Bnrneveld wel 200 gevallen voor. - In het donker redde een 40-j. man te Arnhem een paard uit. een sloot. Op weg naar huis is hijzelf te water geraakt en verdron ken. Een vrouw werd te Gro ningen gearresteerdomdat ze op de stamk.\? t, van 'naar man, van wie ze sinds lang jescheiden is, steeds maar nieuwe bonkaarten haalde. - Een 13-j. jongen te Ede had aan een dunne ko perdraad een vlieger opge laten. Doordat de vlieger met een hoogspanningsdraad in aanraking kwam. liep de jongen ernstige brandwon den op. Doorbreken van de draad werd erger voorko men. CLANDESTIENE STOKER HAD PECH. Een clandestiene' jenever stoker, een kruidenier, die zijn installatie had staan op een bovenhuis in de Amster- damsche binnenstad. was bezig met stoken plotseling sprong een flesch met 80 1. gisting uit elkaar Het ge- rol g was. dat een lek in den rioer ontstond. De beneden- bewoners waarschuwden de politie. Twee agenten kwa men een kijkje nemen: zij vonden op het bovenhuis een complete diatilleerin- richting, welke zij in beslag namen, evenals een partij jenever, die voor den ver koop gereed stond. De sto kende kruidenier is gearres teerd. .DAPPER ZIJN, NOG EVEN JF. TANDEN OP ELKAAR." Die woorden, in je eigen landstaal tot je gesproken, duizenden kilometers van je geboortegrond, terwijl je daar ergens in een veldlaza ret ligt, die woorden halen je cr bovenop. Die woorden doen je be seffen. dat er naast de vele en goede kameraden, die mc-t" je zijn opgetrokken te gen het bolsjewistische ge vaar. voor een veilig Europa, ook meegekomen zijn dap pere jonge meisjes uit je eigen land. Wil je een derzulken zijn. zoo meld je dan voor de op leiding tot pleegzuster bij het ss-Ersatzkommando Nie- cierlande. Den Haag. Korte Vijverberg 5, of bij de na volgende Nebenstellen Amsterdam. Dam 4 Alkmaar. Langestraat 56 Heerlen, Saloreastraat 25 Groningen. Heerenstraat 46: Enschedé. Hc-ngcloschestr. 30 Utrecht, Vredenburg 19. Verantwoordelijk redactrice O. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bure aux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1