WIERINGERMEER! Jl 13e Jaargang Zaterdag 23 September 1944 No. 76 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. De strijd in Midden- Nederland en om het Roergebied. Binnenlandsch Nieuws. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 v Prijs per nummer5ct. RADIOBERICHTEN B.N.O. 22 September. Uit alles blijkt, dat de Anglo-Amerikanen vanuit Miaden-Nederland willen doorstoten tot bet Duitsche Roergebied en te trachten vóór de herfst daar hun doei te bereiken. Daar echter de Duitsche. tegenstand harder en verbitterder wordt, gaat de opmarsch reeds belang-' rijk langzamer. De Br. luchtlandings troepen bij Arnhem zijn in gesloten en geen verbinding met het landleger heeft men tot stand kunnen brengen. Bij de strijd om de bruggen bij Nijmegen wer den vele Amerikaansche pantserwagens vernietigd. Twee Duitsche hospi taalschepen op de Schelde, die duidelijk de kenmerken van het Roode Kruis droe gen werden door vier Amerik. vliegtuigen aangevallen. Een 20-tal bommen werden naar de schepen gegooid en tevens met boordwapens gevuurd bij het overladen van ge wonden. 23 gewonden wor den vermist. De Roodekruis- vlag werd verschillende ma len doorschoten. Londen en Zuid-Enge- land werden opnieuw met vliegende bommen bestookt. Prins Karei werd door het Belg. Parlement als re gent van België benoemd. Alle Nationaal gezinde Finnen moeten aan Rusland worden uitgeleverd. DE „EERLIJKE" VINDER. Zekere W. K. merkte op de Texelsche boot, dat hij zijn portefeuille verloren had. Toen hij aan boord aan het zoeken ging, vroeg een hem onbekend persoon, uit Rotterdam afkomstig, of hij soms 'n portefeuille kwijt was hij had er nl. een ge vonden en wel in de auto bus, waarmee ook W. K. had gereisd. K. was natuurlijk zeer erkentelijk jegens de eerlijke vinder, maar. toen hij even later de inhoud van de portefeuille contro leerde, waren zijn rookers- kaart én een zilverbon van een gulden zoek. De politie,' die zich toevallig ook op de boot bevond, trof bij fouil leering 't vermiste van den „eerlijken vinder" aan. Pro cesverbaal werd opgemaakt. ONGELUK. Op het Schil dereinde is een motor met zijspan van de Texelsche marechaussee tegen een boom gereden. De bestuur der, opperwachtmeester Van Dijk, liep vrij ernstige ver wondingen op. BINNENLAND. De inschrijving van stu denten is wegens verkeers moeilijkheden tot nader Tie- ïicht uitgesteld. Wflgrpns plundering van de woning' eener geëvacueerde familie te Tilburg zijn de Nederlan ders W. Bergmans en P. Burgers aldaar doodgescho ten. Eïke vergadering in N.- Holl. en Utrecht is tot nader bericht verboden, ook die, waarvoor reeds toestemming' werd verleend. De Haagsche tram rijdt alleen van 79 en van 126.30 Zondags van 125. Informatiebureau Roode Kruis is alleen geves tigd J. v. Stolberglaan 27 29, Den Haag. De voedsel voorziening van Amsterdam ondervindt moeilijkheden gebrek aan vervoergelegen- heid. De stad is nu aangewe zen op voedselvoorraden, welke zich in omliggende polders bevinden. Een steeds grooter aantal personen trok er heen, om levensmiddelen in te slaan, wat de belangen der gemeenschap schaadde Daarom is het betreden van die polders nu verboden aan allen, die er niet wonen of moeten werken. Lenig smart en droog een traan Breng een enk'le zegen aan, Doe één woord van liefde hooren En uw dag is niet verloren. TIJDSCHRIFTEN. 's-Gravenhage. De afdee- ling perswezen van het de partement van V. en K. deelt mede, dat alle beschikkingen betreffende het al dan niet verschijnen van tijdschriften of de verschijningswijze daarvan onveranderd van kracht blijven. Tegen over treding dezer beschikking zullen maatregelen worden genomen. AANVULLENDE TOELICH TING OP DE BONNENLIJST. De Secretaris - Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat, in afwij king van hetgeen in de bon nenlijst voor de periode 17 tot en met 30 September staat vermeld, de bonnen „39 Beschuit" uitsluitend recht geven op het koopen van brood, gebak of voe dingssuiker, derhalve niet op beschuit of kindermeel. De bonnen „40 Beschuit" geven uitsluitend recht op het.koopen van kindermeel of voedingssuiker. Op rantsoenbonnen be schuit is tot nader order uitsluitend één rantsoen biscuits verkrijgbaar. Bis cuits mogen niet meer op brood- en bloembonnen wor den afgeleverd. Voor ernsti ge maagpatiënten (acute of chronische maagzweer) zul- len op medisch advies be- schuiibonnen beschikbaar worden gesteld, welke dus recht geven op biscuits. Ranrsoenbonnen voor bo- terAzoqvvel als voor margari ne turven tot nader order -recht op het koopen van bo ter of margarine naar keu ze. Op rantsoenbonnen voor vieescn wordt uitsluitend vieesch of vieeschWaren (dus geen kaas) beschikbaar ge steld, terwijl op rantsoen bonnen voor kaas slechts kaas (dus geen vieeséh of vleeschwaren) verkrijgbaar is. Rantsoenbonnen voor meik blijven recht geven op ge standaardiseerde melk, ook in het z.g. wettelijk gebied in het westen desr Lands tzöne I en II). V RIJBANKVLEESCH. Niet meer het dubbele rantsoen. De Secretaris - Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat met in gang van Maandag 18 Sep tember j.L, tegen inlevering van alle voor het koopen van vieesch aangewezen bonnen, dit zijn dus de genummerde bonnen van de voedingsmid- deienkaarten, rantsoenbon nen en noodrantsoenbonnen, bij aankoop van vrijbank- vleesch niet meer het dub bele rantsoen zal worden verstrekt, doch uitsluitend het normale op die bonnen verkrijgbare rantsoen. KAAS OP DE VLEESCHBONNEN. Verlenging van den geldig heidsduur. De Secretaris - Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de bon nen 37 en 38 A en B Vieesch welke van 3 tot en met 16 September geldig zijn ver klaard, van heden af even eens recht geven op het koo pen van kaas en wel op de A-bonnen 100 gram en op de B-bonnen 25 gram. De geldigheidsduur van deze bonnen wordt verlengd tot en met 30 September a.s Van 17 September tot en met 30 September mag op deze bonnen echter uisluitend kaas en dus géén vieesch worden gekocht. NOODRANTSOENBONNEN VLEESCH. De Secretaris - Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat met in gang van Maandag 18 Sep tember aan zieken en aan donors z.g. noodrantsoenbon nen voor vieesch zullen wor den verstrekt. Op deze nood rantsoenbonnen zal bij voor rang vieesch door de slagers worden afgeleverd. Eerst daarna zal aan de houders van genummerde bonnen vieesch van de bonkaarten van voedingsmiddelen en aan houders van de reeds be staande rantsoenbonnen, vieesch worden verstrekt. Zieken, die in het bpzit zijn van rantsoenbonnen voor vieesch, kunnen deze bonnen met ingang van bo venvermelden datum bij den distributiedienst tegen nood rantsoenbonnen inwisselen tot een hoeveelheid van ten hoogste voor een periode van 4 weken verstrekt extra rantsoen. OOK KINDERMEEL, VOE DINGSSUIKER, BROOD EN GEBAK OP BESCHUITBONNEN. De Secretaris - Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de bon nen „37 en 38 Beschuit", wel ke van 3 tot en met 16 Sep tember geldig zijn verklaard, van heden af recht geven op het koopen van beschuit, kindermeel, voedingssuiker, brood of gebak naar keuze. LEGIOEN NEDERLAND. 's-Gravenhage. De afdee- ling perswezen van het de partement van V. en K. deelt mede, dat het hoofdkwartier van het legioen Nederland zijn bureau verplaatst heeft naar Hengelo. Het postadres luidt voorloopig poste restan te Hengelo. ONDERSTEUNING VAN GEZINNEN van gesneuvelde en bij de waffen-SS in dienst getreden Nederlanders. 's-Gravenhage, 13 Sept. Het ss-fürsorgekommando roept allen, die tot dusver steun ontvangen hebben van het ss-fürsorgekommando, op hun adres per omgaande mede te deelen aan het ss- fürsorgekommando via de deutsche dienstpost, poste restante Hengelo. FüR REICHSDEUTSCHE. Die für alle Reichsdeut- schen in den Niederlanden zustandige Wehrersatz- dienststelle Wehrbezirks- kommando Ausland, Aus- senstelle Holland hat ihren Dienstsitz von Amsterdam, Prins Hendrikkade 159, nach Arnheim, Velperbuitensin- gel 6, verlegt. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23. j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1