WIERINGERMEER! NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. 13e jaargang Woensdag 27 September 1944 No. 77 j stond moet worden gestaakt. j Distributiedienst Wieringermeer—-Wieringen. Gemeente Wieringen. DE OORLOG. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. L, |V KJ RFROF P OP HFT r.F70Nn .stoffen en zelfrijzend bak-, nabij zijn en U nog lang OIL'AVW1LX 1 meel verboden, terwijl ook sparen in de dagen van rust. yen q'ï- i Kin bereiding van bier, ijspoe- V £ii\o i AliU. t (jer en consumptie-ijs ter- Als gevolg van de omstan- vaar, En dit moeten e ODe beschuitfabrieken mogen waarin ons landlieueie prijs zien te vomlrV tiignetien, door de oorlogvoering op ei gen boaem is Komen te ver- keeren, gaat de voedselvoor ziening met groote moeilijk- neaen gepaard. Zoo ooit, dan is nu een krachtige aansporing om alles na te iajten, wat een behoorlijke voedselvoorziening in gevaar kan brengen, op haar plaats. We vragen om 100 pet me dewerking aan iederen Ne derlander. Houdt 't hoofd koel en gebruikt uw gezond verstand. Dan kunnen we met elkaar aan de waarlijk niet geringe moeilijkheden weerstand bieden. Voor een groot deel danken we aan onze boeren, dat het er met de voedselvoorziening nog zoo gunstig voorstaat. Maar wanneer we te doen krijgen met consumenten, die op eigen voordeel alleen uit zijn en op elke manier grooter porties trachten te bemach tigen dan waarop zij recht hebben, dan, ja, dan loopt het spaak. Dan dreigt er ge- men. idoot eensgezind te uaenten uoor cieze benarde oagen neen te komen, zullen we ue gemeenscnap oe oesie dienst oewijzen. Woekerende „zwarte' handelaren. „Zwarte" handelaren wor den nog eens gewaarschuwd Waagt net niet, profijt te trekken van de ellende, waarin uw volk verkeert. Want hoe de oorlog ook zal afloopen, jullie krijgen er van langs En niet zuinig Het is in deze dagen meer dan ooit noodig, dat orde en nog eens orde wordt ge handhaafd. Ook ten aanzien van de prijzen. Wie er zich tegen verzet en woekerprij - zen durft te berekenen, toont zich een vijand van ons volk. Hij krijgt zonder pardon procesverbaal, wordt veroordeeld tot een hooge straf en door publicatie van naam en adres in de pers zal ieder weten, hoe hij ge zondigd heeft. I Diegenen, die nog niet in het bezit zijn van een 5 NOODKAART, kunnen deze alsnog afhalen op Vrijdag 29 SEPTEMBER e.k. i; Medegebracht moet worden 1. het bonnetje no, 237 van de algemeene bonkaart 10e periode 2. Voor kinderen beneden de 4 jaar moet de 2e distributiestamkaart worden overgelegd. Evacuees welke reeds een bonkaart in hun vertrek plaats ontvingen, dienen deze om te ruilen tegen een noodkaart uit onzen kring. Seizoenarbeiders en andere personen, die door om standigheden, of welke oorzaak dan ook, niet in het bezit zijn van een noodkaart, dienen ook een noodkaart af te komen halen op genoemden datum. De uitreiking van deze noodkaarten zal geschieden te W.-werf in het Distributiekantoor van 912 uur v.m. Die te Wieringen in Hotel de Haan ook van 912 uur voormiddag^. NA-UITREIKING BONKAARTEN 411 en 412 VOOR DE 11e en 12e PERIODE. De na-uitreiking van bovengenoemde bonkaart zal geschieden op MAANDAG 2 OCTOBER 1944 Te Wieringerwerf in het Gymlokaal van 9.3012.30 en van 2 tot 4 uur en te Wieringen van 9.30—12.30 en van 24 uur in Hotel De Haan. Personen, die nog niet in het bezit zijn van deze kaarten, dienen deze dan af te halen. Evacuees en andere personen, die, door welke oorzaak dan ook, nog niet in het bezit zijn gesteld van deze kaarten, zullen dan waarschijnlijk ook hiervan in het bezit worden gesteld. Alle stamkaarten dienen te worden overgelegd. ge\i beschuit meer vervaar digen. Met onmiddellijken ingang is verder het bereiden, afle veren en ontvangen van al le soorten gebak verboden. Koekjes, banket, speculaas, cake, poffertjes, wafels, ge- oakjes, taart, gevuld korst- gebak, toast, of Weerter- beschuit, paneermeel, e.d. mogen dan niet meer wor den bereid. Spr. verzocht den scheiden de leeraar staande toe te zingen Psalm 134 3. Inderdaad was Dominee Van Beek een hard werker in de gecomb. gemeente, waar vroeger twee predikan ten stonden, deed hij nu het herderlijk werk alleen. In de stichting van het Rusthuis „Noorderlicht" (dat 16 Nov. a.s. 12'/2 jaar zal bestaan) heeft hij een groot aandeel gehad. V/at een zegen dat is voor de Ouden van Dagen behoeven we niet neer te schrijven dat weet ieder een. Ook buiten het kerkelijk ambt maakte Ds. v. Beek zich verdienstelijk. Jaren achtereen was hij secr.- penningm. van Afd. Wierin gen „Het Witte Kruis." Met recht heeft hij gear beid zoolang het dag was. ,Moge God hem nog vele ja ren schenken in zijn welver diende rust. Gevonden een paar sok ken, een rozenkrans en een portemonnaie. Verloren een bankbiljet van f 20 een meisjesschoen en een blauw wollen kinder- biazer. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. AFSCHEID Ds. VAN BEEK. Zondag j.1. heeft Ds. van Beek idie, zooals wij reeds eerder hebben gemeld, per 1 Oct. zijn emiritaat had aangevraagd) na een 18 jarige ambtsvervulling in de gecomb. Ned. Herv. Gemeen ten Hippolytushoef en Oos- terland c.a. in den ochtend dienst te Hippolytushoef en in den middagdienst te Den Oever afscheid van de Ge meente genomen. De leeraar had alp uit gang van zijn prediking tot tekst gekozen „Uw Ko ninkrijk kome." Het Evangelie leert ons vrede en liefde tot eikander en bovenal liefde tot God. Wij menschen zijn in de we reld geplaatst om dat gebod na te komen. En als wij in ons gebed „Uw Koninkrijk kome" uitspreken, dan moet ons hart openstaan voor die vrede en liefde, ook al is al les duister om ons heen. Juist in de duisternis moe ten wij ons kunnen ophef fen tot het Licht, tot God, gedachtig aan het woord van Christus „Klopt en U zal opengedaan worden." Moge, aldus de leeraar nu, maar ook in de toekpmst ieder voor zich en in ver bondenheid als Gemeente, het geloof in God's almach tige en eeuwige liefde in Uw hart gegrift zijn, opdat Zijn Koninkrijk Uw deel moge zijn. Na de predikatie sprak de scheidende leeraar woorden van dank tot de Gemeente, die hem lief was geworden in die 18 jaren en waarin hij zooveel lief en leed metj 50 Amerikaansche vlieg- de leden had gedeeld. Ook; tuigen wierpen bommen op tot het kiescollege, de Kerk-| Duitsche vaartuigen op de Volgens de radio - berich ten van 26 Sept. woedt een hevige strijd langs het ge- heele front van de Vogezen tot Arnhem. Van Duitsche militaire zijde beschouwt men de mi litaire situatie bij Nijmegen als de meest beslissende slag na de invasie. De straatweg van St. Oe- denrocde naar Vechel staat voortdurend onder het vuur der Duitsche kanonnen. De Engelschen hebben bij Vechel talrijke tanks in den strijd gebracht. Duitsche grenadiers staan op 10 KM afstand van de spoorbrug bij Vechel. Het is de Britsche leger groep ten Noorden van Nij megen naar Arnhem nog niet gelukt door de versper- ringsgo-ïdel heen te stooten. Het is de Britten gelukt bij Asten ten Oosten van Helmond eenige geringe ter reinwinst te behalen. BEREIDINGSVERBOD VAN BIER, IJS, GEBAK ENZ De Secretaris-Generaal van het departement van Landbouw en Visscherij deelde mede, dat maatrege len zijn genomen ter bespa ring van grond- en brand stoffen. Volgens deze maat regelen zal een concentratie van bakkerijen tot stand moeten komen. De bakkerij en, die de bereiding van brood mogen voortzetten, zullen worden aangewezen bakkerij-bedrijven, die door deze maatregel stil komen te liggen, worden bij de ver koop van brood ingescha keld. Verder is met onmiddellij ke inwerkingtreding de be reiding van biscuits (met inbegrip van kinderbds cuits), vermicelli, macaroni, spaghetti, bakkerij grond- voogdij en de Kerkeraad richtte spr. woorden van dank voor de aangename samenwerkingalsook aan de Zuster- en Jongerenkrin gen en ten slotte tot de or ganist, koster en voorzanger. Moge Gods zegen op U allen rusten. De president-kerkvoogd, de heer N. Kaan, dankte Ds. van Beek voor alles wat hij voor de Gemeente in die 18 jaren had gedaan. U hebt hard gewerkt. Moge God U reede bij Den Helder. 8 Vliegtuigen werden naar beneden geschoten. Vanaf de Fransche kuslt staat Dover en Zuid-Enge- land onder geschutvuur van de Duitsche zware batterijen. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1