13e Jaargang Zaterdag 30 September 1944 No. 78 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. BEEET, „ZWARTE" HANDELAREN. I DE OORLOG. Gemeente Wieringen. Kerkdiensten Wieringen VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoeï Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. EN BEKEERT U i de overwinning Htjkü is onwrik- immers vertraging vonden. Naar de Zwitsersche radio bij 't oogsten deze weeX meedeelde, heeft ue Beigxscne regeering, die uit rmgeiand in Brussel is teruggekeerd, maatregelen afgexonaigd tegen Belgen, die misbruik nebben ge maakt van de oorlogstoe stand gedurenue de afge- ioopen vier jaar en woeker winsten heboen gemaakt op schaarsche attikeien. Het is te verwachten, dat hoe de oorlog ook afloopt dergelijke maatregelen ook behulpzaam sprak insgelijks dat de te zijn deze werkzaamhe- oorlog een phase heeft be nen nebben door de oorlo«r®ikt, de hoogste presta- onder- Voorcs is beslag gelegd op de banksaldi van alle boe ren. Onderzocht zal worden, op welke wijze zij aan dat geld gekomen zijn. Komt aan het licht (er zijn boeren, die zich door hun zwarte handel reeds berucht heb ben gemaakt met hen is in Neueriand. zullen worden men dus spoedig klaar), getroffen. Een groot aantal zwarte handelaren is reeds gevan gen genomen winkeliers, grossiers en groothandelaren. Ze zijn aan het werk gezet in verwoeste steden en dor pen puinruimen. Hun be zittingen zijn voorloopig door de Staat in beslag ge nomen. Een nauwkeurig on derzoek zal tegen elk van hen worden ingesteld. Ook zijn er te werk gesteld op het land "bij de boeren om komt aan het licht, herha len we, dat zij levensmidde len tegen woekerprijzen heb ben verkocht, dan worden hun bezittingen doodgewoon door de Staat in beslag ge nomen andere boeren zul len dan worden aangewezen om het bedrijf voort te zet ten. Zelfs overweegt de re geering allen, die zich door de noodtoestand hebben verrijkt, na beëindiging van het puinruimen naar de Congo te verbannen. Volgens Radioberichten op 27 bepc. hadden er boven Brabant en Gelderland he vige luchtgevechten plaats, ue geanieerde troepen bij oosterbeek werden door de uuitsche vliegtuigen met ooordwapens beschoten. In een radiorede van Lt.- Gen. Von Dittmar luidt 't oorueei, dat de Geallieerden met ae opmarsen naar Nij megen een openbreking van net Duitsche front beoogden, doch dat dit niet is gelukt. In België werd een minis terie gevormd waarin zitting kregen 7 katholieken, 5 socialisten, 3 liberalen, 2 partij ioozen en 2 communis ten. Op 28 September meldde B.N.O. dat Eist weder door de Duitsche troepen werd heroverd. De geallieerde luchtlan dingstroepen bij Oosterbeek en Arnhem hebben den strijd moeten opgeven. De acties bij Aken en Metz verflauwden. Een hernieuw de Amerikaansche tankaan- val bij Stolberg werd afge slagen. Ook een aanval der Amerikanen bij de Bourgon dische Poort werd afgesla gen. De Duitsche luchtmacht bestookt voortdurend de ge allieerde troepen tusschen Rijn en Waal. De Duitsche aanvallen op de smalle cor ridor kost de Britten zware verliezen. De druk der geallieerde troepen ten Noorden en Wes ten van Nijmegen neemt toe. minister Von Ribben de VjA de iegers eisent. Het gaa" (pi leven en dood. De volkeren van het driemo- gendhedenpact zijn zich be wust van de ernst van den strijd. De Britsche premier Chur- chill, die in Engeland is teruggekeerd, heeft een re de gehouden. Hij gaf een overzicht van den oorlogs toestand en meende, dat de oorlog ook nog wel eenige maanden in 1945 kon aan houden. Finland zal, om aan de wapenstilstandvoorwaarden te voldoen groote buitenland- sche leeningen moeten slui ten. Voor oorlogsschatting zal per inwoner per jaar 700 Finsche marken moeten worden opgebracht. 28 Sept. Radio 12.45 BNO. De Britten hebben tus schen Eindhoven en Nijme gen tevergeefs getracht voor uit te komen. Ten Westen van Vechel wisten zij een kleine penetratie tot stand te brengen. De Duitschers veroverden het plaatsje Ernekom. Radio Londen meldt, dat de Duitschers gisteravond hun aanvallen met vliegen de bommen hebben voortge zet. De Amerikanen deden ter- reuraanvallen op Midden- Duitschland. Vooral Maag denburg en Kassei werden zwaar getroffen. 80 Vliegtuigen werden naar beneden geschoten, waaron der 50 viermotorige bommen werpers. Ter gelegenheid, van den 4en verjaardag van het drie mogendhedenpact wis selden de Führer, de Duce en de Keizer van Japan te legrammen. Moskou gelooft niet aan een spoedig einde van den oorlog en bereidt zich voor op een lange en harden winter. Berichten uit Mexico-stad melden groote overstroomin gen, waarbij honderden menschen om 't leven kwa men en duizenden dakloos werden. DE OORLOG IN HOOGSTE PHASE. 29 September (B.N.O.) Rijksminister Dr. Gëbbels verklaart, dat de oorlog zijn dramatisch hoogtepunt heeft bereikt. In het Duitsche le ger heerscht de geest van een nog steeds toenemende vastberadenheid en uitste kende trouw. Het geloof in voorschriften der fabriek. Het vervoeren van suiker bieten naar laadplaats of fabriek is tot nader order verboden. Het verbod tot het verhandelen van suikerbie ten voor veevoeder blijft van kracht. TER OVERDENKING. VREDE. Voor vrede zijn alle menschen, 't Verlangen naar vrede is groot. Een ieder, die haat er de oorlog, Want oorlog baart smarten en dood Maar laten we eerst toch beginnen, Met vrede te zoeken voor 't hart, Geen vrede daarbuiten als binnen, Het al nog in strijd is verward. NUTTIGE WENKEN. Gist I. Nu gist vaak niet verkrijgbaar is, zult u met onderstaand recept uw voordeel kunnen doen. Men neme een kluitje gist (zoo veel als men voor twee broo- den noodig zou hebben), een flink theelepeltje suiker, een flinke eetlepel tarwemeel of bloem en een kopje water Alles door elkaar mengen en laten gisten. Voor het laten rijzen van een brood heeft u aan 1 eetlepel van 't op deze manier bereide zuur- deesem genoeg. In totaal, voldoende voor 67 broo- den. Gist II. Van andere zij de geeft men dit recept Doe een paar schepjes sui ker in een glas water en laat dit een paar dagen staan. Wanneer u dan met behulp van zuurdeeg een brood wilt laten rijzen, kunt u door toevoeging van een scheut van het (gegiste) suikerwa ter met minder zuurdeeg dan gewoonlijk volstaan. Dit komt de smaak van het brood ten goede, terwijl het even goed rijst. LANDBOUW. OPHEFFING DEKVERBOD ZEUGEN. Teneinde in het voorjaar tijdig over biggen te kunnen beschikken, zullen biggen, welke op of na 1 Jan. 1945 geboren worden, wederom worden gemerkt. Dientenge volge kunnen fokzeugen dus thans weer gedekt worden. Voor het vervoer is een ge- leidebiljet noodig van den PBH. HET ROOIEN VAN SUIKERBIETEN. Naar gemeld wordt is het rooien van suikerbieten vóór 1 October 1944 verboden. Het eventueel inkuilen van sui kerbieten moet geschieden met inachtneming van de KERKNIEUWS. De kerkeraden der gecomb. Ned. Herv. Gemeenten Hip polytushoef en Oosterland c.a. hebben tot Godsdienst onderwijzer benoemd de Heer v. d. Berg te Egmond a. d. Hoef. Het beroepingswerk voor een nieuwe predikant is te vens in een vergevorderd stadium. POLITIE. Verloren een kindermuts je en een portemonnaie. Gevonden een doublé armband. Inl. Gem.-bode, H.-hoef. ZONDAG 1 OCTOBER. NED. HERV. KERK O land IOV2 uur Ds. v. Beek. W.-land 2.30 u. Ds. v. Beek. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 u. de hr. O. Deen. Kapel Den Oever n.m. 3 uur de hr. Deen. GEREF. KERK H.-hoef 10 u. Ds. Schenkev. H.-hoef 2.30 uur Leesdienst. Den Oever 10 u. Leesdienst. Den Oever 10 uur Ds. M. Schenkeveld. OUD GEREF. GEMEENTE Gebouw Land in Zicht v.m. 10 uur en nam. 4 uur den Heer Rebel van Helder. Verantwoordelijk redactrice G. C. Kremer-Bosker M.meer Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1