13e Jaargang Woensdag 11 October 1944 No. 81 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. ATTENTIE. liiV, STRIJD IN HET BUITENLAND. Kerkdiensten W.-meer. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofüstr. 14 Middenmeer Brugstr. 23 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Prijs per nummer5ct. Ondanks de omstandig heden zullen we ons druK- Kerij-bedrijf trachten voort ie zetten. Tijdig besteilen van druk- werKen en tijdig inzenden van berichten en adverten- tiën is nu het parool. Drukkerijen C. J. Bosker. i.T ruggenomen. Radio Moskou meldt een onderhoud van Stalin en Churchili waarbij Molo- tov en Eden tegenwoordig waren. Churchili was verge zeld van eenige Britscnb^heelt medegedeeld, dat zij B.N O 9 Oet. Reuter meldt, dat Zondagavond en des nachts wederom laagvlie- gende bommen op groot Lon den zijn terechtgekomen. Ten Noorden en Noord oosten van Aken hebben ae Amerikanen versterkingen aangevoerd en zijn daar zware gevechten gaande. Duitsche pantsergrenadiers bevochten hen met nieuwe wapens op korten afstand. De Amerikanen moesten hun geringe terreinwinst duur betalen. Hun pogingen om Stolberg binnen te dringen werden door het Duitsche vuur in de kiem gesmoord. In Noord-Finland zijn de bolsjewieken een groot scheeps offensief begonnen. De Duitsche legerleiding nam het bestuur in Noord- Finland over. De Finsche troepen werden wel ontwa pend, doch zullen niet al* krijgsgevangenen worden behandeld. 9 Oct. Uit Bern wordt ge meld dat 10.000 Fransche kinderen over de Zwitser- sche grens zijn gekomen voor onderkomen. Totaal zullen 23500 kinderen daar een onderkomen kunnen vinden. Reuter meldt uit Lon den dat te Algiers builen pest heerseht en voor elk militairverkeer is afgesloten B. N. O. 10 October. Ten Noorden en Zuiden van Aken heerseht een zware strijd. Het le Amerik. leger tracht met alle geweld de weg naar de Rijn te forceeren. De strijd ten Noorden van Aken is zeer hevig. In hoofdzaak werden alle aanvallen dooi de Duitschers afgeslagen. Kleine penetraties werden succesvol gesloten. Ten Zui den van Aken deden de Amerikanen met tanks en infanterie een grooten aan val en wisten een penetratie te bereiken Ook op de bruggehoofden bij Metz en van Pont de Mouson tot de Zwitsersche grens zijn de Amerikanen in den aanval. VAN HET OOSTFRONT. Aan de groote bocht van de Weichsel zijn de ge vechten weer opgeleefd. De bolsjewisten wisten tijdelijk een belangrijk hooge stelling in bezit te krijgen, die ech ter na taaie gevechten weer militairen. Uit Londen werd gemeld, dat de plotselinge reis van Churchili hier een groote verrassing heeft 'te weeg gebracht. vliegveld Deelen be /indtcommissaris der provincie oosten van 'den blijkbaar weer an dere aideelmgen. Dr. Krul, de militaire me dewerker van het DNB, DE STRIJD IN NEDERLAND. Radioberichten B.N.O. 9 Oct. In den afgeloopen nacht hadden zeegevechten plaats voor de Nederlandsche kust en wei aan Den Helder en Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland werd een Duitsch verken ningsvaartuig docr een tor pedo getroffen, doch de be manning kon worden gered. Tusschen Neder-Rijn en Waal hebben zware gevech ten plaats. De Duitschers oefenen daar sterke druk uit op de geallieerden. In Limburg ontvangen de Amerikanen nog steeds versterkingen. B.N.O. 10 Oct. Canadee- sche troepen trachten de toegang tot Walcheren te bereiken. Echter stuiten zij op het Duitsche afwee-rvuur. Volgens B.N.O. zou het zwaartepunt van den a.s. strijd komen te liggen in de lijn Antwerpen-Nijmegen. De schaarschheia der berichten van beide zijden zijn in af wachting van de groote slag, die komen zal. Want de ge allieerden hebben op Nederl. gebied een groot aantal troe pen verzameld, terwijl van Duitsche kant tevens de sterkte tot 't uiterste wordt opgevoerd. Meter voor meter zal worden verdedigd, aldus B.N.O., waar het Nederland sche rivierengebied de plaats is, vanwaar de geallieerden Noord-West Duitschlana zou den willen binnendringen. amiyankehjk dertien dorpen Uelet hielden. Van het vheg- jeio. Deelen uit slaagden de ze luchtstrijdkrachten er in, ae Geldersche hoofastaa binnen te dringen, waar zij zien in samenwerking met cmneniandsche verzetsgroe- m het bezit stelden van DE STRIJD IN NEDERLAND. IN DE ZUID-OOSTHOEK. Bijzonderheden over de gevechten in het gebied van Arnhem. Controleeren kunnen we ze niet, maar van 't verloop der oorlogshandelingen, in groote lijnen althans, kun nen we ons toch wel een beeld vormen. Vooral in het gebied tusschen Arnhem en Wageningen moet hevig ge vochten zijn. Hier waren in grooten getale geallieerde luchtlandingstroepen afge worpen en telkens weer ver sterkt, teneinde voor de van Nijmegen uit noordwaarts oprukkende troepen van ge neraal Dempsey belangrijke punten in bezit te nemen. Zondag 1? Sept. zoo schreef „De Standaard", waaraan we deze bijzonder heden ontleenen was de kern van deze luchtstrijd krachten aanvankelijk neer- hei centrum der stad. Blijk baar konden zij zich hier evenwel niet handhaven, zooaat zij uitweken naar de huizenwij ken, welke naar de naven, naar de Rijn, leiden. Hier vooral is verwoed ge vochten. Van kelders en vensters uit werd het vuur geopena en huis na huis moest door de Duitscher ge nomen worden. Geleidelijk aan hebben de geallieerde troepen zich toen naar het westen, in de 'richting van Oosterbeek dus, terugge trokken. De bevolking had intusschen dé stad reeds in noord-oostelijke richting verlaten de vlammen van brandende huizen laaiden onderwijl over de stad op. "We kunnen het leven in de stad gedurende deze dagen niet beschrijven nauwe lijks kunnen we ons e-r een voorstelling van maken. Maar dat er fel gestreden is, blijkt o.m. uit dit eene zinnetje van een DNBcor- responaentc„Pas wanneer de balken van de daken vuur hebben gevat, komen de valschermjagers uit de hui zen gekropen." DE VERWOESTINGEN IN ARNHEM EN OOSTERBEEK. Aan de Neder-Veluwe-rand wordt nu niet meer gevoch ten, maar nog altijd hoort men er, vooral in de late avonduren en 's nachts, het zware gedreun uit de Betu we. Het overgroote deel der bevolking heeft de Rijnstreek verlaten. De bosschen heb ben op sommige plaatsen ernstig door het vuur gele den en in oostelijk Overbeek is bijna geen huis onbescha digd gebleven heele stra ten liggen in puin. Verhalen over een totaal vernield Arn hem zijn sterk overdreven wel staat van de wijken rond de Rijnbrug in een wijde cirkel geen huis meer over eind. In het centrum, waar zwaar man tegen man is gevochten, zijn vele huizen zwaar beschadigd. Andere deelen der stad zijn door branden zwaar geteisterd De kant van Velp op bepaalt de schade zich tot ruiten en dakpannen alleen. De Groo te Kerk (Eusebius) werd van haar spits beroofd van bin nen is ze uitgebrand, even- als de r.k. St.-Walburgiskerk. Arnhem;zijn uitgebrand. Een deel 'van het Rijksarchief is weg geslagen. VLUCHTELINGENLEED. Het ANP meldde uit Apel doorn, dat langs de weg van Arnhem naar Apeldoorn de laatste dagen duizenden vluchtelingen trekken. Veler berusting is bewonderens waardig zij hopen later hun huis nog behouden te rug te vinden, maar ook zijn er velen, die in de stad niets dan pen tuin achterlieten. Tot overmaat van ramp wer den ze onderweg ook nog door geallieerde vliegtuigen beschoten, vooral te Beek bergen bij Hotel de Smitten- berg. Elf personen en eeni ge paarden werden gedood. Een personenauto werd in brand geschoten, waar bij de inzittenden in de vlammen omkwamen. WAAR HET MEESTE W ORDT GELEDEN. O God, waar hier op aard Wel 't innigst wordt gestreden Aan 't kinderziekbed, Heer Daar buigt ook 't twijf'lend hoofd des fleren mans zich neer met staam'lende gebeden; Geen moeder die niet bidt en in haar God gelooft. BINNENLAND. Drie bontmantels ter waarde van f 15000, een som van f 40 en nog f 1000 an dere kleedingstukken werden gestolen uit een woning aan het Stadionplein te Amster dam. Een bakkerskar met 130 brooden is in de Kinkerstraat te Amsterdam gestolen. Buren, die het za gen, riepen „Houdt den dief waarop een 34-j. man als de dader werd aangehou den. Uit een schoenenzaak op de Rozengracht te Am sterdam werden 150 paar schoenen en 40 paar kousen gestolen. Zeven balen suiker, 200 pakjes roomboter en 100 pakjes margarine werden gestolen uit een zaak aan de Kinkerstraat te Amsterdam en wel door een etalageruit uit te lichten. gekomen benoorden Arnhem op 't uitgestrekte heidege-jOok het gouvernementsge door de Duitschers werd te- bied, waar zich ook het bouw en het huis van de ZONDAG 15 OCTOBER. NED. HERV. KERK Siootdorp 10 u. Blijenburg. Slootd. 2.30 cd. v. Woerden. M.meer 10 u. Ds. Germans. Ivf.meer 2.30 dhr. Blijenburg. W.werf 10 u. cd. v. Offeren. W.werf 2.30 ds. Meier Drees. In alle diensten extra coll. voor het fonds biiz. nooden. POLITIE. Verloren met riem. H.-hoef. een actetasch Inl. Gem.-bode, Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen<

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1