13e jaargang Zaterdag 14 October 1944 No. 82 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Binnenlandsch Nieuws. Mededeeüngen Plaatselijke Distributiediensten. BONy- Gemeente Wierïngen. Corn. J. Bosker, Wieringen* VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. 12 Sept. B.N O. Op het Duitsche bruggehoofd bij Bres- kens werden verscheidene! aanvallen ondernomen. De Duitschers sloegen de aanval len af en ondernamen tegen aanvallen. Een Duitsche gemotoriseerde formatie bij Arnhem heefteen groot wapendepot van de geallieerden overmeesterd. Aanvallen in het gebied ten noorden van Aken wer den afgeslagen. Ten zuiden van Aken had den weinig gevechtshandelin gen plaats In de Noordelijke Vogezen wordt echter heftig gevochten. Plansia is voor de Duitschers verloren gegaan. Reuter meldt uit Londen, dat aan de Oostkust van Zuid-Engeland vliegende bom men zijn neergekomen. Het zwaartepunt der ge vechten aan het oostelijk front liggen in het Memelgebied, waar de Sovjets ten noorden er ten zuiden de stad Memel hebben ingesloten. De stad te bezetten mislukte echter in de taaie tegenstand der Duit sche verdedigers. Op Hongaarsch gebied zijn nieuwe verwikkelingen aan t front ontstaan bij Grosswardein en Debretsern waar de Sovtets op aantrekken. Echter zijn thans Duitsche pantsercorpsen opgerukt tusschen de Sovjet Russische legergroepen. Aan het front tusschen de Boeg en de Weichsel hebben de Duit sche troepen 80 boljsewisti- sche tanks vernield 'JLIJST voor het tijdvak van l\t./m 28 October 1944 Voor het tijdvak van 15 An 28 (Jet. 1944 zijn de volgende bonnen van de noodkaart aangewezen Brood, vier rantsoenen, 1-80 t/m 1-88, 2-80 t/m 2-88 3-80, t/m 3-88 4-80, t/'rn 4-82 Brood of bloem. 300 gr. 4-83 t/m 4-85 of 250 gr. kindermeel of Voedingssuiker Brood of bloem, 100 gr 23 en 24 Grutterswaren, 250 gr. 25 Kaas, 100 gr. 20 Jam stroop 250 gr. 27 Vervang.midd. 1 rnfs. 28 Marg of boter, 125 gr. 1-70,1-71, 2-70, 2-71, 3-70 3-71, 4.70, 4-71 Vleesch, of kaas, 100 gr. 1-72, 1-73, 2-72,2-73,3-72 3-73. 4-72, 4-73 Vleesch of kaas, 50 gr. 1-74, 2-74, 3-74, 4-74 Taptemelk, l3/4 L. 1-75, 1-76, 2-75,2-76,3-75,3-76 Melk 37o L. 4-86, t/m 4-88 Suiker. 250 gr. 4-77 Versnaperingen, 150 gr. 4-78 Op deze bonnen mag reeds vanaf 13 Oct. 's mid dags 12 uur worden gekocht, uitgezonderd vleesch. melk en taptemelk De bonnen 25 voor grutterswaren moeten door het publiek, voorzoover niet deelgenomen wordt aan warme maaltijden uit de centrale keuken, vóór 18 Oct. worden ingeleverd bij den winkelier, desverlangd tegen ontvangstbewijs. Afleveringen zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. Bij deelname aan warme maaltijden uit de Centrale Keuken, moeten alsdan de volgende bonnen worden ingeleverd Grutterswaren bon 25 Aardappelen bon 1-60, 1-63,2-60, 2-63,3-60,3.63 4-60, 4-64 Taptemelk, Een der aangewezen bonnen Voor houders van noodkaarten K 4, behoeven geen bonnen voor melk of taptemelk te worden ingeleverd. Voorts zijn geldig t/m 28 Oct. 1944 Bon 21 voor 1 rnts. eenheidstoiletzeep Bon 22 zeepvervangend wasmidd, C,D. en E 401 van inlegvel, voor 1 rnts. zeepver vangend wasmiddel of waspoeder E 402 van het inlegvel voor l rnts. toiletzeep 125 Algemeen en C,D en E 74 Reserve voor een rnts, waspoeder Bon 42 „tabak" voor een rnts. tabak, sigaren, of cigaretten Geldig t/m 6 Jan. 1945 Bon „R 10 Tabak'' 45 gram scheerzeep Voor aardappelen worden de volgende bonnen aangewezen 15 t/m 21 Oct. 160, 161, 260,261, 360, 361 en 460 22 t/m 28 Oct. 162, 163, 262, 263, 362, 363 en 462 Inlichtingen omtrent geëvaeueerden uit Arnhem en Oosterbeek kun nen alleen schriftelijk wor den gevraagd bij het Ned. Roode Kruis, afd. Inlichtin gendienst voor Burgers, J. P. Coenstraat 16, Den Haag. In Amsterdam zijn 3000 per sonen uit andere gemeenten (geëvaeueerden) onderge bracht ze werden verdeeld over 500 gezinnen in het nieuwe centr. ziekenhuis werden 500 zieken opgeno men. Uit een villa te Hil versum werden zeven Perzi sche kleedjes meegenomen. POLITIE. Gevonden een paar gym schoenen, een paar beenpij- pen en een rood kinderpor- temonnaitje. Inl. Politie Middenmeer. Wieringermeer Alhier zijn in de dorpen Wieringerwerf, Midden meer en Slootdorp centrale keukens ingericht, Maandag a.s. zullen deze in werking treden. In stille nacht, door droefenis verman c Met saamgevouwen hander voor het raam, Zeg ik, de lippen bevend Nederland, Uw lieve, trouwe, ontroerend simp'le naam RECEPTEN. Cake zonder boter IV2 ons (150 gram) zelfrijzend bak meel of bloem met bakpoe der in de gebruikelijke ver houding, 1IV2 ons (100 150 gram) suiker, 1 ei, een mespunt zout, iets melk. Roer het ei met het zout en de suiker lichtgeel en luch tig. Doe daarbij het gezeef de meel en zoo noodig nog iets melk. 't Moet een dik deeg zijn. Doe het over in het ingevette en met bloem bestoven blikje en bak de cake in een matig warme oven lichtbruin en gaar (plm. 1 uur). Voor de smaak kunt u toevoegen geraspte citroenschil of sinaasappel schil, of wel, als u die hebt, stukjes gedroogde peer of appel (bij voorkeur eerst geweekt.) KOE EN SCHAPEN IN BESLAG GENOMEN. Naar het politierapport te Texel vermeldt, is dezer da gen van een slager en een veehouder alhier een koe in beslag genomen. Ze was voor f 4100 van een veehouder el ders op het eiland gekocht. Ook werd een deel van het geld in beslag genomen. Van denzelfden slager zijn bij ee- nige veehouders vier scha pen in beslag genomen, wel ke eveneens tegen zeer hooge prijzen (f 375 tot f 400) wa ren gekocht. Zoowel tegen den slager als tegen de vee houders is procesverbaal opgemaakt. HYGIENE en VEILIGHEID. Vermoeide voeten Als ge 's avonds vermoeide voeten hebt, neem dan eens een voetbad, waaraan een eetle pel van het volgende meng sel is toegevoegd 85 pet. dubbelkoolzure soda, 15 pet. natriumperboraat. In warm water oplossen en er een tijd lang met uw voeten in blij ven zitten. Daarna afdrogen en naar bed. gaan. WETENSWAARDIGHEDEN. Rijkdommen uit de zee. Een Spaansche industrieele onderneming legt op eenige plaatsen aan de Spaansche kust algencultures aan. Ze wil uit algen suiker, alcohol, jodium en andere producten winnen. De papiernood dwingt ook de pers tot nog grooter be zuiniging. De „Telegraaf" verschijnt nu met een blad ter grootte van 30 bij 45 cm.; Het Volk meet nu 29 bij 41 cm. Terecht gaan de direc ties van de gedachte uit Beter nu een kleine krant, dan binnen afzienbare tijd in het geheel geen blad meer. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1