13e Jaargang Woensdag 18 October 1944 No. 83 W1ERIPIG NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. (Waar wij verstoken zijn van e lectrisciie stroom en derhalve Geen radio berichten kunnen opnemen moesten we onderst, oorlogsnieuws uit andere bladen overnemen.) Officieel. Kerkdiensten W.-meer. Gemeente Wieringen. Gemengd Nieuws. Kerkdiensten Wieringen W. MEER De centrale keuken in de dorpen vinden gretig aftrek. Hei prodnet is dan ook nitstekend. Maandag was ken stampoiwortelen, uien en aard appelen. Wie we ook spraken ze vonden 't allen deerlijk. Voor aiwisselingin't eten wordt ook zorggedragen. Iedere dag wat anders. Zondag j.1. Meid de lieer v. d Berg. de pas benoemde godsdienst onderwijzer der gec. M. Herv. Men H.-Hoef en Oosierland c.a zijn eerste prediking in de Oosterlan- der kerk, na ingeleid te zijn door Ds. van Beek, voor een talrijk ge- Spr. Meld zijn prediking naar aanleiding van Marcns 1 vs. 15 .Het Koninkrijk Gods is nat)ij ge komen Spreekuur dr» de GROOT Voorlopig van 2 tot half drie» VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. DE STRIJD IN NEDERLAND. BNO) De strijd woedt hevig, maar heeft zijn hoog tepunt naar van Duitsche zijde wordt verzekerd, nog niet bereikt, Slecht weer blijkt een gevoelig wapen tegen de geallieerden, die daardoorvanhunluchtmacht niet het gewenschte ge bruik kunnen maken. Zeeuws Vlaanderen is het tooneel van hevige strijd In Hoofd plaat, aan de Westerschel- de, hadden hevige straat gevechten plaats. De Duit schers hielden het stadje in handen. Geallieerden Bom menwerpers bestookten Oost burg, Sluis en Schoonedijke ook de zeedijk bij Veere Aan het Leopoldkanaal ont- vingen de Canadeezen ver sterkingen. Een stoottroep drong tot Tilburg door, maar de hoofdmacht is van deze stad nog ver verwijderd. In het gebied van Arnhem bo den Duitsche troepen ver beten tegenstand. Latere berichten BNO: Voor 'de Canadeesche troe pen, O. Breskens is een cri- tieke situatie ontstaan. Bij Biervliet is een heftige strijd ontbrand, Een penetratie bij Aardenburg werd door de Duitschers opgegeven. De toegang tot Zuid-Beveland de dam door bet Kreekgat welke het eiland met Noord Brabant verbindt, was eeni- ge uren in het bezit der Ca nadeezen. Thans hebben de Duitschers zich weer van die dam meester gemaakt. De hergroepeering van de geallieerde troepen in de driehoek Nijmegen-Arnhem Den Bosch is nog niet vol tooid, maar met een spoedig op handen zijnd offensief wordt rekening gehouden. gewezen bonnen 29 tot *ny Gem. Wieringermeer. met 32 geen brandstoffei/£_ hebben ontvangen, een efn heid en wel voornamej^ïy in gascokes te leveren. NIEUWS IN 'T KORT. Op slag gedood werd de 19-jarige H. M. O. uit de Rozenstraat te Den Haag, die een projectiel wilde demon- teeren. De schrijver Lod- van Deyssel te Haarlem is ter ge- egenheid van zijn 80ste ver- laardag gehuldigd het offici eel e geschenk was nog niet aanwezig. Daarom bood men den jubilaris een stuk zeep aan. Het betreden van spoor lijnen en de strook van '15 m. nks en rechts daarvan is ver heden (uitgezonderd tunnels, overgangen, enz. voor het openbaar verkeer),- personen met een speciale machtiging mogen er wel komen. De 33-jarige J. W, te Hillegom wordt verdacht van het vermoorden van zijn 30 iarige echtgenoote,- het lijk begroef hij achter in zijn tuin De man heeft drie nog jeug dige kinderen. f 80.000 boete kreeg de fabriek Akru te Haarlem we gens het verkoopen van te dure waardelooze boenwas. Zgn. politieagenten heb ben hebben in een percee aan de Nierstraat te Amster dam f 1200 bankpapier en f 90.000 juweelen in „beslag genomen. De Haagsche gasfabriek heeft heeft haar gasleverantie door gebrek aan kolen moe ten staken. Getracht wordt de bakkerijen nog eenigen tijd van gas te voorzien. Centrale Keuken Wieringermeer Tot het koopen van week kaarten voor de Centrale Keu kens, in de week van 23 )ct. tot en met 29 Oet. 1944 be staat gelegenheid op Vrijdag 20 Oct. a.s. van 2 - 4 uur nam. voor VV.Werf in het Distrib. kt. voor. M.Meer in Hotel Smit voor Slootdorp ik liet Gym. lokaal Personen die reeds deelnamen eu als zoodanig de vereischte bou- rneds iuleverde dieuen bet nog resteerende gedeelte van de deel nemerskaart over te leggen. Persouen, die zich voor liet eerst willen opgeven dienen mede te brengen 1. de bouneu 1-60 tof, en met 1-63 2-60- 2 03, 3-60-3-63, 4-60-4-63 aardappelen 2. bon 25 voor gort, voorzoover nog voorradig. Ten overvloede wordt mede gedeeld, dat de deelname bedraagt 1 1.40 per week 20 cent per por tie. Zondag 22 October NED. HERV. KERK Slootd 10 uur ds Germans Mmeer 10 uur cd. v. Offeren Wwerf 10 uur cd v Wezep Jeugddienst, Koorzang. 2 uur Jeugdbijeenkomst con sistoriekamer Slootdorp. Wwerf 3 uur cd v Woerden Vootbereiding H.A Een eenheid kolen. Van officieele zijde is be sloten de brandstofhande) opdracht te geven aan de genen, die op de voor het stookseizoen 1944-1945 aan- POLITIE. Gev. een vulpen en een leerer dames handschoen Verl. een koperen sleuteltje Inl. Gem.-bode H.-hoef. Zondag 22 October. NED. HERV. KERK Hhoef IOV2 uur dhr. vd Berg Oland IOV2 uur Ds. Brijker. Wland 21/o uur Ds. Brijker. 22 Oct 3 uur Hhoef VCJB, DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. GEMEENTE WIERINGEN. TER OVERDENKING Bloemen heeft de aarde bij miliioenen voortgebracht en verslonden. Levens zijn over haar heengegaan en in haar donkere kuil gezonken, maar moedeloos zijn we nooitwant altijd komt uit de dood nieuw leven en uit het onrecht stra- ende gerechtigheid oprijzen Met groote blijdschap ge ven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon en Broertie die bij het H. Doopsel de namen ont ving JOHANNES JACOBUS H. J. A. Croon M- C. Croon-Bos Eefje en Rudy Slootdorp, 16 Oct 1944 Wierweg F 52 Avondspreekuur vervalt DUITSCH ENGELSCH FRANSCH a f 0.35 p. w. v. beginners. Schr. opl. d. leeraar M.O. (met corr.tte) 3Vi en 5 mnd. Ook Duitsche lessen voor gevorderden en opl. prak tijk-examen. Vr. prosp. en gratis proefles aan Inst. GERMANIA Bussum (Meer dan 4500 leerlingen). BOSKER's Boekwinkels H.-hoef Middenmeer DOORSCHRIJFBLOC's (Ook geschikt voor naai stercursussen) 60 cent per stuk. Makelaar GROES H.-hoef houdt publieke verkoopin- gen, behandelt nalaten schappen, belast zich met het opmaken van alle voorkomende onderhand- sche acten. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker. Wieringen, Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1