NA-UITREIKING N00DKAARTEN. 13e jaargang Zaterdag 21 October 1944 No. 84 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Van de fronten. BEHEER DER DOMEINEN Rentambt Wieringermeer. BRANDGEVAAR. Mededeelingen Plaatselijke Distributiedienst 2e Serie Versonen die nog niet in het bezit zijn van de Nood- kaart 2c Serie, kunnen deze afhalen op Maandag 23 October 1944. Afhalen kan geschieden te Wieringerwerf in het Gym, lokaal Hippolytushoef in Hotel de Haan Openstelling der loketten van 9.80 - 12.30 en 1.30- 3.30 uur. Ten overvloede zij nog vermeld dat medegebracht dient te worden het lichaam van de noodkaart le Serie, waarop moet voorkomen de letter K I, K 2 K 3 of K 4 In aansluiting op het bovenstaande wordt het vol gende medegedeeld. Bij uitreiking van de Noodkaarten le Serie zijn verschillende personen in gebreke gebleven het li chaam van de Noodkaart le Serie in te leveren. Der halve kon aan deze personen geen noodkaart 2e Serie worden uitgereikt. Deze personen dienen zich thans op de nauitreiking zoals bovenvermeld, te mel den. Door hen dient medegebracht te worden alle Nood kaarten le Serie, dit is de bonkaart die thans geldig is. Bij niet medebrenging van deze noodkaarten le Serie wor den genoemde gevallen niet in behandeling genomen. Bovendien dient een .verklaring medegebracht te worden van een winkelier, die abusievelijk het lichaam van de noodkaart le Serie heeft afgeknipt. Publicatie Zout De Sec. Gen. van het Dep. van L. en V. maakt bekend, dat de detaillisten de van het publiek ont vangen bonnen 1-68 enz. van de noodkaart op nader plaatselijk aan te kondigen tijdstippen bij de plaatse lijke distributiediensten ter verkrijging van een toe wijzing zout dienen in te leveren. De Distributiedien sten reiken hiervoor uit toewijzingen 01 met afge knipte linker benedenhoek, waarbij één rantsoen de waarde heeft van 100 gr. De bonnen zijn slechts geldig binnen de distributiekring waarin zij worden uitgegeven. Bonnen met andere kringnummers zullen door de distributiediensten worden geweigerd, Persbericht Tabak De Sec. Gen. van H. N. en S. maakt bekend dat voor het tijdvak van 15 t/m 28 Oct. 1944 op elk der bonnen Tabak 42, 43 en 44 één rants. tabatc sigaren of sigaretten kunnen worden gekocht. Distributiedienst Wieringermeer De leider, A. KOOIMAN. Kerkdiensten Wieringen VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. (BNO). In het wester is het geallieerde offensief vast- geloopen. Daar wordt de Duit- sche tegenstand ook met de dag sterker. Het zwaartepunt van de strijd in Europa ligt nu in het O. en Z.O. Daar zijn op meer dan één plaats groote offensieventot ontwikkeling ge komen; daar heeft de strijd een veel verbitterder karakter. In het W. zijn plm. 3 millioen man tegen de Duitschers in de strijd geworpen, in het O. een veelvoud daarvan. Wat de luchtmachtbetreft zijn de Ang Amerik. vliegtuigen overmach tig, bij de Sovjetruss. verge leken. Van de tegen Duitsch land optornde mogendheden is de Sovjet-Uni.e zeker de sterkste,- daarom zal ze zeker haar aanspraken doen gelden, wanneer de tijd daartoe ko men mocht. In het w. is in de toestand vriiwel geen verandering ge komen. In het gebied van Aken wonnen de A.nglo-Am. maar enkele meters terrein. De stad wordt met een tweede Casino vergeleken; zoo had ze van bommen en granaten te lijden. Het Duitsche steunpunt St.-Nazaire wees de eisch tot capitulatie van de hand. Z Engeland wordt nog steeds met vliegende bommen be schoten. In N. van t ooste lijk front hebben de Duitsche troepen in het gebied van Riga hun front verkort,-het w. deel van de stad werd prijsgege ven, de Duna overgestoken. Ook in het gebied van Libau trokken zij eenige Km. terug, alsmede bij Petsamo. In het gebied van Wllkowyschki zetten de Sovjets een groote aanval op zij staan daar nu aan Oostpruisische grens. De tankslag bij Debreczin (Hong) duurt voort; in 9 dagen ver loren de Sovjets daar 344 ge vechtswagens. In de Karpaten- belemmert sneeuwval de opera ties. |n het Z van Belgrado wordt heftig gevochten,- ook aan debeneden-Morawa. Door den GewestHijken Politiepresident te Amster dam is dd. 25 Augustus 1944 aan alle Burgemees ters in de provincie Noord holland en Utrecht een cir culaire gericht waarin werd gewezen op het veelvuldig voorkomen van brandstich ting door kinderen Van Gemeentewege is voor algemeene publicatie deze circulaire gezorgu? terwijl bovendien de mede werking van de hoofden van scholen is gevraagd om dit steeds toenemende kwaad zooveel mogelijk te helpen bestrijden. Gezien de voorgekomen branden in de Wieringer meer gedurende het jaar 1944, acht ik mij verplicht dit on derwerp nog eens onder de speciale aandacht van alle landbouwers in de Wieringermeer te brengen. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn in de Wie ringermeer 6 branden voor gekomen. In 4 van deze 6 gevallen is positief bekend dat de brand is ontstaan door brandstichting door kin deren. De tallooze brandjes langs de bermen van de wegen waardoor schade aan de beplantingen wordt toegebracht, laat ik hier nog buiten beschouwing. Als gevolg van deze 4 branden gingen verloren een boerderij, een kap- schuur, een schelf met 2 ha haver en een partij stroo- Waardevolle gebou wen en goederen zijn dus verloren gegaan, waarvan vervanging thans onmogelijk is. Deze voorbeelden, ont leend aan de Wieringermeer zelf, toonen duidelijk aan, dat het niet overdreven is nog eens met nadruk op dit gevaar te wijzen. Brand stichting door kinderen komt veel voor en neemt zelfs toe Door de aanwezigheid van talrijke geëvacueerde gezinnen in de schuren of bijgebouwen, is dit gevaar ook nog beduidend groo- ter geworden. Met nadruk meen ik dan ook aan alle boeren in de Wieringermeer te mogen vragen, om het gevaar van brandstichting door kinde ren, goed onder het oog te willen zien en maatrege len daartegen te nemen. Nu met noodverlichting moet wo den gewerkt en bij kaarsen, oliepitjes, enz. veelal lucifers voor het grij pen liggen, zij men dubbel waakzaam, dat deze niet in handen van kinderen vallen. De Rentmeester der Domeinen, Ovinge. De Secr. Gen. van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat van 15 t/m 28 Oct. a.s. op e Ik der bonnen 1-77, 2-77 en 3-77 recht ge- ven op het koopen van 250 gram suiker Zondag 22 October. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur de hr. Deen. Den Oever 10 uur de hr. C. N. Graaft GEREF. KERK H.-hoef 10 u. Leesdienst. H.-hoef 2.30 ds. Schenkev. Den Oever 10 uur Ds. M. Schenkeveld. Den Oever 3 u. Leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Gebouw Land in Zicht: 10 en 4 uur den heer Rebel van Den Helder, Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1