NÖUDSLACHTPLAATS SLÖOTDORP. 13e Jaargang Woensdag 25 October 1944 No. 85 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. (BNO). In 't westen wordt om elke meter grond verwoed gevochten De geallieeraen maakten geringe vorderingen,- het fort Drian werd door de Düitschers heroverd Aan de j straatweg naar Bologna (!talië/ kónden de Engelschen hun penetratie iets vergrooten De slag om U. Pruisen woeat nu in alle hevigheid. Voor de verdediging van Duitschland is nu de „volkssturm (16-6 jaar) opgeroepen. Door hefti ge aanvallen op alle belang rijke punten wil de covjet- legerleiding een beslissing for ceeren. Wirballen en hisgau werden ontruimd. Fel wc edt| de strijd bij Grajewo en Eben rode. In N.O. Hongarije heb ben de Duitsche troepen hun front verkort en Debreczin prijsgegeven; in Servië Nagi- baracza In drie dagen werden 250Sov.ettarks kapotgeschoten In hot verre Oosten landden - /-merik. troepen op een eilanc der Phifippijnen (Levte). Gem. Wieringeraieer. PAARDENVLEESCH Kerkdiensten Wieringen Kerkdiensten W.-meer. Distributiekring „Wieringermeer." W'JiMti VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. Van de bonten. Luchtoorlog: De laatste da gen werden oa. bommen ge worpen op Mainz, Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe, Wies baden,- Stuttgart, Nürnberg, Bonn (waar 1 ziekenhuizen en de Universiteit werden ge troffen), Kassei, Keulen, Hann- over en, in Oost-Pruisen, op Gumbinnen toe. De aanvallers hebben er met groote moeilijkheden te kampen, uitgestrekte mijnenvel den, onder mortiervuur genae wegen, moerassig bied, waarin de soldaten to de heupen in hel water staan. Bij de zware afweerslag in Oost-Pruisen werden 171 Sovjets tanks vernietigd. De strijd in Nederland. (BNO). De strijd o n de Schelde-mond duurt met on verminderde felheid voort. De dijken op Walch eren werden opnieuw door de Engelsche luchtmacht gebombardeerd. In het gebied van Woensdrechtl ontvingen de Duitsche troepen opnieuw versterkingen. Tus- schen Eindhoven en Nijmegen zetten de geallieerden over een front van enkele km een groot offens,-ef op,- maar on danks voorafgaande actie van artillerie en bommenwerpers slaagden zij er niet in door de Duitsche linies heen te bre ken. Terreinwinst, welke na een vierde aanval kon worden verkregen, ging bij een Duit sche tegenaenval weer verlo ren. Het gebied bij Groesbeek en dat ten O. van Helmond, waar. 10 tanks kapot gescho ten werden, waren het too- neel van heftige strijd. Ven raay werd door de Duitsch troepen ontruimd, maar het gaat er in de buurt nog heet aa Venray zwaartepunt van den strijd Berlijn 20 Oct. -- De oor logscorrespondent van het DNB in het westen, Schmal- fuss meldt Aan het westelijke front is thans ook bet gebied van Venray zwaartepunt van de strijd in handen van den vijand, die uit het gebied van Overloon met tanks aanviel. Hier opereeren de derde Engelse infanteriedi visie en vermoedelijk ook delen van de garde-pantser divisie. De concentratie van arti lerie. die met deze aanval parallel loopt, wijst er op dat de vijand plannen heeft in de richting van de Maas Het Duitsche bruggenhoofd aan de Maas beteekent im mers een krachtige bedrei ging in de flank van het tweede Engelse leger zui delijk van de Waal. Het is een ernstige hindernis voor het offensief tegen het Rijn lands-Westfaalse industrie gebied, dat met het oog op het voortschrijden van de tijd niet naar goeddunken kan worden uitgesteld. De ge vechten in het gebied van Venray zijn, als alle ge vechten in het voorterrein van de westelijke Duitse verdedigingslinie, uiterst zwaar. Officicele dbouwmededeeling-. Vervoer aardappelen uit volkstuinen Volkstuinders kunnen de nog op hun tuin aanwezige aardappelen naar huis ver voeren in de week van 30 Oct. t/m 4 Nov.. Het ver voer mag uitsluitend plaats vinden volgens de bestaande regeling, Bureaa Voedselcomaiissaris voor Noordholland lieden werden wij verblijd met de geboorte van een dochter LE1NTJE EL1ZABETH, die wij noemen Leni. L. Willeboordse Z Willeboordse-Heres Stroeërkoogerweg. Wieringen, VRIJEANK. OP BON DONDERDAGMIDDAG 2 UUR ALLE NUMMERS. Zondag 29 October- II.-hoef IOV2 u. Ds. v. Beek. Den Oever 2L/3 uur dhr Van den Berg Half elf Zond agsch d. Oever 3 uur VCJB te H.hoef. Ca techisaties door den heer vd Berg. 27 Oct Vrijdag 4 uur voor meisjes in Kapel Den Oever 28 Oct Zaterdag 4 uur voor jongens in Kapel Den Oever. 1 Oct Dinsdag 3 uur voor meisjes te Hhoef. 31 Oct Dinsdag 4 uur voor jongens te Hhoef DOOPSGEZ. GEM. Geen dienst wegens onge steldheid predikant. BRANDSTOFFEN GEËVACUEERDEN De mógelijkheid is aan wezig, dat aan Heldersche geëvacueerden die in deze gemeente een aparte woning of schuur hebben betrokken en geen brandstoffen bezit ten, één eenheid turf ter be schikking kan worden gesteld Zij dienen zich te dien einde ter gemeente Secretarie te vervoegen Zondag 29 October NED. HERV. KERK Sloofd. 'Ou. ds Meijer Drees Slootd. 2.30 cd. v. Offeren. Mmeer 10 -u. cd. v. Offeren. Wegens afwezigheid redac Mmecr 2.30 ds Meijer Drees trice, verantwoordelijk voor Wwerf 10 uur ds. Germans|?eiknf^ee\e" inhoud Corn' i 1 A J- Bosker, Wiermgen. H. Avondmaa. uitgever en Drukker Wwerf 2.30 cd. v. Wezep] Corn. J. Bosker. Wieringen., Radioberichten B N O. 24 Let In de gevechten bii Nijme gen en s Hertogenbosch wer den alle aanvallen afgeslagen Acn de straatweg werde ee- nige penetraties afgegrendeld Hetbruggehoofd Breskenswerd door de Duitschers heroverd. In de richting Roozendaa-I wonnen de geallieerden 8 KM terrein. In de dorpen nabij Aken wordt nog steeds heftig ge vochten- Reuter seinde uit Londen dat de afgeloopen nacht En geland weder door de V 1 werd bestookt. Volgens Reuter heeft de Belgische Minister Spaak ver klaard, dat de Belgen het onder de Duitsche bezetting beter hadden dan nu. Bij de uitreiking van noodkaarten 2e serie waren te M Meer enkele kaarten te weinig aanwezig van t) tot 4 jaar. Van deze personen werd het lichaam v/d eerste aoodkaart reeds ingenomen. Thans kan worden medegedeeld dat de kaarten van deze personen zullen worden uitgereikt op Vrijdag as. van 2 —4 uur in 't Gymlokaal te M -meer. Setrokkenen dienen ze hier af te halen. CENTRALE KEUKEN WIERINGERMEER De verkoop van kaarten v/d Centrale Keukens te Wieringermeer vindt STEEDS plaats op VRIJDAGMIDDAG VAN 2-4 UUR te Wieringetwerf in het Distributiekantoor te Middenmeer in Hotel Smit te Slootdorp in het Gymlokaal Medegedeeld wordt, dat de porties voortaan in- plaats van 3 4 liter op 1 liter zullen worden gebracht. De kaarten kosten dan f 1.75 inplaats van f 1 40 Met de aankoop van kaarten houde men hier rekening mede. Omdat nog niet bekend is, welke bonnen de volgende periode geldig zijn, moeten de bonkaar ten noodkaarten le serievan alle deelnemers worden medegebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1