13e Jaargang Zaterdag 28 Oeiober 1944 No. 86 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. CE PROFUNDIS CLAMAV1 Aanlioor ons bee. Heer. Luister iiaer de kreet, Die welt uit 't Mrt, als uiting van ons leed. Naclit itwfi op ons, de mcm van krijg en dood. Heer. denk aan ons in 't karnen van de nood leis rest ons meer. de krijg nam alles mes, wij kennen niet Uw welvaart en üw vree. Ons leven Preekt. de dood grijnst overal, Ons landje sterft aan wonden zonder tal. Wij noemen niet, al :t leed, dat tot ons kwam. Wij noemen niet, wat d' oorlog van ons nam. laar zie maar, Heer, slecüts tranen resten nn. Wij zoeken ünlDloos, liulp en troost Hij Heer. sta ons dij, rond ons ligt zwart de nacHt. verdrijf liet donker, toon ons weer Uw maclit. Reik aan dit volk üw God'lijk sterke Hand: Wees gij de Redder van ons Nederland. H. I. past. Mededeelingen Plaatselijke Distributiedienst BEKENDMAKING. CENTRALE KEUKEN WIERINGEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. DE STRIJD IN NEDERLAND. Radioberichten B.N.O. 27 Oct In de stad 's Hertogenbosch wordt nog verbitterd gestreden Pogingen van de geallieerden de Zuid-Will emsvaart over te steken mislukten. In verbitterde gevechten en met zware verliezen wisten de Canadeezen 9 KM ten Zuid westen van Breskens op te rukken. Op de landengten van Zuid-Beveland wer den de geallieerde troepen tot staan gebracht. Bij IJmuiden kv\am het tot een treffen tusschen Duitsche en Engelsche zeestrijdkraehten Een Bristche torpedoboot werd tot zinken gebracht. De Duitschers leden geen verliezen - In verband met catastrop- hale voedselvoorziening in België zal minister Spaak een bezoek brengen aan de En gelsche minister Eden. - Nu bolsjewistische troe pen het Noorsche grondgebied hebben betreden hee ft Koning Haakon, namens de emigranten regeering van Noorwegen in Londen een proclamatie tot het Noorsche volk gericht om de bolsjewisten te steunen. - Reuter meldt uit Londen, dat de Aartsbisschop van Can terbury in den. ouderdom van 63 jaar is overleden. - Door de bevolking van Pariis is een hongeroptocht gehouden. - Berlijn. De krachtsin spanning der geallieerden aan alle fronten wordt in verband gebracht met de a.s. presi dentsverkiezing in Amerika. Voor de verkiezing van Roo- sevelt zouden eenige over winningen van veel invloed zijn. ONZE VERLICHÏING. De huisverlichting is thans een groot probleem. Met alle mogelijke middelen tracht men deze op te lossen. De een werkt met een fietsdynamo, welke door windkracht stroom en daardoor licht verschaft; de ander monteerde dat ap paraat op zijn spinnewiel om met wol ook licht te „spin nen." Plaats uw licht niet onder de korenmaat, uitvin ders Laat anderen van uw vernuft mee de vruchten pluk ken. NIEUWS IN 'T KORT. De rolschaats neemt in ve le plaatsen, vooral waar men over asfalt beschikt, de taak van de fiets over. De radiodistributie zal in het heele land zooveel mogelijk op gang worden gehouden. Te Hilversum werden uit een magazijn ad Bosdrift 450 kg. suiker en een fiets ge" stolen Mussert inspecteerde for maties van de Landwacht te Soestdui'nen, Bilthoven en Ut recht. In een toespraakgaf hij uitdrukking aan zijn geloof in de eindoverwinning. Negen theaters te Den Haag houden met behulp van daglicht, en kaarsen en zelf opgewekte eiectr. stroom hun bedrijf nog zoo goed moge" lijk als het gaat op gang. Een voorbeeldige straf kreeg veehouder J. de Leeuw te Assendelft, die melk ver kocht voor een gld. per liter Zijn heele veestapel van 20 koeien werd hem ontnomen. In België moeten bankbiy jetten worden omgewisseld Een strop voor zwarte hande laren en voor alle andere, die den fiscus om den tuin lei den. BONNENLïJST oor het tijdvak van 29 Oct. tot en met 11 Nov l-4$\t,m 1-48, 2-40 t.m, 2-48, 3-40 t.m. 3-48, en 4.40 t m. 4.42 4 rants. brood. 1-49, 2-49, 3-49, 4-49 elk 2 rantsoenen brood of bloem. 4-43 t.m. 4-45 3 rantsoenen brood, bloem of 250 gr, Kindermeel of Voedingssuiker. 4-40 250 gram Suiker. 4-47 150 gram Versnaperingen 1-54, 1-55, 2-54, 2-55, 3-54, 3-55 13/4L taptemelk 4.-54, 4.55 o1/4 L volle melk 1,56, 256. 3.56, 456 125 gram gruttersw. 1 57, 2 57, 3-57, 457 125 gram 1 58, 258. 3 - 58, 4-- 58 100 gram Vermicelli 1-59, 2-59, 3-59, 4-59 250 gram Jam ot Stroop. 1-33, 2-33, 3-33, 4-33, 125 gram Marg. of Boter. 1-35, 2.35, 3-35, 4-35 2l/% rants. Vleesch of Kaas. 1-36, 2-36, 3-36. 4-36 10Ö gram Kaas. De bonnen voor Grutterswaren en Peulvruchten moe ten door het publiek voorzoover niet wordt deelge nomen aan de Centrale Keuken voor 1 Nov. worden ingeleverd bij den winkelier. Bij deelname van warme maaltijden uit den Centrale Keuken moeten aldaar de volgende bonnen worden ingeleverd Voor Grutterswaren 1-56, 2-56, 3-56, en 4-56. 1.57, 2-57, 3-57, 4-57. Aardappelen 1-64, 1-65, 2-64. 2-65, 3-64, 3-65, en 4-64, 4-65. Voorts zijn geldig tot en met 25 Nov. 1944137, 237, 337 en 437 1 rants, Eenheidstoiletzeep. 138, 238, 338, 438 een rants. Zeepverv. Waschm, C, D. E 403 van het inlegvel 1 rants. Zeepverv. Waschm. of Waschpoeder, E 404 van het inlegvel 1 rantsoen Toiletzeep, Distributiekring Wieringermeer De leider, A. KOOIMAN. Gemeente Wieringen. De Burgemeester van Wie- ringen maakt bekend, dat men bij het waarnemen van vlieg tuigen, hetgeen te kennen wordt gegeven door het zwaaien met een witte vlag door op de weg op afstan den van 1 K.M. opgesteld personeel, de RIJKSWEG No. 9, (betonweg over Wie- ringen), zo spoedig mogelijk moet verlaten en niet meer mag betreden. Voertuigen, auto s etc., moeten worden stilgezet, of, indien dit nog mogelijk is, van de weg worden gereden en worden opgesteld op beschut te plaatsen. Indien de omstandigheden dit dwingen kan worden ge bruik gemaakt van de zich langs genoemde weg bevin dende dekkingsgaten en auto boxen. Wieringen, 27 Oct. 194J-. De burgemeester voorn., VAN DIEMEN. De Centrale Keuken wordt Maandag a.s. in werking ge steld. De eerste week alleen voor die gezinnen, die zich reeds daarvoor hebben op gegeven. Er wordt verstrekt 3/4 Liter per portie. De por ties worden uitgedeeld des namiddags van 4-4.30 uur op onderstaande plaatsen Centrale Keuken (gar. Koster) Bureau voor Steunverleening, Rusthuis Noorderlicht aan de Parklaan Voor inl evering bonnen zie bonnenlijst. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drtik&er Corn. J. Bosker, Wieringen, Hippolytushoef Telef. 19. Middemneer, Telef. 23.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1