13e jaargang Woensdag 8 November 1944 No. 89 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. BUITENLAND. M oroordeel of valsche schaamte, Ver. voor bedrüfsvoorl. in de Wieringermeer. Middenmeer, Telef. 23, VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. DE STRIJD IN NEDERLAND. B.N.O. 7 Nov, In een over zicht van de krijgsverrichtingen in Zeeland zegt BNO onder ineer, dat de slagschepen en andingsbooten van cie gealli eerden geen noemenswaardige tegenstand op Walcheren meenden te ontmoeten. Echter werd 80 van de schepen door de Duitsche batterijen tot zinken gebracht. Thans zwijgt nagenoeg het laatste Duitsche kanon op Walcheren, doch de Schelde zal tengevolge van de vele mijnen nog geruimen tijd on bevaarbaar blijken. B.N O. Ten oosten van Domburg hebben verbitterde gevechten plaats De straatweg Vlissingen Middelburg staat onder Duitsche controle. Ten noorden van Rozen- daal hebben zware gevechten plaats. - B.N.O. Parijs. Te Parijs zijn 39 rechtbanken opgericht om de berechting van z.g. land verraders te bespoedigen. - Zuid-Hongarije. Bij Boeda pest is verbetering ingetreden. Door het Duitsche vuur konden de Sovjetstroepen hun aanval- naar Boedapest niet voortzet ten. - Stockholrr, Interinf. Naar verluidt zouden Churcil, Eden, Roosevelt en Stalin in de tweede helft van November een conferentie in Londen houden. poeder M per half ons, luci fers f 3. Overal weten die ellendelingen aan te komen en er wordt grif gekocht. Geld' heeft geen waarde. Maar je je moet het toch maar hebben. Gisteravond kwamen er bij mij in de straat mndden aard appelen. Voor wie Voor hen' die 85 a 90 cent per kilo wilden en konden beta len. En die menschen verkoo- pen voorloopig niets van hun voorraden. Zij wachten tot er hongersnood is, U schrijft over saamhoorig- heid en elkaar helpen. Maar de menschen vinden je alleen stom, dat je niet gezorgd hebt voor een zofder vol." Tot zoover de brief van deze arbeidersvrouw. Wij ge ven er geen commentaar .op. Wij hopen alleen, datde be voegde autoriteiten uit dit schrijnend getuigenis hun con clusies kunnen trekken en hun maatregelen kunnen ne men, GEMS! ENTE WIERINGEN. BINNENLAND. Bittere klacht van een arbeidersvrouw. In het Volk uit een arbei dersvrouw klachten, dat de porties van de Centrale Keu ken te Amsterdam te klein zijn en zeker porties slechts voor 2 personen genoeg zijn. Maar het meest uit zij haar ergenis over de zwarte handel. De Lindengracht, zoo schrijft zij in het blad is bijna niet be gaanbaar door de zwarte handelaars. Bijna allemaaljon- ge kerels, die te beroerd zijn om te werken. Alles, alles kun je koopen. Geen stap kun je doen of het is Boterbon nen, suiker, brood en melk, aardappelen en nu als nieuw ste zout f 4.50 per pak, bleek- De Anisterdamsche centrale keu kens deelen dagelijks 7Q0.O00 porties warm eten uit,- er zijn 50 uitdeelplaatsen. Vijfmaal stampot, tweemaal soep of pap 23 Oct. is de uitreiking be gonnen. Amsterdam. Ook voor trouw en ondertrouw mogen geen rijtuigen meerworden gebruikt. De scheuring in de geref. kerk gaat verder Groningen, Gouda Qverschild, Schildwolde. Drie kopstukken van de Nat Jeugdstorm Quispel, Hase- winkel en Van Eek) werden wegens ongeoorloofd verlaten van hun post gesehorst. De scholen in Amsterdam gaan door, hoewel heel zui nig moet worden gestookt. Zoogenaamde ambtenaren van CCD roofden uit een sigaren winkel teHaarlem rookartikelen terwijl zij de eigenaar en ziin vrouw met pistolen in be dwang hielden. Bij Den Haag is een 16 jarige jongen bij het sprokke len op afgeheind gebied in de boschjes van Pex door een landmijn omgekomen. Eemvgroote factor, nu de winter voor de deur staat, is de koienschaarschte, niet alleen voor de verwarming der huis kamer, maar ook voor het koken. Ten dien einde werden de Centrale keukens ingericht, en zij, die daarbij aangesloten zijn, kunnen daardoor hun kolen- voorraad voor de koude dagen bewaren. Des ondanks zijn er nog velen, die hun eigen potje blijven koken en van de Cen trale keuken niets willen we ten, ja bij voorbaat daar een vooroordeel overhebben: „alle dagen stampot,- het is te droog; het is koud eer dat het op tafel is zoo hoort men dan de argumenten, zon der dat men een proef heeft genomen. En er zijn er ook, die mee- nen, dat het een soort be deeling is, dat hun stand enfin men schaamt zich er voor! Och kom, wie spreekt er tegenwoordig over standing! Wij hebben nu gezamenlijk er voor te zorgen het leven te houden en den winter door te komen. Het eten van de Centrale keuken is hier best; voor variatie in de spijs wordt uitnemend gezorgd en het ge zin krijgt stevige kost! Laat dus het vooroordeel en valsche schaamte varen. Het is voor uw eigen bestwil C. J. B. POLITIE. Gevonden een bonkaart, een paar schapenwollen wan ten, een handtaschje, een kin- derportemonnaie met inhoud. Verloren 2 stukken bruin zeildoek, 1 lichtblauw kinder wantje. InI- Politie M.-meer. Mededeeling 214 HET INKUILEN VAN AARDAPPELEN. SLOT 10. Ventilatie van den kuil. Over het algemeen acht men ventilatie noch in de nok, noch onderin noodig, indien de aardappelen voldoende droog in de kuil zijn gekomen en voldoende tijd voor uit waseming hebben gehad voor het winterdek wordt aan gebracht. Onder bepaalde omstan digheden kan het aanbrengen van een ventilatiesysteem zijn nut hebben. Er zijn ech ter ook nadeelen verbonden aan het ventileeren. Wij noemen bijv. het nadeel, dat bij de openingen, door het verschil in temperatnur. de waterdamp van de vochti ge uitgaande lucht conden- ceert, waardoor rottings haarden kunnen worden ge vormd. Ook het regenwater kan via de ventilatie-openin- gen binnendringen, indien geen nauwkeurige voorzor gen in acht worden genomen. Voorts wordt genoemd het gevaar voor invriezen, voor al omdat men gemakkelijk vergeet de openingen bij inval van de vorst af te sluiten. Aangezien echter moet worden aangenomen dat met een goede ventilatie de tem peratuur in den kuil zoo laag mogelijk kan worden gehouden, hetgeen met het oog opspruitvorming,blauw worden, ziek worden en rotting ongetwijfeld als een groot voordeel moet wor den beschouwd, willen wij hieronder nog enkele ven- tilatiemethoden bespreken, welke al naar omstandig heden in de practijk gebrui kelijk zijn en kunnen wor den toegepast. A Ventilatie in de nok. Hiervoor worden soms bosjes sfroo genomen, welke om de 2 a 4 M op de nok van de kuil worden ge plaatst. Het stroo wordt hiervoor dan omgevouwen en met het gebogen einde op den kuil geplaatst, waar na dan de bedekking wordt aangebracht. Ook met 2 dak pannen, welke met de holle zijden tegen elkaar worden geplaatst, terwijl een derde dakpan de opening van bo ven (tegen inregenen) af dekt, heeft men in bepaal de streken goede resultaten. Practisch lijkt ons vooral ook het gebruik van draineerbui- zen voor dit doel. Deze kun nen zoo noodig ook van boven worden afgedekt met een dakpan of iets derge lijks. Gewoonlijk wordt de ventilatie in de nok vol- Zie vervolg achterpagina. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen, Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1