13e Jaargang Woensdag 15 November 1944 No» 91 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Binnenlandsch Nieuws. Gemeente Wieringen. Mededeeliügen Plaatselijke Distributiedienst VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. DE STRIJD IN NEDERLAND. B.N.O, 10 Nov. In het N. deel van Walcheren slaagden o- vermachtige Canadeesche troepen er in, op enkele plaatsen diepe penetraties tot stand te brengen. Zij maak ten daarbij van de och tendnevel gebruik. Hierdoor afgesneden Duitsche troe pen vormde echter een e- gelsteliing, van waaruit zij de strijd voortzetten en den tegenstander zware verlie zen toebracht. Het bruggen hoofd aan de Moerdijk werd opgegeven, Afzonderlijke tanks van de geallieerden bereikten de oprit van de nabijgelegen brug. Van de fronten. (BNO) Terwijl het vuur van de V 1 en V 2 nog steeds op Londen ligt, worden nu ook troepenconsentraties in O. Frankrijk, de haven van Antwerpen en de stad Parijs met vliegende bommen be stookt. In het gebied van Aken waar de Duitschers Kommer scheid heroverden, treffen de geallieerden nu aanvallen voor een nieuw offensief. Overdag trachten zij door het afschie ten van nevelgranaten hun plannen te verbergen- Aan de grens van Lotharingen is Woensdagmorgen het 3e A- merikaansche leger het ver wachte groote offensief in de richting van het Saarbekken begonnen. Het doel zou zijn dat bekken achter Metz om te bereiken. Ook wordt aan weerskanten van Chateau Sa- lins fel gevochten. Bij Dieden- hofen trokken de Amerikanen over de Moezel. De Duit schers weren zich met bijzon dere hardnekkigheid. Zij be seffen, dat diepe penetraties het Rijk kunnen bedreigen dat het bestaan der natie op t spel staat. In Italië zijn hevige gevechten om Flori ontbrand. Overmachtige Britsche troepen drongen tot de rand van de stad door. Zij overschreden de de Ronco-sector, maar konden het Duitsche bruggenhoofd niet uit den weg ruimer, Aan het oostfront waren regen en sneeuw oorzaken van geringe activiteit. De explosies door de V 2. Berlijn, Nov. Het weermachtsbericht van Woens dag maakte voor de eerste maal melding van het gebruik tegen het gebied van Londen van de V 2. Uit eenige Londensche stads-, wijken wordt melding gena'; van buitengewoon grootte schade aan heele woonwijken en verkeersinstallaties- Ook een spoorwegbrug in het zuiden van Londen werd totaal ver- nielcj. Wegens de beschieting met de V 2 heeft de Britsche regeering zich gedwongen ge zien de reeds weer toegela- iaten terugkeer van geevacu- eerden naar Londen tot nader order uit te stellen. B.N.O. 14 Nov. De strijd in Lotharingen duurt met groo te hevigheid voort. Diedenho- fen moest worden opgegeven. Ook bij Metz heerschen zware gevechten. De Ameri kanen verloren een volledige pantser-divisie en twee infan- terie-divisies. De regeering van Iran is vanwege het olieprobleem afgetreden. Moskou oefent druk uit op de nieuwe re geering. - Roosevelt werd met 24 millioen stemmen herkozen als president der V. S. Aan een vliegtuigmotoren fabriek in de V.S. wordt ge staakt. In de bange uren ven het leven wordt de ziel het best gevormd. (Casimir) Taai-Taai op broodbon Den Haag 9 Nov.. De Sec retaris-generaal van het de partement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat in de provincies N.- en Z.-Holland en Utrecht het publiek op de voor het ko pen van brood aangewezen bonnen, voor zoolang deze voorradig, ook taai-taai bij den bakker of kruidenier kan betrekken. Op één rantsoen brood kan men een plak taai-taai van een gewicht van 100 gram kopen. Voortaan uitsluitend ernstig zieken ziekenrantsoenen. Den Haag 10 Nov. De sec retaris-generaal van het de partement van Landbouw en Visscherij deelt mede, dat de distributiediensten in de provincies Noord-Holland Zuid-Holland en Utrecht voortaan uitsluitend aan zie ken van de zgn. A-groep ziekenrantsoenen zullen uit- ^viken, zulks in overeenstem- hing met de door de hoofd inspectie van de volksge zondheid vastgestelde nor- Ai en. NevelsinSint-Maartensnacht Brengen winters, kort en zadht. Twaalf duizend evacués naar Groningen Groningen 9 Nov. Na Fries land, dat 25.000 evacués te verzorgen zal krijgen en reeds de eerste contingenten zag binnentreden, komen nu ook Groningen en Drente aan de beurt. Voorlopig zullen 12.000 evacués in het noorden van de provincie Groningen onderdak krijgen. Diefstallen. Uit een schuur achter een woning aan de Kerkiaan teHilversum wer den zes vaten carbid ge stolen. Men had zich toegang verschaft door de poortdeur te forceeren. In een levensmiddelenwin kel aan de Hilvertsweg is Woensdagnacht ingebroken vermoedelijk door opschui ving van een raam. Vermist worden o.a. 235 kg. suiker, een hoeveelheid margarine, gort, havermoutvlokken, kaas, enz. Uit de schuur achter een woning in de Merelstraat werd een varken gestolen. Door verbreking van het slot had men zich toegang verschaft. Vorige week werd ten na dele van een bewoner van de Albertus Perkstraat een bedrag van f9000ontvreemd dat in de woning was ver stopt. Tot leden van het Kies college van de Ned. Herv, Gem. Hippolytushoef en Westerland werden Zondag j. 1. herkozen C. Visser, Jb. Koorn Nz., M. Koorn Cz. en Joh. ten Bokkek Openstelling Postkanfoor. Het Postkantoor te H.-Hoef is open 912 uur en 's namiddags 2-4 uur. De ware liefde is die, welke ons drijft tot offervaardig dienen. NIEUWS IN 'T KORT. Door het spelen met een door hen gevonden handgranaat werden te Soest 2 broertjes, 7 en 9 jaar gedood. Een com plete turfgraverij is ontstaan aan de B. Zweerskade, hoek Beethovenstraat te Amsterdam Daar ontdekte een pientere Amsterdammer een oude veen bank. B. Ponstein, voorz. vroe gere Typografenbond, 53 jaar, is te Amsterdam overleden. In het duister is te Hilversum de 63—jarige E. Koster te water geraakt en verdronken. 280 Kg boter is uit een pakhuis aan de O.Amersf. weg te Hilver sum gestolen. De Rijkscommis saris bezocht eind vorige week o.m. Hilversum, Dordrecht en het gebied Moerdijk-Zevenber gen. Door te drinken uit een flesch lysol is een 5-jarig meisje te Groningen er ernstig aan toe. - In Belgie heeft de Mi nister van Defensie bevolen, dat door 19 November de verzetbeweging de wapens moet inleveren- - De Britsche berichten dienst meldt uit Londen, dat het gebied van Londen en Z. Engeland de afgeloopen nacht weer onder 't vuur la gen van vliegende bommen. - Volgens radioberichten uit Londen is de levensmid delenvoorziening in het Ne- derlandsche gebied, dat in geallieerde handen is, zeer beperkt. Alle Nederlandsche voertuigen zijn noodig voor militair transport alleen een paar vliegtuigen kunnen voor de voedselvoorziening wor den gebruikt, Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en DirakkEr Corn. J. Bosker, wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer, Telef. 23. GELDIGE TABAKSBON. Tabaksbon R 11 één rantsoen tabak, sigaren of sigaretten. Geldig van 12 tot en met 18 November,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1