A. üNipshagen 13c Jaargang Woensdag 22 November 1944 No. 93 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal r 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. DE OORLOG. Gemeente Wieringen, Binnenlandsch Nieuws. Niet wat verdeelt, naar wat ver eent is de knelt en liet sanien- Mndeiide m dei Cüristengeest. POLITIE. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen Inhoud Corn. J. Bosker, Wleringen. Uitgever en Drukker Oom. J. Bc<SKer, Wieringea, Nu is het tijd om uw elec. motoren na te laten zien llw adres is nog steeds Torenstraat Middenmeer „SpijkstaaP - Wegenbouw SPIJKSTAAL Spijkenisse, DNB. 21 Nov. 1944. De gedeeltelijk scheurende bewolking maakte het den ge allieerden mogelijk hun zware aanvallen van infanterie en tanks met luchtbombardemen ten te steunen. Verscheidene honderden Duitscha jagers bonden den strijd aan met de Anglo-Ame- rikaansche toestellen. Zij ver hinderden den tegenstander zijn luchtmacht ten volle te ontplooien. Ten westen van Gelsen- kirchen en in de frontbaan Esehweiler vielen de Ameri kanen met 8 tot 10 divisies aan om de wegen naar Erke- len en Duren te openen. Het Duitsche Beigie. Uit Brussel wordt vernomen, dat hoewel de Bel gische verzetbeweging heeft toegegeven en haar wapens zal inleveren er in nog steeds groote onrust heerscht. Zondag manifesteer den 15000 ontevreden inwo ners door de straten. Overal hingen roode vlaggen en werd de 3e internationale gezon gen. t Tot leden van het kies- coiicge der Ned. Herv. kerk BrusseWOosterland c-a- werden her- Vïnoemd de heeren Jac. Bak- 1|r Cz., M. Bosker en Mar hield echter stand tegenover krachtige geallieerde druk. De Duitschers gingen uit de ver dediging tot tegenaanvallen over en ontrukten de Ame rikanen de met belangrijke ver liezen gekochte terreinwinst. Ook in Lotharingen nam de geallieerde druk toe. Hier probeeren de Amerikanen al dagen lang met drie sterke wiggen de Saar te bereiken. Hun noordelijke aanvalsgroep viel van Diedenhofen in de richting van Saarlauteren aan en drong eergisteren tijdelijk Biesendorf binnen. De middelste wig in het Murtingen behaalde op de weg naar Saargemünd onbe langrijke terreinwinst, doch werd door Duitsche tegenaan vallen teruggedrongen. De derde wig bestaande uit 5 tot Anglo Amerik. divisies, die zich in Lotharing- sche opdringt naar de boven loop van de Saar opereert aan het Rijn-Marnekanaal. Zijn aanvallen werden, na aan vankelijke terreinwinst, afge slagen. Naast het gebied van Aken en Lotharingen ontwikkelt zich de strijd tusschen Belfort en de Zwitsersche grens tot een nieuw brandpunt. De druk van de daar staande Gaulistische formaties zijn zeer sterk. Langs de Zwitsersche grens konden zij bij Delle in de Duitsche flankdekking binnen dringen en verkenningsafdee- lingen de grens van Elzas passeeren. Duitsche tegenmaatregelen zijn hier aan de gang. - Gedurende de tweede periode, loopende van 1 De cember 1944 tot en met 31 Januari 1945, zullen de dis tributiediensten geen bonnen .voor kaarsen ten behoeve van afweerfront I sj-d|„ en voertuigverlichting verstrekken, Te Almelo werd door ten minste zes gewapende mannen een overval op het kantoor der Ned. Bank gepleegd en tien kisten met bankbiljetten van f 100 en f25,— tezamen ter waarde van circa veertig millioen gulden gestolen. Door onvoorzichtigheid van een der leerlingen is in een school voor geref. lager on derwijs te Delft een projectiel ontploft, dat de jongen waar schijnlijk heeft gevonden en meegenomen. Elf leerlingen werden min of meer ernstig gewond. Bij de familie W. te Alk maar aan de Nieuwpoortslaan zijn drie meisjes 7, 8 en 15 jaar door gasverstikking om het leven gekomen. Twee zoons werden naar het zieken huis vervoerd, waarvan een is overleden. Ook de Heer \X/en zijn echtgenoote lagen dood te bed. „President van de wereld" Geneve 19 Nov. In een o- verzicht van de Daily Mail wordt gezegd dat Roosevelt in 1948 nog niet eens zich can didaat wil stellen voor de zetel in het Witte Huis. Zijn volgende streven zou zijn, voorzitter te worden van de vereenigde naties of met an dere woorden president van de wereld Cz., Xoorn. Een veelzijdige Jubileumsdaj. Maandag 27 Nov. a-s. her denkt het echtpaar C- Duijn- ker-de Vries hun 40-jarige echtvereeniging. Echter her denkt de heer Duijnker dan ook, dat hij 40 jaar wissel- looper is van de Twentsche-. Rotterdamsche-, Amsterdam- sche", Nederl- Landbouw- en Middenstandsbanken tevens van incassobank Sleutel, de Hoornsche Crediet- en Effec- tenbank, Lange en de Mor aas en van Gent en Loos. Ook is de heer Duijnker dan 40 jaar werkend lid van de mu ziekvereniging Harmonie, waarvan 20 jaar bestuurslid. Het zal het echtpaar Duijnker op dezen dag wel niet aan belangstelling ontbreken. Op 't nippertje gered. Zondagavond even voor achten hoorde de heer Stei- ginga hulpgeroep uit de kolk van de Schutsluis bij Gemaal Leemans. De heer S. snelde naar de Sluis, doch in de 5 meter diepe kolk was't aarde donker en kon hij niets on derscheiden. Alleen hoorde hij ,,redt me, ik kan me niet meer houden Vlug haalde de heer S. een lantaarn en nu zag hij een man, die half in t water hing en zich aan een ring in de muur vast klampte, Met een lange haak wist de heer S. hem te red den. Het was een vreemde" ling die door de duisternis misleidt vanaf de afsluitdijk een verkeerde weg was ingeslagen en zoo in de sluis dij Gemaal Lee mans was terecht gekomen. Hij meende aan de woning van den heer S. naast de sluis naar de weg te vragen, doch was 't verkeerde trapje afge daald. Voor and eren een waar schuwing, want in donker is 't hier zeer gevaarlijk. De leerlingen van 't vg.l.o. te Hippo moeten Donderdag op de afgespro ken tijden in school aanwe zig zijn. Gevonden een Cape,- een bankbitjet, een rozenkrans, en een tasch inh. een flesch met trommeltje. Verloren een zwart ge breide handschoen. Inl, gem.-bode H.-hoef. SL00TD0RP, 10 No. Vrij dagmiddag had teSlootdorp een ernstig ongeluk |plaats, Door het uit elkaar springen van een poelie werd de heer S,, directeur van de Coöpe ratie te Slootdorp, ernstig aan het hoofd gewond. Bij nadere informatie he denmorgen was de toestand van den heer S' weer voor uitgaande. Verloren een Stroohaak. Inl. Politie Middenmeer. heeft 6 verschillende typen Landbouwwagens ontworpen van gloednieuwe constructie. Bestellingen voor spoedigste levering kunnen reeds thans worden geplaatst. Vraagt uit voerige inlichtingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1