13c Jaargang Zaterdag 25 November 1944 No. 94 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, '.VIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. cy<\ ieelingen Plaatselijke Distrihutiedienst BONNENLiJST Kerkdiensten W.-meer. Kerkdiensten Wieringen VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Middenmeer Brugstr. 23 Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Prijs per nummer5ct. N B. 25 Nov. DestrijdomAken Na 9 dagen van de derde afweerslag in het gebied van Aken hebben de Amerika nen 2 geheele tankdivisies en volgens voorzichtige schat ting minstens 25000 man verloren. Ook gisteren ontstonden in het gebied van Aken bui tengewoon hevige gevech ten. De Amerikaansche aan vallen werden door de Duit. sche troepen overal met krachtige tegenaanvallen be antwoord. In Elzas Lotharingen wierpen de Amerikanen nieuwe gepantserde forma ties in den strijd, waarin zij er in slaagden, tusschen de beneden en midden Voge zen in de richting van Straats burg door te stoten. Duit- sche reserves verwikkelden de Amerikanen in hevige gevechten, die nog aan den gang zijn. In het gebied van St. Die weken de Duitsche troepen ten slotte om de samenhang van het front te handhaven naar gereed gemaakte stel lingen uit. In Belfort hebben huis en straatgevechten plaats, De Fransche strijdkrachten, die de citadel waren binnen gedrongen werden daar weer uitgeworpen en bijna tot de laatste man vernie tigd. Ook de Duitschers le den zware verliezen. De kern der vesting is nog steeds hecht in Duitsche handen. - Stockholm DN.B. Volgens een Reuterbericht zijn van daag ook de telefonisten in Detroit (Am.) in staking ge gaan. Berlijn D.N.B. In zijn weke- lijksch artikel in ,,Das Reich" schrijft Rijksminister Dr. Göbbels o.a. Deze oorlog kan niet an ders, dan róeri onze over winning eindigen. Het te gendeel zou iedere histori sche ervaring op de kop zetten. Men behoeft zich slechts voor te stellen, welk een wereld zou ontstaan door een gaan van Duitsch- land, om heel duidelijk te weten, dat van zooiets nooit sprake kan zijn. Het Duitsche volk voert deze oorlog als een Gods- Juist nu in de totale oor logsinspanning hebben wij voldoende reserves om ie dere critieke wending van Voor het tijdvak van 26 Nov. t.m. 9 Dec. 1944 zijn de vol den oorlog met vertrouwe'A 'fèaue bonnen van de noodkaart 2e serie aangewezen: tegemoet te treden. j.8L) en 281 8 rantsoenen brood Zondag 26 Nov. NED. HERV. KERK Slootd. 10 u Ds Meijer Drees Slootd. 2 30 cd v, Offeren Mmeer 10 uur Ds Germans H. Avondmaal Mrreer 2.30 ds Meijer Drees Wwerf 10 u cd van Woerden Wwerf 2.30 cd van Wezep Kerkdiensten Medemblik. NED. HERV. GEM. M.-blik 10 u. Ds. B. de Jong. Predikbeurten Opperdoes. NED. HERV. KERK Qppe 'does 2 uur Ds. Bredschneijder. gram Zondag 26 November. NED. HERV. KERK H.-hoef IOV2 u. Ds. v. Beek. Doopsbediening O-land 10V2 u. de hr vd Berg Oosterland 11 uur lokaal Zondagschool, DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur de hr. Deen. Herv. Kerk Westerland nm. 3 uur de hr. O. Deen. Den Oever 3 uur de hr. C. N. Graaff. GEREF. KERK H.-hoef 10 u. Leesdienst, H.-hoef 2.30 ds. Schenkev. Den Oever 10 uur Ds. M. Schenkeveld. Den Oever 3 u. Leesdienst. R K Kerk Heden laatste Zondag na Pink steren Sluiting van het kerke lijk jaar. 7.30 vroegmis met zang. 9,30 Hoogmis. Na de Hoogmis Cecilia feest aan de pastorie. Na de Hoogmis in het parochiehuis bibliotheek, ontspanning en meisjesclub. 11.30meisjescongregatie- Geen kath, actie. 2.30 Lof 2.50 Da mescongregatie Maandag 4,15 kinderbiblio theek, 6,45 Godsdienstles grootere jongens Donderdag 7,45 H. Mis voor de vrede 3 uur Moedercursus 5-7 Biechthoren door den Pater. - Vrijdag Eerste Vrij dag der maand 7,30 Gezon gen H Mis t,e,v, H, Hart. 6.30 Lof - Zaterdag Eerste Za terdag v. O.L.Vr. van Fatrinia Biechthoren van 5-7 Iedere avond Rozenhoedje voor de vrede om 6,30. '215 t.m. 217 4 rantsoenen brood 3 21 t.m. R 23 3 rants. brood of bloem of 250 Kindermeel of Voedingssuiker. 218 2 rantsoenen Brood of Bloem. 220 100 gram Vermecellie of Puddingpoeder. 221 250 gram Jam of Stroop of 125 gram suiker 222 250 gram vleesch 223 100 gram kaas E 406 (inlegvel) 10V2 liter melk D 406 (inlegvel) 1000 gram taptemelkp. of 10 taptemelk C 406 200 gram taptemeikpoeder of 2l/2 liter taptemelk R 24 250 gram Boter R 25 250 gram Suiker R 26 150 gram versnaperingen Op deze bonnen mag reeds vanaf Vrijdag 24 November van des midda'gs 12 uur worden gekocht, uitgezonderd vleesch, melk, taptemelk en aardappelen. De bon nen R 21 t.m. R 23 geven tevens recht op 't koopen van 250 gram maizena. De bonnen R 24- voor boter moeten door het publiek voor 29 November worden ingeleverd bij den winkelier, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. Aflevering voorzoover niet direct mogelijk, zal zonder nadere aankondiging plaats vinden zoodra de winkelier op de ingeleverde bonnen, nieuwe voorraad heeft ontvangen. De bonnen D 406 en C 406 voor taptemelk dienen eveneens voor 29 November bij den meikslijter te worden ingeleverd. Bij deelname van het publiek aan de Centrale Keuken, moeten worden ingeleverd: voor Aardappelen 284 en 285 óf R 27 en R 28. Voorts zijn geldig t.m. 23 Dec. 1944: Bon 227 één rantsoen eenheidszeep. Bon 226 en R 29 en C 402 (van het inlegvel) 1 rantsoen zeepverv. waschmiddelen of waschp. Geldig tot en met 6 Januari 1945 R 10 (van tabakskaart) 45 gram Scheerzeep. De geldigheidsduur van de navolgende bonnen is tot en met 9 December verlengd Bon 205 250 gram 125 jam of stroop gram versnaperingen of 125 gram suiker,* Bon 206 Bon 294 125 gram boter. Voor aardappelen zijn de navolgende bonnen aange wezen in de week van 26 Nov. t.m. 2 Dec. 1944 Bon 284 2 kg Bon 27 .1 kg in de week van 3 December tot en met 9 Dec. 1944, Bon 285 2 kg, Bon R 28 1 kg De bon voor toiletzeep voor kinderen zal in een afzon derlijk persbericht worden bekend gemaakt. Distributiekring Wieringermeer De leider, A. KOOIMAN POLITIE. Gevonden R.K' kerkboek por- temonnaie met rosenkrans 1 leren handschoen met kap zadeldekje, handwarmer, sleu telring met sleuteltjes. Verloren 1 bonkaart, por- temonnaie inh. f 25. bont- want, blauwe wand. Politie Middenmeer. POLITIE. Verl. een portemonnaie inh* f5,- en bonnen, een re genjas met zak inh. gereed schappen Inl. Gem.-bode H.-hoef. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen Inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Oom. J. Bosksr, Wïsringen. Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. j Middenmeer. Telef. 23, j sb ■tssm^.M ,5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1