WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 29 November 1944 No, 95 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. De oorlog in het buitenland. Binnenlandsch Nieuws, De eenige weg 01 m meid te delta is er zelf een te zijn. Gemeente Wiermfen. Het stanste voorredt yan edele karakters is, flat ze let gemeene nooit leeren begrijpen. RIJWIEL ONTVREEMD VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. DE STRIJD IN NEDERLAND. DNB. 28 Nov. De druk van het 2e Britsche leger op het Duitsche bruggenhoofd aan de Maas bij Venlo duurde giste ren den geheelen dag voost Onde' het in den striid brengen van tanks en slag vliegers slaagden de Britten er in ten noorden van Venlo de Maas te bereiken. Het Duit sche bruggenhoofd werd even wel niet belangrijk vernauwd. De voornaamste aanvallen voert het 2e Britsche leger echter uit in den sector tus- schen Maas en Geilenkircken en hier bereidt het klaarblij kelijk een stoot in noordelijke richting voor met als doel de linkerflank der Duitschers bin nen te dringen en deze daarna op te rollen. Door Duitsche verkenningen is komen vast te staan, dat de voorbereidingen van generaal Dempsy er op duiden, dat binnenkort een offensief ver wacht kan worden. Dit of fensief zou tegelijkertijd als on dersteuning dienen van het bij Aken vechtende 9e Ameri- kaansche leger. D.N.B. 28 Nov. Het 9e Amerik. leger heeft zijn aan vallen niet meer met dezelfde kracht kunnen voortzetten en beperkte zich er toe in het gebied ten Noorden van Aken en Geldenkirchen slechts plaatselijk aan te vallen, wel ke werden afgeslagen en waar bij de Amerik. zware verliezen leden In cle Vogezen, waar de Amerikanen tusschen Moezel en Saar trachten door te stoo- ten naar Orsel, maar daar zijn blijven steken, schijnt thans een hergroepeering plaats te bebben en het zwaartepunt zich te richten tot het meer Zuidelijk aangrenzendegebied. Ten Zuiden van Straatsburg probeerden Fransche strijd krachten in de richting van Ernstein terreinwinst te maken om de Duitsche flanken tus schen Vogezen en Rijn inéén te doen storten. Door ingrijpen van Duitsche gemotoriseerde formaties wer den de Fransche tankaanvallen ten Noorden van Ernstein opgevangen en tot staan ge bracht. Stockhol m. De minister van,: Defensie der regeering-Pierlot heeft medegedeeld, dat een Belgische militaire delegatie'^, het punt staat naar Londen te vertrekken om m«t het ministerie van Oorlog aldaar een over eenkomst te treffen over de op leiding ven Belgische recruten in Groot-Brittannie. B.N O. Reuter melt uit Londen dat 2000 arbeiders in een Londen's dok in sta king zijn gegaan. - Londen, Uit Rome komen berichten, dat de onveilig heid in Italië met den dag toeneemt, - B.N.O. Oostel, front. Door de aanhoudende re gen en modderpoelen zijn de Sovjet-aanvallen in Koer land afgenomen. - Uit Washington wordt gemeld, dat Roosevelt het aftreden van Cordel Huil als staatssecretaris aanvaar de. In Berlijn werd Cordel Huil als de man beschouwd, die een steeds uitdagender politiek, niet alleen tegen Duitschland, maar ook te gen Japan voerde. Uit Vaticaanstad wordt gemeld, dat de Paus nog voor Kerstmis een consistorie bijeen zal roepen, waarin de op volger van den overleden kardinaal staatssecretaris Mag- lione zal worden aangewezen. Citrine over Belgis. Geneve, 24 Nov. Sir Walter Citrine schrijft in de Daily Herald over zijn be zoek aan Belgie o.a. In Bel gis bestaat een buitengewoon groot gebrek aan levensmid delen en transportmiddelen. Alvorens daarin voorzien is, kan er geen sprake van zijn het economische leven vrij te maken van de chaos, waarin het na het vertrek der Duit schers zich bevindt. De steen koolproductie is tot de helft verminderd, hoofdzakelijk als gevolg van het gebrek aan levensmiddelen, hetgeen zijn terugslag heeft op alle andere industreele gebieden. |Veek te Wormerveer van een neeI slechte kant laten zien. Het was eenigen tijd in deze i 4erVeente ondergebracht ge weest, doch kon na deze vriendelijke verzorging weer naar de woonplaats terugke ren. De afgeloopen week kwam men evenwel in Wormeerveer terug met zeer slechte bedoe lingen. Des nachts werd in gebroken bij het gezin, waar men was opgenomen geweest en een partij vet en levens middelen, alsmede een groot deel van de inhoud van de linnenkast, werd medegeno men. Gelukkig kon de politie spoe dig de daders arresteeren en het gestolene aan de eige naars teruggeven. - Een Nederlander, die onbekend wenscht te blijven kocht op een kunstveiling te Amsterdam voor f 225.000 gld een schilderij, dat door deskundigen te Dieren ontdekt werd en aan Rembrandt toegeschre ven wordt. Het is 110 bij 137 cm groot en stelt Bafh- seba voor, die een brief van David ontvangt. Een geevacueerd gezin uit Beverwijk heeft zich verleden Levenslang werd gevor derd tegen den 43-j. werk man G. Rikkelman te Am sterdam wegens de door hem op den boekhouder Heins van de N.V. Holst aldaar gepleegde moord. Hij sloeg hem met een tafelpoot de schedel in en beroofde hem daarna van f 2300. Bij een ingezetene van Oostzaan, die geen veeboek je maar wel negen koeien had, werd al dit vee in be slag genomen. Eenige Zaandammers zijn beroofd van de windmolen welke zij voor het opwekken van stroom op hun dak had den geplaats' 10 schuiten aardappelen zijn uit Drente in de hoofd stad aangekomen, nog meer zullen volgen, mede dank zij de vele Amsterdammers, die vrijvvillig te rooien gingen. Oproep aan de Boeren Het Rijksbureau voor de Voedselvoorz. in Oorlogs tijd heeft den volgenden op roep aan de boeren gericht Boeren, zorgt, dat hef Jstadskind melk ontvangt De huidige omstandighe den, waarin de voedselvoor. ziening in het westen des lands verkeert, hebben het noodzakelijk gemaakt de melkverstrekking drastisch te beperken. Het is thans zoo geworden, dat voor de kin deren boven 4 jaar slechts taptemelk in zeer onvoldoen de mate kan worden ver strekt, terwijl alleen voor de babies de kinderen van de groep van 02 jaar, en voor zieken, gestandaardi seerde melk wordt verstrekt. Melk is voor deze groepen der bevolking een levensbe hoefte, zoodat alles gedaan moet worden om de melk- voorziening in stand te hou den. Het uitzonderlijk groo- te belang, dat met de hand having van de verstrekking van melk gediend wordt, vraagt van ieder, die in zijn bedrijf of beroep met de melkvoorziening te heeft te maken, inspanning tot het uiterste, allereerst van de veehouders, die den gewich- tigsten schakel in een gere- gelden melkaanvoer vormen POLITIE. Gevonden een zwarte da mesceintuur. Verl oren een wandelstok. Inl. Gem.-bode H.-hoef. Zondagavond te ongeveer 6 uur werd voor het cafe S. Kaan een rijwiel ontvreemd, toebehoorende aan den heer G. P. te H.-Hoef. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bcsker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Boske?, Wieringen, Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 2?, J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1