WIERINGSRMEERBODE 13e Jaargang Zaterdag 2 December 1944 No. 96 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Buitenlandsch Nieuws. Gemeente Wieringen. Kerkdiensten W.-meer. Gemengd Nieuws. Kerkdiensten Wieringen VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. D.N.B, 30 Nov. Een berieht uit Stockholm meldt, dat te Londen een nieuwe Pool' van sche regeering is gevormd. Berlijn lnterimpf 30 Nov. Aan de Noordelijke vleugel van het Westelijk front lag het zwaartepunt der gevechten gisteren ten oosten en zuid oosten van Aken, waar de Duitsche troepen op de heu veltoppen van het woud van van Hiersten verbitterde te genstand boden. Een vrij sterke Ameri- kaansche formatie wist het dorp Grashall binnen te dringen, doch in verbitterde gevechten om de huizen wisten de Duitschers zich te handhaven. i Ook in de bosschen van Klienhalt zijn zware gevech ten aan den gang. zijn dag en nacht zware ge-1 - Drie Amsterdammers vechten gaande. In het bij- -^werden aangehouden, die bij zonder wordt zwaar gevoch'j^en inwoner van Oostwoud ten aan de Oostgrens ^/anjdrie konijnen hadden gestolen, Slowakije ten Noordoost^ Kursh au. Brusselsche arbeiders tot staking opgeroepen. Stockholm, 28 Nov. Door|["'lwie pamfletten, verspreid door de Bond van Vakvereenigingen, worden, naar Reuter meldt, alle arbeiders in Brussel op geroepen, een algemeene sta king te beginnen. Een jonge dame, die zeide naar Wieringermeer te zijn geweest, kreeg een lekke band en vroeg om onderdak bij een inwoner te Wormer- veer. Dit werd vedeend en zelfs ging men zoover, een te leenen, opdat zij haar woning zou kunnen be reiken. Zij beloofde het rijwiel ..poedig terug te brengen en daar haar eigen oude karretje te komen halen. Zij gaf haar adres op, zoodat alles in or de scheen Toen echter de EVANGELISATIE H.hoef 3 uur de hr, Deen Kapel Den Oever Den Oever 3 uur de hr. C. N. Graaft GEREF. KERK H.-hoef 10 u. Leesdienst. H.-hoef 2.30 ds. Schenkev. Den Oever 10 uur Ds. M. Schenkeveld. Openbare belijdenis. Den Oever 3 u. Leesdienst. R.K, KERKNIEUWS Op grond van een i°nSe dame niet verscheen, decreet van den Duce zijn thans in talrijke steden in maakte men zich ongerust over het goede rijwiel en deed In het gebied van Elzas Lotharingen zijn de troepen vanhet Amerikaansche le ger van stootrichting ver anderd en ligt het zwaarte punt ten westen van de Saar tusschen Mercy en Saarlau- ?teren. Na zeer zware gevechten met Duitsche troepen in het penetratiegebied gelukte het de Amerikanen ten Zuid- Westen van Hagenau hier binnen te dringen. Door een Duitsche aanval werden zij weer teruggeworpen. In de Vogezen slaagden de geallieerde troepen er in in de Oderen- en Bautsang- pas een diepe penetratie tot stand te brengen, welke te gen den avond door Duitsche tegenaanvallen weer werd verkleind, Aan het Oostelijk front zijn de gevechten aan de mond van de Drau in hevigheid toe genomen en gaan het hoogte punt tegemoet. De Duitsch- Hongaarsche troepen zijn in zware gevechten gewikkeld met de Sowjet-Russische strijd macht, waarbij de laatste 20 divisies infanterie, 2 gemoto riseerde corpsen en 5 tot 6 tankbrigades.- inden strijd heb ben geworpen. In het gebied van Mohak UlCJIlb III tailijrv^ .1. ^4 Noord Italië arbeiders be- aangifte bij de politie. Bij on noemd tot burgemeester, o.m- derzoek bleek de jonge dame te Turijn, Piacenza, Brescia- op het opgegeven adres niet Como en Genua. te wonen. Goebbels kondigt nieuwe luchtwapens aan Berlijn, Nov. Rijksminister dr. Goebbels heeft dezer da gen eenige door de vijande- ijke luchtterreur zv\aar ge troffen steden in een grens- gouw bezocht om de bevol king de dank en de erkente- .ijkheid van den Fuhrer voor haar voorbeeldige standvas tigheid en dappere arbeid over te brengen. Des mid dags hield de minister op een bijeenkomst een rede, waarin hij erop wees, dat het Duit sche volk de buitengewone moeiliikheden heeft overwon nen en zijn oude verdedi gingskracht heeft herwonnen. Dr. Goebbels kondigde aan, dat Duitschland binnenkort met opmerkelijke resultaten in de luchtoorlog te voorschijn zal treden. Duitschlands wi Vol te houden en te vechten tot het de stormloop zijner vijanden definitief heeft afge slagen, gaat gepaard met zijn groeiende militaire kracht voor de vorming van een voor den vijand volkomen veranderde situatie. Appels te duur verkocht, 1 Wegens verkoop tegee te hooge prijs werden bij den groentenhandelaar V. in de Egelantierstraat, 20 kisten ap pelen in beslag genomen. Deze appelen zijn daarna tegen de vastgestelde prijs aan de be volking verkocht. Diefstal. Bij een kruidenier aan de Zilvermeeuwstraat te Hilver sum werd ingebroken en zes balen suiker en dertig liter olie gestolen. lste| Zondag v. d. Advent. 7,30 Mis met zang 9.30 Hoogmis. Geen Bibliotheek en ontspanning. Meisjes club in de school, 11.30 Jongens-Congregatie 2 Jon- gevrouwen-congregatie 2.30 Lof. 2.50 Herencongregatie Maandag Gelegenheid tot af dracht van gaven voor de nood lijdende steden, bij de leden van Kath. actie. 215 Repe titie in school 6.4-5 Gods dienstles voor jongens. Don derdag 7.45 H.Misvoorde vrede 3 Moedercursus Vrij dag Feest van Maria onbe vlekt ontvangen. 7,30 Ge zongen H.Mis. 6,30 Maria Lof. Iedere avond om 6.30 Rozenhoedje voor de vrede POLITIE. Verloren een paar motorhand schoenen inh. f 180.— Gevonden een kinderwanten een portemonnaie inh. eenig geld. Inl. Gem.-bode H.-hoef. Explosie verwoest een kamp der R.A F. Stockholm 29 Nov, Een ge weldige ontploffing heeft een voörraadkamp van de RAF in de Noord Engelsche stad Bur ton-on- Trent vernietigd-Hier bij zijn minstens 220 personen om het leven gekomen. De schade beloopt millioenen ponden Zondag 3 December NED. HERV. KERK Slootdorp 10 u. ds. Germans. Slootd. 2.30 cd. v. Wezep. Mmeer 10 uur cd. v. Wezep M-meer 2.30 cd. v. Offeren. Wwerf 10 u. ds. Meijer Drees. Wwerf 3 u. ds. Germans. n alle diensten maand-coll. Predikbeurten Opperdoes. NED. HERV. KERK Opperdoes v.m. 9.30 uur Ds. Bredschneijder. Opperdoes 2 uur Ds. Bredschneijder. De heer J. Koster, waar nemend burgemeester van Oostwoud fungeert ook als zoodanig tn de gemeenten Kwadijk, Middellie en War- der. Zondag 3 December. NED. HERV. KERK Hhoef 101/2 ude hr. vd Berg |Wland 2V2 u. [Donderdag 7 Dec. 2V2 uur Herv. Zusterkring te O,land. DOOPSGEZ. GEM. i H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Com. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bosker, Wieringen. Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen. Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. J Middenmeer, Telef. 2%, LJ)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1