wiERiNGEftMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 6 December 1944 No. 97 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer 5ct. vcor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Objecten l-=S SS "S -1 I fc2* CO |P=- 1 i 22 'Qü <ZLD CZZ3 X P=>- om CX2 Opbrengst in kg Zaad Stroo Zaad- rel. Unica 6 4 54 9 7 7, 38.- 48.2 100 lansl g.e.k. 6 6 73 8 77, 32.1 52.2 84 Rondo (DB.) 7% 9 67 7 8 39.5 49.8 104 Canseno 6 7 62 8 7 38.- 51.. 100 Erecta (C.B.) 4% 10 73 6 9% 44.8 55.4 118 Parel (C.B 4 9 69 6% 67, 40.8 55.4 107 DE OORLOG. Radioberichten D.N.B. 5 Dec. New York. Een Amerikaansch woordvoerder zette in een overzicht uiteen, dat de strijd aan het Westelijk front niet zoo snel is verloopen, als we-d verondersteld. Men heeft de hoop laten varen, dat de Amerikaansche solda ten met Kerstmis in Berlijn zouden zijn. Hongaarschc front. De bols jewisten blijven sterke druk uitoefenen in de richting van Plattenmeer. Gemengd Nieuws. DUIZEND GRAM BROOD PER WEEK. Met ingang van 3 December. GEMEENTE WIERINGEN. SINT NIC0LAAS POLITIE. Gemeente Wieringen. Ini. Gem.-bode H.-hoef. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen, Verantwoordelijk voor de advertenties Com. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. i Middenmeer. Telef. 23, Mededeeling No. 220. Verslag rasseuproefveld groene erwten. Wm. 807-a, Proefveldh. Ir. Smedinghoeve, Ulkeweg A 20, Slootdorp- Grondsoortzavel. Voorvrucht: aardappelen. Als P-be" rnesting werd 500 |<g. slakkenmeel gegeven, N en K wer den niet toegediend. Zaaidatum 28 Maart op een rijen- afstand van 83.3' cm. Aanleg in drievoud. Alle rassen waren op -13 April boven den grond zonder verschillen. Regelmatige stand. Veldwaarnemingen en oogstresultaten zijn in de tabel verwerkt. Op 3 verschillende tijdstippen tijdens den groei is een cijfer voor voetziekte gegeven en deze zijn gemiddeld. Oogstdatum 27 Juni en 3 Augustus. SSSl CLO C-Q De drie rassen van het Centraal Bureau hebben ook dit jaar weer getoond de belangstelling waard te zijn. Op de eerste plaats kwam de Erecta (ook wel stijfstroo C. B. genoemd) met 18% boven Unica, die als standaard op 100 was gesteld Hoewel nogal wat voetziekte in het per ceel voorkwam was de Erecta hiervan volkomen vrij. Op vallend is tevens de groote stevigheid. Bij de lengtemeting op 7 Juli stond dit ras dan ook nog kaarsrecht overeind. Hierbij komt nog de hoogere peulzetting waardoor ze wei nig gevoelig is voor slecht oogstweer. Bloeit langer dan Unica en is nogal wat later rijp. De erwt is kogelrond, grof van stuk en van goede kwaliteit. Ook de Parelerwt maakte een gunstigen indruk. Minder stevig en eveneens laatriipend. De resistentie tegen voetziekte is zeer goed. Daarop volgde de Rondo met 4%, boven Unica. Hoewel iets meer last van voetziekte dan de twee eerstgenoemde rassen kan ze nog zeker als voldoende resistent worden beschouwd- Stond het eerst in bloei, doch kwam wat vroegrijpheid hetreft op de derde plaats. Was nog be hoorlijk stevig. De Unica wasv wederom in erge mate door de voetziekte aangetast en derhalve wekt het eenige ver wondering dat ze desondanks de G.E.K. mer 16% heeft overtroffen. Aangezien alle drie herhalingen zich hierom trent gelijk gedragen mag dit alles volkomen betrouwbaar wörden beschouwd. Het stroo was kort, vroeg afgestorven en nog voldoende stevig. De Conservo van Hylkema (Unica x .Eminent) gedroeg zich in vele opzichten als Unica. Kan minder gevoelig .voor voetziekte worden ge noemd, is tevens iets langer en wat later rijp. Was in op brengst aan Unica gelijk. De Miansholt g. e. k. kwam dit jaar op de laatste plaats. Was, hoewel minder dan Unica, ook nogal door voetziekte aangetast. In stroo-opbrengst hebben, zooals ook te verwachten was, alle rassen de Unica overtroffen. O. Een Reuterbericht meldt, datin Athene tengevolge van Zondag j.1. afgekondigde stakingen alle openbare be drijven, behalve de water leiding zijn gesloten De Brit- sche troepen bewaken de openbare gebouwen. De Grieksche Minister van Oor log is afgetreden. Berlijn. Interimpf meldt, dat in den nacht van 14 op 18 September" een Duitsche ontploffings commando de kruisgangsluis te Antwerpen met een zeer groote lading springstoffen heeft opgebla zen. Deze sluis regelde de stand van eb en vloed in de haven. Naar uit de lucht is waargenomen is de sluis nog kapot. StockkolmD N.B. Gemeld wordt dat de bolsjewieken waar schijnlijk benoorden de Zweedsche grens het com mando van de Finnen over nemen en de strijd tegen de Duitschers alleen zullen voortzetten. - B.N.0. 5 Dec. De toe stand van de Britsche troe pen bij Nijmegen is, mede tengevolge van de water stand, precair geworden. De Duitsche troepen heb ben Venlo ontruimd en zijn op Blerik teruggetrokken. - Ten NoordOosten van Aken blijven de Duitsche troepen zich succesvol ver dedigen. Duizenden Ameri kanen zijn gewond of ge dood. - Te Hilversum vraagt het gemeentebestuur zagen in bruikleen, waar de houtvoor ziening energiek is ter hand genomen, doch niet vol doende zagen aanwezig zijn, om het hout klein te maken. Er komen zilverbons van 1 5 gulden in omloop. Te Weesp moet houtvervoer door vei gtifv ning zijn gedekt. Het bij zich dragen van bijl, zaag, enz. is zonder vergunning verboden. Den Haag. De Secretaris- genra'al van het departement van Landbouw en Visscherij deelt mede, dat in de pro vincies Noordholland, Zuid holland en Utrecht het brood rantsoen met ingang van Zon dag 3 December j I. voor per sonen van 4 jaar en ouder verminderd wordt van 1400 gram tot 1000 gram per week. Aangezien voor de week van 3 tot en met 9 December 1944 reeds 1400 gram is aangewezen, derhalve 400 gram meer dan volgens de nieuwe regeling mogelijk is, worden de bonnen verlengd tot en met 16 December a.s. en zal voor de week van 10 toe en met 16 December a.s. 600 gram in plaats van 1000 gram worden aangewezen Men houde hiermede met de verdeeling van het brood rantsoen rekening, Het is ook voor onze kleinen een harde tijd, al be seffen zij niet zoozeer de ernst van datgene, wat om hen heen gebeurt. Immers moeder en vader besparen nog zooveel mogelijk uit hun mond om hun kleinen nog te geven wat hun mo gelijk is. Nog hooren wij hen op straat zingen „Daar ginds komt de stoomboot" Zou de boot komen Och een kinderhand is gauw ge vuld Al is het een prente- boekje, een spel of iets der gelijks. En zoo mochten we Zondagmiddag warempel Sinterklaas nog door Hip polytushoef zien rijden, en vanzelfsprekend omringd door een drom kinderen, juichend en zingend. Het deed ons een oogenblik ook de eigen zorgen vergeten. Hartelijk dank aan de Sint en allen, die hem daartoe in de gelegenheid stelden. Gev. Portemonnaie inh. f 15- grijs kinderwantje, kinder manteltje. Politie M.-meer Gev. een dop van een auto- wiel, een beugel van een gebit en een bril. Blijven staan een dames rijwiel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1