WIERINGERMEERBODE 13e Jaargang Woensdag 13 December 1944 No. 99 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Londen. Reuter meldt, dat op het Jaar! Congres der Labourpartij, de president Lasky het openingswoord heeft gesproken. Hij zeide, dat de Labourpartij de regeering ChurchilI zal steunen, totdat de definitieve overwinning is behaald. Tokio. De omroeper van Tokio heeft bekend gemaakt dat de opperbevelhebber der Japansche vloot vice-admiraal Stjioetsja Negoemo bij de gevechten om Sjaipon is ge sneuveld. Binnenlandse!? Nieuws. De aarde is een kemel, wanneer men vrede zoekt, reedt Makelt ea weinig wensclit Wanneer de uienscl zwijgt, vaagt fiod aaa le spreken. Gem. Wieringermeer. Verspreid geen kwaad genekt; 'lis beter vonken nu te trappen dan uit te strooien. BUITENLAND. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr-. 14 Middenmeer Brugstr. 23 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Prijs per nummer5 ct. Berlijn, D.N.B, 12 Dec De versterkte activiteit aan de uiteinden van de noordelijke vleugel van het westelijk front, de beneden loop aan de Maas, de Waal en de Neder Rijn geven aan, dat de 21 e Britsche legergroep aanstalten maakt om uit haar passiviteit te voorschijn te komen. Tokio. Amerikaansche super vestingen hebben brandbom men uitgeworpen boven Tokio en andere streken in midden Japan. De schade is onbe- largrijk. Berlijn Naar aanleiding van de 3e verjaardag van het Duitsch-Japansch - Italiaansch- bondgenootschap hebben Maandagavond von Ribben- trop, Mussolini en Sigimidsoe een radiorede uitgesproken. Von Ribbentrop zeide op de Europeesche en Oost Aziatische blokken van 100 millioen vastberaden strijders elk zal de bestorming van iedere vijandelijke coalitie te pletter slaan. Uit de lotsge- meenschap van DuiLchland Italië en Japan zullen na de overwinning de vrede en de nieuwe orde te voorschijn komen, die den volkeren een grondslag voor hun leven en een gelukkige toekomst zullen verzekeren. Mussolini v verzekerde het hernieuwde militaire organis me van het Republikeinsche Italië. De Japansche woordvoer der Wij zijn vastbesloten de verwezenlijking van de Nationale gerechtigheid tot iedere prijsden ondanks alle moeilijkheden te bereiken en zijn bereid het zwaarste offer te brengen. B-N.O. Bij Aken is dei namen plm. f 14000 mee. 9e Amerik. legergroep nog be-# Een VfOUW van 7g jaaf zig zich te hergroepeeren. M, t£ Hilversum door gas- Een nieuwe slag is aan &rstikking omgekomen Zuidelijke hoeksteen van J tlzas ontbrand. W- In een kruidenierswinkel aan de Spaarnedammerstraat te Amsterdam is nu al 12 maal ingebroken. Het wordt tijd hiervoor nu eens een „stokje" te steken. Van een school te Amers foort werden door balda digheid 71 ruiten vernield. De ouders der kinderen werden hiervoor verant woordelijk gesteld. Uit hun woningen zal een overeen komstig aantal ruiten wor den verwijderd. Bon 232 voor zout inleveren Den Haag 8 Dec. In de provincies Noord Holland, Zuid-Holland en Utrecht met uitzondering van de dis tributiekring Gorkutn wordt weer een bon voor het koo- pen van 250 gram zout aangewezen. Het publiek dient hiertoe de bonnen 232 van de tweede nookaart vóór Zaterdag 16 December a.s. bij den winkelier in te leveren. De aflevering van het zout zal zonder nadere aankondiging geschieden, zoodra de winkelier op de bonnen 232 zijn bevoorraad, Bedrijfsmaximum rundvee Met ingang van 1 Dec. 1944 wordt het bedrijfsmax imum voor rundvee opge heven, terwijl ook de be perkingen ten aanzien van het aanhouden van jongvee worden ingetrokken. De veehouders worden in staat gesteld hun veestapels aan te passen aan de bedrijfs- mogelijkheden. Het stelsel aankoopvergunningen, blijft gehandhaafd. De uitgifte hiervan blijft wel aan be perking onderhevig. Van ongelemiteerde uitbreiding der veestapels zal dan ook onder de huidige omstandig heden geen sprake kunnen zijn Voor aankoop vergun ningen wende men zich tot zijn P.BH. Voor het opstallen van derden is eveneens een ver gunning noodig, ook hiertoe wende men zich tot zijn P.B H. NIEUWS IN 'T KORT. - Door o gewapende man nen, die beweerden naar onderduikers tezoeken, werd 's avonds een roofoverval gepleegd op een veehouder aan de Sloterweg bij Am sterdam. De mannen haal den alles over hoop en Bij herhaling worden ook uit de weide bij Hoorn schapen gestolen. De boeren van Stomp- wijk ontvangen elke Zondag pim 60 kinderen uit Leiden en bieden hun ontbijt en middagmaal aan en geven nog een goed belegde a- vondboterham mee naar huis. - In het Gooi zijn uit een kooi 80 schapen geroofd. Landbouwer Koole te Uithoorn kreeg f 7500 boete omdat hij groote partijen boonen te duur verkocht. De straffen op clande stien gebruik van electr. e- nergie door bv. de verze geling van de hoofdaansluit- kast te verbreken en de weggenomen zekeringen weer aan te brengen zijn verzwaard Men zij gewaar schuwd, Een zestal inwoners van Hoorn kreeg procesverbaal wegens het clandestien luis teren naar uitzendingen van de radio-centrale. In Barneveld reed een auto vol zieken in een bom- krater; 3 dooden. POLITIE. Gevonden beige regenjas geruit kinderjasje grijs kin derhandschoentje Politie Middenmeer POLITIE. Gevondenbruine porte. monnaie met inh. plm. f 3 kruisje van rozenkrans. Gevonden een laars Verloren een vulpen dub bele fietstasch. GEMEENTE WIERINGEN. POLITIE. Gev. een wollen heeren handschoen, een grijze cein tuur en een portemonnaie met inhoud. Vjerl. een beige kinderwant gemerkt H.V. een zwarte ieeren jas, een bivakmuts en een bankbiljet zan f 10- Gev. een paar gebreide da meshandschoenen en een kinderwant. Inl. Gem.-bode H.-hoef. Frankrkijk. De Gaulle voer de besprekingen in Moskou. Frankrijk telt 600.000 werkloozen. Bose had een onderhoud met de Japansche Premier. Zweden verloor deze oor log 280 schepen- zamen 1 millioen brt. In Bengalen zijn het laatste jaar 245,000 menschen aan malaria overleden. - Van Duitsche zijde wordt verzekerd, dat de start banen van de V-2 uit de lucht niet waarneembaar zijn, zoodat van doeltreffend bom bardeeren door de geallieer den geen sprake kan zijn. - De Paus zal voor de Kerst een consistorie bijeen roepen ter verkiezing van een opvolger van kardinaal-staats secretaris Maglione, Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Com. J. Bosker, Wieringen. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23 Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1