WIERINGERtë 13c Jaargang Zaterdag 18 December 1944 No. 10o NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIEEINGEN EN OMSTREKEN. Vernietig ook in den ergsten nood de kracht niet door klagen. Gemeente Wielingen. Ver. voor bedrijfsvoorl. in de Wienngermeer. Goed is goed ei slecM is sleedt, Ot 't een lieer doet of een telt. b. Gebruik als soepgroen ten alleen 2 flinke uien en wat selderij: laat de gesnip perde uien in het vet of de boter lichtbruin bakken en voeg ze tegelijk met de aardappelen bij de soep. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Iloofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prys per nummer5 ct. Door buitengewone omstandig heden kon dit biad Zaterdag niet verschijnen ook konden we geen post- en radioberichten ontvangen De Directie TER OVERDEKKING. Advent. Eik hart, dat God zoekt vindt God. Reeds daar om al, omdat God zich in elk zoekend hart openbaart. De dagen zijn donker, het is donker om ons heen en don ker in ons hart. En wij vragen ons af, bij alles wat er om ons heen gebeurt, hebben wij nog de innerlijke kracht om ons voor te bereiden op het a.s. kerst feest Ja, voorzeker, meer dan ooitAls in de ziel van de mensch is geestelijke kracht, daar moet deze ook in zijn daden uitstroomen over zijn leven. Gods wegen ziin nu eenmaal anders dan wij die ons hadden gedacht, den wegwijzer naar den waren vrede richt naar Bethlehem en Golgotha d. i. naar Jezus Christus. Als wij Hem werkelijk zoe ken, zullen wij het ook vin den dwars door de duisternis heen. Vreugd moet van den hemel dalen als de regen in den nacht, vullen vlakke en diepe schalen boordevol en onverwacht, Moge deze dagen een zoekens- en vindens-tijd voor ons zijn opdat wij met ons gansche hart kunnen zingen Er is uit 's werelds duistre wolken een Licht der lichten opgegaan C. J.B. ONDANK. Bij den heer W in de Ei ft, kwamen een paar vreemdelingen om wat voed sel Welwillend werd' hen wat meel en tarwe gegeven. Later bleek dat zij onge vraagd ook maar een konijn uit het hok hadden wegge nomen Mededeeling No. 222 MAANDAGSZIEKTE In verband met het in frequen te en ernstige mate optre den dezer ziekte acht ik het, in overleg met het Bestuur van de Vereeniging voor Be drijfsvoorlichting, noodig, hier over enkele opmerkingen te maken, en aanwijzingen te ge ven. In de practijk blijkt dat er nog veel boeren en paar- deknechten zijn die het ziek tebeeld niet voldoende ken nen en daardoor oorzaak zijn van de dood van veel paar den, hetgeen absoluut onnoo- dig is. Wanneer de ziekte optreedt, ziet men als regel dat de dieren wat traag en sleepend gaan loopen. Daar na beginnen ze aan een of beide achterbeenen overkant te loopen In een verder sta dium zakken ze door in de achterhand en vallen tenslotte neer. Deze verschijnselen gaan bij na steeds gepaard met hevig zweten. Meestal treedt de ziekte op als de dieren pas aan het werk zijn. Oorzaak is een te overdadige voeding, vooral op rustdagen, De naam Maandagsziekte zegt dit reeds Het treedt dan ook vaak op na Zondag. Nu zijn de meeste boeren wel zoo verstandig om op Zöndag het rantsoen kracht voer te verminderen, maar op een rustdag midden in de week voeren ze er maar dap per op los. Ik kreeg laatst de opmerking dat een boer s-morgens vroeg niet kan be- oordeelen of er dien dag al of niet gewerkt zou kunnen worden, in verband met de weersomstandigheden, en daar om voerde hij op volle kracht door. Het lijkt mij juister om in zoo'n geval de veilige weg te kiezen en het rantsoen te verminderen, want werkelijk er gaan nog steeds meer paar den dood aan te veel dan aan te weinig voedsel. Wan neer de knecht na een rustdag aan het werk gaat, druk hem dan op het hart om bij iedere afwijking, hoe gering ook, di rect te stoppen. Beter tien keer voor niets gestopt, dan 1 een keer te laat, Nog beter is dat de boer zelf een poosje mee gaat. Vermoedt men Maandags ziekte dan het dier ter plaatse laten staan, en goed toedek- en den dierenarts waar- vAuvven, dus niet naar de stal '~'anc'e'': men aldusdan 3aa\ \practisch geen paard dood aan Maandagsziekte. Be denk dat speciaal in dezen tijd een paard een bezit waar men zuinig op. moet zijn. Om de ziekte tot een minimum te beperken moet men op de rust dagen en vermoedelijke rustda gen zoo weinig mogelijk bieten en haver geven. Voor zoo n en kele dag ir hooi en water vol doende. Speciaal suikerbieren zijn zeer gevaarlijk. Indien mo gelijk, het paard op rustdagen beweging geven, b.v. weide- gang- Mijn meening is dus dat, wanneer een paard dood gaat aan Maandagsziekte, dit als regel eigen schuld is. In dien het sterftecijfer door Maan dagsziekte zoo hoog blijft, zie ik er nog van komen dat de ver zekeringen er toe over zullen gaan om voor die gevallengeen uitkeering meer te doen. P. REIISMA RECEPTEN Bruine Boonenosp (v. Tperson. als vojl, maal 250 g bruide boonen, 41/,, 1 water, 2 kg aardappelen ICO g bladselderij, plukje peterselie. 2 uien of preien 40 g boter of vet, wat zout Bereid de bruine-boonen- soep geheel volgens het recept van „erwtensoep" V ariaties a. Voeg aan de soep op het laatste oogenblik een paar lepels tomatenpureé toe of laat er een paar gesnip perde versche tomaten in meekoken. Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23 Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wieringen. Bonnenlijst 13e Periode 1914 4e Week 17 tot en met 23 Dec. 1944 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van 233 en 234 4 rantsoenen brood 273 2 rantsoenen brood of bloem R 15 3 rantsoenen brood oi bloem 250 gram kinder meel ©f voedingssuiker 275 1 kg. Aardappelen R 17 1 kg. Aardappelen 235 l1/4 rantsoen vleesch of kaas Op deze bonnen mag reeds vanaf Vrijdag 15 Dec 1944 desmiddags 12 uur worden gekocht, met uitzon dering van vleesch en Aardappelen. Aile bonnen, met uitzondering van die, waarvan speciaal is aangegeven dat zij vóór-in geleverd moesten worden, mogen eerst bij aflevering der goederen aan den winkelier worden afgegeven. Ongeoorloofde voor-inlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven. Bij deelname aan de Centrale Keuken moeten al daar de volgende bonnen worden ingeleverd Bon 275 en/of R 17 voor aardappelen. Bon 235 voor vleesch. Voorts zijn geldig tot en met 23 Dec. 1944 221 250 gram jam of stroop of 125 gram suiker 222 250 gram vleesch 294 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 227 1 rantsoen eenheidstoiletzeep 226, R 29 en C 402 inlegvel1 rantsoen zeepverv. wasm. of waspoeder 206 '150 gram versnaperingen R 26 150 gram versnaperingen Geldig tot en met 6 Jan. 1945 R 10 45 gram Scheerzeep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1