WIERINGERMEERBODE 13e jaargang Woensdag 20 December 1944 No. 101 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERIMGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. De oorlog in Nederland Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Zaaizaad 8 rijen per 2 I. 10 rijen per 2 M. 12 rijen per M2. lioeraMd 300 te 1600 te 300 te- 600 te 300'k£ 1 600 te eer la. kas kas kas kas kas kas VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal t 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. Radio-persberichten 18-19 D ecember. Tokio. Het Jcpar.sche hoofd kwartier meldt Ongeveer 70 vijandelijke bommenwerpers type B 29 hebben, komende van de Mariannen, op 18 Dec. de stad Nakoja in Mid den Japan aangevallen. De schade is gering. Berlijn. StaatsIeiter Sunder- mann heeft voor vertegenwoor digers van de Buitenlandsche pers gesproken over het Duit" sche offensief in het Westen. Hij zeide, dat de Duitsche Weermacht uit een zwaarste verdediging een nieuwe ge weldige offensieve kracht heeft ontwikkeld, die een uiting van de ongebroken Duitsche levenskracht is. Het Duitsche offensief, aldus besloot hij, is ook een strijd voor Europa. Bern. Naar Eng. zender meldt, hebben de Britsche troepen gisterochtend een aanval ge opend om de Èlastroepen te verdrijven van den hoofdweg tusschen Athene en de zee van een belangrijke reeks heuvels. De Reuter-correspondent te Athene is van meening, dat de regeering Papandrieoe tot een eenstemmig besluit inzake de kwestie van een regent schap is gekomen. Men heeft echter nog de toestemming van den Griek- schen koning noodig Berlijn. De Duitsche aan- valsformaties, die op 16 Dec. in het geheele gebied tusschen Trier en Monchu tot het of fensief zijn overgegaan kond en reeds in de eerste uren ver scheidene K.M oprukken en verscheidene dorpen in het voorterrein van den Westwal heroveren Op de Noordelijke vieugel van het offensief drongen snelle Duitsche formaties tot in het gebied van Malmedy door. Verder Zuidelijk werden de formaties van het 12e Amerikaansehe leger naar het Noordelijk gedeelte van Luxemburg teruggeworpen. Hier nadert de strijdt reeds de Luxemburg-Belgische grens. BNO. De strijd in Nederland is in het gebied ten Z van Nij- megen eenigermate opgeleefd Zware Britsche batterijen scho-ƒ ten zich in, maar hierop wera met salvi van zware automati sche wapens geantwoord. De Britten leden zware verliezen Ten gevolge van de overstroo ming hebben in de Betuwe de Canadeezen volgens de I imes veel te lijden. Tusschen Arn hem en Nijmegen staat 75 vk km blank, meldt radio Londen Regen en sneeuw hebben daar het front in een modderpoel herschapen. De vijand, zoo geeft de Britsche omroep toe, vecht goed: de leiding berust bij be roepsmilitairen, het ooperbevel bij Duitschlands besten generaal Von Rundstedt Een Engelsch oorlogscorrespondent schreef over ,,de verlaten Betuwsche dorpen in een zee van modder" en voorspelde den Britten aan het front een natte en koude Kerst. Intusschen hebben de geal lieerden een bres gebombar deerd in het Pannerdensch Ka naal tusschen Waal en IJsel. Radio - Londen noemde Nij megen n zwaar verwoeste bunkerstad in de frontlinie,- Den Bosch zou flink gehavend zijn, doch Eindhoven slechts matig geteisterd. De werkloos heid in „bevrijd" Ned erland werd heel groot genoemd en wel els gevolg van gebrek aan grondstoffen. NÏEÜWS IN 'T KORT. Opperwachtmeester For- tuyn, 57 j., is op zijn bureau te Schoonhoven het slacht offer van een moordaanslag geworden, In verband met loon derving met Kerst- en Nieuwjaar kunnen bouw vakarbeiders 12 vacantie- bons verzilveren. Blijkens het testament van de Fransche autofabri kant Renault (10 jaar ge leden opgemaakt) zijn de fa brieken aan het gezamenlijke personeel vermaakt. In Frankrijk zijn 40 miliioen fr, valsche bank biljetten in omloop -- De onlusten in de z.g. bevrijde gebieden schrijft het Berner Tageblatt toe aan toenemende activiteit der communisten. Mededeeling no. 223 rirslaj^wan cultuurproefveld met Petkuser Winterrogge Wm 786 PruTe.-veidhouder: A. J. Westhofl, Mol enweg A 71, Sloot- dorp. Grondsoortvrij arme zandgrond. Voorvruchten 1943 haver, 1942 gerst,- 1941 erwten,- 1940 gescheurd grasland. Geen groenbemestingen. Indeeiing der proef: 1e 125 - 150 - 175 en 200 kg, zaaizaad per ha. 2e gezaaid met 8-10 en 12 pijpen per 2 meter. 3e. bemestingen naar 300 en 600 kg kas p. ha Iedere zaaizaadhoeveelheid van 125,— 150 175 en 200 kg was dus gezaaid met 8 - 10 en 12 pijpen (met dus een evengroote zaaizaadhoeveelheid bij 8 dan wel bij 12 pijpen), en een bemesting naar 3 en 6 baal kas per ha. Gezaaid werd met de groote machine op 15 Oc tober 1943. Resultaten. Na opkomst, en ook in het voorjaar, was duidelijk te zien dat de grootste zaaizaadhoeveelheid den dichtsten stand gaf. Naarmate de uitstoeling echter vor derde verdween dit verschil, zoodat eind April practisch geen verschil in standdichtheid tusschen 125 en 200 kg zaaizaad per ha viel waar te nemen De N-meststof, wel ke op 24 Maart werd gegeven, gaf begin Mei groote verschillen te zien ^tusschen 3 en 6 baal N. Het bleek wel dat op deze grond een flinke N-messtof noodzakelijk was om een goed gewas te verkrijgen. 6 baal per ha was genoeg,- 3 baal per ha was te kort. De rogge werd geoogst 1 Augustus- Op 16 Augustus werd er van het veld gedorschen, Uit de verkregen cijfers bleek 1e Geen verschil in zaadopbrengst te bestaan bij 125- 150 - 175 of 200 kg zaaizaad per ha, bij dezelfde rijen- afsfand en N-bemesting, 2e Wei verschil te bestaan in de opbrengsten bij de verschillende rijenafstanden ten gunste van de kleinste rijen- afstand, 3i Groote opbrengstverschillen bij de N-bemesting ten gunste van de hoogste N-gift. Onderstaande cijfers spreken voor zichzelf Zaad in ks per are 125 kg 28 38.4 27.8 38.2 30- 39,8 150 kg 28.4 37.. 27.2 38.6 28.6 42.8 175 kg 25.6 36.2 28.4 35.4 29.6 40 4 200 kg 25.6 37.6 28.4 37.- 30.6 39.6 Totaal gem. p. are 26.9 37.3 27,9 37,3 29.7 40.6 De hoogste zaadopbrengsten werden dus verkregen bij de rijafstanden van HL6 Cm., bij de hoogste N-bemesting, onverschillig of nu 125 0f 200 kg zaaizaad per ha gebruikt. De stroo-opbrengsten vertoonen dezelfde lijn. J. B. was Pas op voor bloemboiienmeel Van verschillende zijden bereiken ons gegevens, dat bloembollen als menschelijk voedsel worden gebruikt. Dit is niet geheel zonder gevaar Verschillende bloembollen bevatten vergiften Koken ver nietigt het vergif niet Ook het meel. dat er van gemaakt kan worden, is ongeschikt Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Oom. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Drukker Oom. J. Bosker, Wieringen, Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23. Verantwoordelijk voor de advertenties Oom. J. Bosker, Wieringen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1