WIEmNGEKïfflEEWBODE 13c jaargang Zaterdag 23 December 1944 No. 102 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. ii KERSTFEEST 1944, Mededeelingen Plaatselijke DistrifeufeÉ^asi VERSCHIJNT WOENSDAGS EN SATERDAG-S. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5 ct. D.N.B. 22 Dec. In alle sectoren van het Saarfront heeft het 3e Ame- rikaanSche leger zijn door braakpogingen onder den indruk van het Duitsche of- fensief op den Noordelijken vleugel gestaakt. Aan het Duitsche brug genhoofd bij Saar Lauteren waar het zwaartepunt van het Amerik. offensief lag, verschiet de geallieerde ar- tilllerie nevelgranaten om de bewegingen te maskeeren Het 7e Amerik. leger, dat niet direct door het Duitsche offensief wordt getroffen is bezig zijn strijdkrachten te hergroepeeren ïn den Elzas zetten de Fransche troepen hun aan vallen ten noorden van Koi- mar voort. Zij werden met aanzienlijke verliezen terug geslagen. Als gevolg van het Duit sche offensief in de noordel. Ardennen is ook het groote strijdgebied bij Aken in de loop der laatste 48 uur steeds meer een strijdfooneei van geringere befeekenis ge worden. Slechts bij Wartenburg ontstonden gisteren nog zware afweergevechten met formaties van het 7e Amerik. leger. De bunkers in het voorterrein van den West- wal konden overal worden behouden. Het gebied, waar het Duitsche winteroffensief zich ontwikkelt, werkte ook gis teren als een magneet, die uit Frankrijk en België ope ratieve reserves met kracht aantrok. Vooral in de Noordelijke sector werden gedeeltelijk zeer zware gevechten gele verd. De Duitsche bewegingen verloopen zonder eenige wrijving en geheel volgens de plannen. Het succes van de Duitsche strijdmiddelen ter zee voor de mond van de Schelde toont aan, welke rol is toe bedeeld aan de Duitsche marine in dit offensief. Men mag aannemen, dat reeds 5 geallieerde divisies volkomen vernietigd en 7 andere op overhaasten af tocht zijn. Aangezien het reeds den 6den dag van het offensief is, zullen de tegenmaatrege len der geallieerden binnen- 'i V; kort wel aan den dag trederA f en den 2den phase van den wintersiag inleiden, met ver7 trouwen ziet de DuitschJ leiding het verwachte hoog tepunt van den slag tegemoet. Het verrassende Duitsche offensief in het Westen heeft niet de geringste in vloed op de gevechtshande lingen aan het oostelijk front. Het Duitsche leger aan het Oostelijk front is vol komen in staat ook hier met verrassingen voor den dag te komen. Het heeft er reeds maanden rekening mee ge houden, dat de bolsjewisten tot nieuwe groote offensie ven zullen overgaan en zijn daarop voorbereid en op alle gebieden die zwaarte punten van den strijd vor men staan reserves gereed om bij de komende slag te kunnen ingrijpen. mensc^ondervindt rsteHf/.den uwde, de vaste waarin ik ver zijn onbetrouwbaar gebleken, alles wankelt onder mijn voetendan is er mis schien het oogenblik, waarin deze gewone mensch vatbaar zou zijn voor den geest uit de diepte van zijn hart, voor zijn goddelijke opdracht. Dat is zwijgend en berus tend tot het Eeuwig licht op te zien en met al zijn worden en verslagenheden kracht en vertroosting te zoeken in het Christusbewustzijn. Dan zal hij ook nu het Kerstlied kunnenver staan, het lied waar de ver dorste ziel naar smacht,,Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de men sehen een welbehagen. C. J. B. Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen een welbe hagen. Kerst 1944. Het zijn wel de moeilijkste tijden, sinds de aanvang van deze oorlog, waarin ons volk het Kerstfeest moet gedenken. De vrede rond om ons is ver te zoeken, strijd en ellende heerscht overal. En wij vragen ons af - Is de stem van Christus we! bij bij machte den mensch, die in het duister is verzonken, om hoog te trekken naar het licht? Want de gewone mid delmatige mensch is de mensch die van de aarde is: zijn le ven is rustig in dagen en ge tijden ingedeeld. Zijn leven gaat voort van doel tot doel - het gaat voort zonder groote schokken, zonder machtige en felle bewogenheden zijn gees telijke vleugels reiken maar tot zeer kleine vlucht en hij zoekt het niet anders. En het vlakke leven leidde tot het nega tieve, het loslaten, ja veelal tot volkomen ontkenning van de eeuwige geestelijke waar den. Maar nu Nu de we reld waarin de mensch zich beweegt, volkomen doorbro ken wordt, waarin deze Predikbeurten Opperdoes. NED. HERV. KERK Zondag 24 December Medemblik 10 uur Ds. Bredschneijder. Opperdoes 9.30 uur ds. de Jong Opperdoes v.m. 2 uur Ds. Bredschneijder. Maandag 25 Dectmber Opperdoes vm 9.30 en 2 uur Ds Bredschneijder. R.K, KERKNIEUWS WIERINGEN. Zondag Vrijiiie van Kerstmis 7.30 Vroegmis met zang, 3.30 Hoogmis. Na de Hoog mis Bibliotheek en Meisjesclub 2.30 Lof met Rozenhoedje. Da arna biechthooren tot 7 uur. Geen Congregatie Maandag Hoogfeest v. Kerstmis Nachtmis om 5 uur met preek van de pastoor, waarna ter stond 2 H. Missen. Onder die H. Missen worden Kerst, liedjes gezongen. Om 8.30 begint er weer een I'I. Mis en om 9.30 de Hoogmis. s Middags om 2.30 Plechtig Lof met preek door Pater Adrianus Loof. O.F.M. Het Kerststalletje .is heel de dag te bezichtigen. Dinsdag 2de Kerstdag 7.30 Vroegmis met zang 9.30 Hoogmis 2.30 Rozen hoedje - Donderdag Feest van de Onnoozele Kinderen - 7.45 Mis met Algem. H. Communie der kinderen, s Middags om 3 uur Lof met toespraak en zegening van de kinderen. Iedere andere middag is verder om 3.J0 Ro zenhoedje voor de vrede. BÖNNENLIJST le Periode 1945 le week 24 t.m, 30 Dec. 1944 Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 238 en 239 4 rantsoenen brood '276 2 rantsoenen brood of bloem R 18 3 rantsoenen brood of bloem of 250 gram kindermeel of voedingssuiker 240 1 kg Aardappelen 241 iy4 rantsoen vleesch 242 100 gram kaas Op deze bonnen mag reeds vanaf Vrijdag 22 Dec, 1944 des middags 12 uur worden gekocht, met uitzon dering van vleesch en aardappelen. Alle bonnen met uitzondering van die, waarvan spe ciaal is aangegeven, dat zij vóór-ingeleverd moesten worden, mogen eerst bij aflevering der goederen, aan den winkelier worden afgegeven. Ongeoorloofde voor-inlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven. Bij deelname aan de Centrale keuken, moeten al daar de volgende bonnen worden ingeleverd. 240 voor Aardappelen. Voorts zijn nog geldig tot en met Januari 1945 R 10 tabakskaart45 gram scheerzeep 206 150 gram versnaperingen R 26 125 gram versnaperingen 294 125 gram boter, margarine of 100 gram vet 222 2j/4 rantsoen vleesch 221 250 gram jam of stroop of 125 gram suiker De leider v d. Distributiedienst Wieringermeer, A. KOOIMAN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1