13e Jaargang Zaterdag 30 December 1944 No, 103 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERWGERMEER, WIEEIKGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Oudejaarsavond. Jaar lieefi Mast zijn taai voltooit; Alscïieid Kluift ons tegen, een nieuwe tijdkring waclt, Set eilend' of zegen Kict geklaagd. Niet ggvraagd Naar den aiidreii morgen 't Antwoord blijft verborgen. Hoopt op GodGij lelt zijn trouw Aitoos ondervonden, Ook in dagen, vol van rouw Ook in lange stonden Ja, Hij gat steen en.staf. Laafnis. rust en zegen üp uw pelgrimswegen. Kerkdiensten Wieringen Kerkdiensten W.-meer. Meaedeelingen Plaatselijke Distributiedienst BONNENLIJST ie Periode 1945 31 Dec. 1944 t.m. 6 Jan, 1945 Elk der volgende bonnen Geeft recht op hef koopen van Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. OiM- 300 kg kas 300 kg kas 300 kg kas mest 11 FeM. 10 Mrt 3 Apr. 21 Apr. 4 lei le serie kg zaad 6.3 2e serie d. 0.4 are 8.2 Gemiddeld per are 18.1 Relatief zaad 77 VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Iioofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal 1 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. Bern, DNB. Churchii en Eden hebben Athene veria ten om weer naar Londen terug te keeren. Zij hebben den Griek- schen honing aanbevolen terstond de instelling van een regentsehapsraad goed te keuren. Onder de Grieksche lei ders heerscht groot pessi- missie. Zij zijn van oordeel dat de voorstellen van den Elas voor de Conferentie onaanvaardbaar zijn. Wilheimstrasse heelt ver klaard, dat Churchil's poging de Grieksche burgeroorlog te hquideeren is mislukt. Berlijn. Het wekeiijksch artikel van Minister Goeb- bels in „Das Reich" handelt over de persoon van den Fuhrer, dïe Goebbeis de grootste onder de persoon lijkheden noemt, die thans geschiedenis maken. De Fuhrer heeft zich af gekeerd van aliedaagsche genoegens en de burgelijke geneugten des levens Hij brengt zijn dagen en een groot deei van zijnsla- pelooze nachten door in de kring van zijn intiemste me dewerkeis. De Fuhrer is door den oorlog niet ouder geworden dan alle andere menschen, die de lasten daarvan op hun schouders voelen Hij is het wonder der Duitschers, het onverklaar bare, het geheim en de mythe van het Duitsche volk Deze eeuw zal zijn naam en kenmerk dragen. Berlijn. De Fuhrer heeft het eikenloof bij het ridder kruis van het IJzeren Kruis verleend aan den SS-briga- de fuhrer Jurgep Wagner commandeur der SS Vrijw. Pantser grenadiersbrigade Nederland, Berlijn. Van het westelijk front wordt gemeld, dat het geallieerde opperbevel in to taal 15 tot 16 volwaardige divisies in de Ardennenslag in den strijd heeft geworpen, De slag in het westen is meer stationair geworden door het optreden der geal lieerde luchtmacht. De voorste Duitsche aan- valspitsen zijn volgens de plannen teruggenomen naar het hoofdgevechtsveld. In midden- en oost Luxem burg moesten de DuitschersPredikbeurten Opperdoes, eenig terrein prijsgeven' ^NED. HERV. KERK De Amerikanen konden ZH ■jpperdoes 3.30 uur deiijk doordringen tot hun opgesloten strijdkrachten Esternach ging voor de Duitschers verloren. Steeds meer Amerikaan - sche formaties worden op gesteld. Het laat zich aanzien, dat de gevechten zullen leiden tot een massale botsing en tot een beslissende slag in de hoek van de Maas Zondag 31 December. NED. HERV. KERK rlhoef 107« m de hr. vd Berg Den Oever 2 V2 u. Wland 3Va uur Ds. v. Beek. DOQPSGEZ. GEM. Hhoef 5.30 Ds. Lugt, Oudejaarsdienst. EVANGELISATIE Den Oeve-r 10 u. dhr. Deen. H.hoef 3 uur de heer Deen 1 Januari 1945. H.-hoef 10 uur de hr. Deen. GEREF. KERK Hhoef 10 uur Ds. M. Schenkeveld. Hhoef 2.30 uur Ds vd Leer van lexel Oen Oever 10 u Ds vd Leer Den Oever 3 u dsSchenkev. Maandag 1 Januari Hhoef 10 uur ds Schenkeveld Den Oever 10 uur ds vd Leer Zondag 31 NED. HERV Slootd. 10 u ds Slootd. 2.30 u Vimeer 10 uur Mmeer 2.30 Wwerf 10 uur Wwerf 2,30 d In alle diensten voor kerkbouw Polder. December KERK Meijer Drees cd v Offeren ds Germans cd v Wezep cd v Offeren s Meijer Drees extra collecte in den N-O Ds. Bredschneijder. 1 Jan. Nieuwjaar Opperdoes 10 Uur Ds. Bredschneijder. RK. KERKNIEUWS WIERINGEN. Zondag onder het Kerstoc taaf. 7,30 vroegmis met zang 9,30 Hoogmis. bibliolh. en meisjesclub. Oudejaarsavond 6,30 Lof met Te Deum en preek door den pastoor Mnd: Nieuwjaar Feest van Christus besnijdenis H Missen als op Zondag, Onder de H Missen Nieuwjaarspreek 2,30 Lof met Rozen.noedie Waarschuwing. Van een gezin van 9 personen te Amers foort zijn 3 kinderen door het gebruiken van ondeug delijk zoutsurrogaat overle den. Een vierde kind is nog ernstig ziek Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. uitgever en Drukker Oom. J. Bosker, Wieringen. Bureaus; Hippolytushoef Teief. 19. Middenmeer. Telef. 23. Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker. Wieringen. 245 en 243 4 rantsoenen brood, 277 2 rantsoenen brood of bloem R 19 250 gram Kindermeel, voedings suiker of gortmout, 244 1 rantsoen aardappelen 247 1'A rantsoen vleesch 278 en R 02 36'0 gram is 4 dl. Spijsolie 243 250 gram Peulvruchten R 12 2 rants. Tabak, sigaren of cigaretten. Deze laatse bon is geldig van 24 Dec 1944 t/m 6 Jan 1945 Voorioopig mag de bon voor spijsolie niet bij de winkelier ingeleverd worden. Later wordt bekend, welke winkelier belast zal worden voor inname dezer bonnen Bij aanbieding tabaksbon bij de winkelier moet worden ovelegd de stamkaart van betrokkene en de restant van de tabakskaart Losse bonnen worden niet aangenomen Mededeeling no. 224 Verslag van N-aanwendingsproef op verschillende tijdstippen. Wm 804. D. Troost, Noorderkwelweg J 63, Grondsoortzand. Gewas wintertarwe (Juliana). De N werd gegeven als kas, naar 300 kg per ha en aangewend op 11 Februari, 10 Maart,- 21 April en 4 Mei en een veidje zonder N-bemesting. De proef lag in duplo Gedurende het groeiseizoen bleek tusschen de N-aan- wending van Februari en Maart weinig verschil te bestaan, terwijl de April- en Mei-giften later begonnen te werken en begin Juni een vol donkergroen gewas gaven. Tijdens de latere waarnemingen bleek op beide herhalingen de Februari-aanwending een gunstiger beeld te geven dan de Vlaart-aanwending, terwijl de latere en laatste aanwending door een vol gewas de beste verwachtingen gaven. De De 0-veldjes gaven een slecht gewas, zooals ook verwacht werd Op 8 Augustus was het geheele proefveld rijp en werd geoogst. Bij dorsching werden de onderstaande cijfers verkregen B. ■9.8 8.6 10,3 10.1 104 11.5 10.2 12,5 13.3 13.- 26.6 23,5 28 5 29.2 29.2 113 100 121 124 124

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1944 | | pagina 1