WIERINGERME 14c Jaargang Woensdag 3 Januari 1945 No. 1 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINOERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. voor BeÉrijfs voorlichting in de W.-Mccr Gewassen |lttirnK 15/6 Roest .aantast, i 12/7 Lengte stroo 20/7 Indruk 20/7 Datum oog sten Optir. kg/are zaad stroo Binnenlandsch Nieuws, Adelaar haver Kenia zomergerst Peiknser z. rogge y Hoek z. tarwe Carma zomertarwe 7'V2 6 130 cm 96 cm |145 cm 1118 cm 112 cm 114 cm 8 8- 8 8 Corn. J. Bosker, Wieringen Bureaux Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. 23 Verantwoordelijk voor df advertenties Corn. J. Bosker. Wieringen POLITIE. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. D.N.B. 3 Jan 1945. WESTELIJK FRONT Pogingen van dicht op eengedrongen Amerikaan- sche tankformaties onder steund door massaal gebruik van Artillerie om naarHook- folize door te breken konden door een heldhaftige verde diging verijdeld worden, De bloedige verliezen van de dichtaaneen aanstormen de infanterieformaties waren buitengewoon zwaar Verdere gevechtshande lingen vonden plaats aan het Saarfront en in gebied van de Lotharingsche grenzen, waar de Duitsche formaties een zuiveringsactie. on danks de verbitterde tegen stand van de Amerikanen overal succesvol voortzetten \Mededeeling No. 226 naar huis - Bezoekers van de Con certzaal te Haarlem wordt verzocht bij de plaatsbespre- ing een brandhoutje mee te nemen. - Bij het bezoeken van een bakkerij te Haarlem deden drie jongens zich te goed aan een zakje mierenzuur, dat zij daar gevonden hadden. Het smaakt zout, maar is vergiftig. Een 8-jarige jongen is aan niervergiftiging overleden. - Te Zaandam werd een 12-tal inwoners gearresteerd Zij maakten zich schuldig aan Hongaarsche front De Sowjets stellen alles in het werk om de Hongaar sche hoofdstad Boedapest in handen te krijgen, Opnieuw werden Sowjet artillerie en granaatwerpers brigades in den strijd ge worpen en de binnenstad onder vuur genomen. Het zwaartepunt ligt bij het oostelijk bruggenhoofd Ondanks de massale strijd krachten konden zij den Duitschen tegenstand niet breken. Ook werden door de Sowjets in de buitenste randen der stad versche strijdkrachten ingezet, die tevergeefs trachten terrein te winnen. - Reuter meldt uit Londen, dat de Admiraal, opperbe velhebber der geallieerde Marine strijdkrachten in Eu ropa bij een vliegongeluk in Frankrijk t>m het leven ge komen is. Hij was op weg naar een conferentie in België perceelen ten slotte als kaar tenhuizen ineenstorten. In de Tuinstraat zijn daarbij reeds' dooden gevallen. Men kaapt i Gewassenproef op Zandgrond, het hout meestal s nachts en J 780. J. Atfema, Molenweg A 59, Slootdorp brengt het dan over de da e j ^oncjsoor(;grof zand. Voorvrucht koolzaad. Bemes ting 200 kg A.S.F. 2-10-20; 500 kg K-4O°/0 300 kg kas per ha. Aanleg in drievoud. Grootte der veldjes 0 5 are. Rijafstand: 20 cm. Gezaaid werden op 23 Maart i Adelaar haver naar 130 kg zaaizaad per ha. Kenia zomergerst 130 Petkuser z. rogge 130 van Hoek z. tarwe 200 Carma zomertarwe 180 Blanca zomertarwe 190 Dit gewassenproefveld was een combinatie van winter- en zomergewassen. In hoofdzaak door vogel- schade was de stand der wintergewassen in het voor jaar zoodanig, dat de objecten voor verdere proefneming moesten worden uitgeschakeld. De proefneming was dus ten deele onvolledig. De zomergewassen ontwikkelden zich alle naar /_i] ffldOMui iiv.ii wensch. 1 Mei was de stand van alle veldjes goed. roofovervallen, waarbij zij van Schade door stuiven was van geen beteekenis, en naar- maskers en wapens gebruik mate het groeiseizoen vorderde ontstonden mooie ge- maakten. wassen, die elkaar in stand en ontwikkeling zeer wei- A nig verschilden. - Bij gebrek aan een zie- Tijdens den groei en na dorsching werden de kenauto werd na een ongeva vojgende cjjfers verkregen op de Schoterweg te Haar- daarbij em een dame, die werd gewond op een hand wagen maar het ziekenhuis gebracht. 8 - 8- 7 7° 10 7 7 7 10/8 41.2 1/8 S 41.. 10/8 37.1 18/8 34.2 15/8 15/8 35.6 33.5 56.7 51.9 71.5 63.8 54.4 56.5 NIEUWS IN 'T KORT. Kolendampvergiftiging Ten huize van dpn heef D. Frank te Den Burg Texel, die sinds eenige weken in Assen BlanCOZOfflCrtarWe vertoeft, heeft zich een geval T j - van kolendampvergiftiging voor esc ouwingen. gedaan, waarvan de2l-jarige gewassen gaven op deze lichte zandgrond dochter het slachtoffer is ge- zeer behoorlijke opbrengsten, zonder groote verschillen, worden. Haver en gerst gaven de hoogste opbrengsten in kg Vrouwen slachten geVÓ]gd d°or zomerrogge. Zeer opmerkelijk is bij deze schapen P ma zomertarwc. welk ras op de meeste plaat, u f .li, s,en 5° den P°lder wegens ernstige roestaantasting in n Heemstede heeft z,ch het de afgeloopen 2 jaar heeft afgedaan, op dit proefveld zeldzame geval voorgedaan. zoowel de Blaoca als de va„ Hoek in opbrengst overtrof dat vrouweneen clandestiene Bezien we de gewassen op zichzelf dan blijkt ha- slacht, ng hebben bedreven, ver een. goed gewas t£ zijn deze d a nadat zi, eerst schapen had- jaars evenwei traag in ontwikkeli Zomergerst om- den gesto en. Een gedeelte wikkek zich vroeg en sne, Bedekt y van helvleesch on nog wor- en wordt vroeg van het veld verwijderd, waardooï ge- den achterherhaald. legenheid voor een nagewas. Goede opbrengsten. Zo- r. - Een flesch met 500 zg. wormkoekjes werd uit een zaak aan de Valkenburgstraat te Amsterdam gestolen. Daar ze vergif bevatten, kan het gebruik van een vrij groote hoeveelheid van die koekjes doodelijk zijn. Uit leegstaande wonin gen wordt te Amsterdam vaak zooveel hout geroofd, dat de o o merrogge ontwikkelt zich eveneens vroeg, geeft veel Wegens afwezigheid redac stroo, is zeer geschikt op vuil land Van de 3 hier be- trice, verantwoordelijk voor „roefde ZOmertarwe's is van Hoek de bladrijkste en den eeheelen inhoud Corn. p t Rnqkpr Wiertnaen maakt den indruk het minst stevig te zijn. Ze geeft j. Bosxer, - echter de beste grondbedekking. Carma en Blanca zijn meer spitsachtig en daardoor ook meer open gewassen In voorkomen zijn ze practisch gelijk. J.B' Uitgever en Drukker Gevonden een sleutelbos' met sleutels, een portemonnaie met inhoud. Verloren een kinderwantje. Inlichtingen Politie W.werf, Verl oren een rood kinder wantje. Inlichtingen Gemeen tebode H.-hoef,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1