WIERiNGERMEERBODE 14c Jaargang Zaterdag 6 Januari 1945 No» 2 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WlERUfGEN ER OMSTOKEN. DE OORLOG. D. N. B. Bekendmaking der Gem. Wieringermeer Vellen van Bomen ICerkdiensten Wieringen Mededeeiiagea Pks£sdl^ke DkfarïkgëeAuait Mededeeiingen Plaatselijke Distributiediensteo. Rerkdieastea W.-meer» VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstx. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. Aan de Noordel. flank tusschen Maas en Moesel deden de Amerikanen tegen aanvallen. Zij trachten de ingesloten formaties hulp te brengen Zij slaagden er in pene traties tot stand te brengen, die echter door tegenaan vallen der Duitschers weer werden teniet gedaan. Tusschen Saar en Rijn maken de Duitsche zuive ringsacties goede vorderin gen. In Hongarije oostelijk van hetPlattenmeer en de Donau duren de gevechten met groote verbittering voort. De situatie in Boedapest is nog 't zelfde, ondanks herhaalde bombardementen der sovjets. Buitengewoon fel zijn de gevechten aan de oostkant van de stad. Berlijn. In zijn wekel. artikel in „Das Reich" bespreekt Dr. Gobbels de ontwikke ling van den oorlog in de laatste maanden, en daarbij de gunstige wending, die hij niet in de laatste plaats toe schrijft aan de kracht en het inzicht van het Duitsche volk Het Duitsche oorlogsmo- reel onder de leiding van den Fuhrer heeft tot we deropleving geleid. Voortgaande zegt Gobbels'. Wij zijn den berg niet over maar wij beginnen hem te bedwingen. De vijand zal dat gevoelen. De Rijksminister eindigde zijn artikel metLaten wij niet vervallen in de fout van onze vijanden, n.1. on derschatting van den tegen stander, maar wij weten ook hoe hij kan worden be dwongen. De Burg. van Wieringermeer maakt bekend, dat de door de Duitsche weermacht langs enkele wegen geplaatste bor den, waarop een spade, een denneboom en dergelijke fi guren zijn afgebeeld, in som mige gevallen zijn vernield cf weggehaald Dit is echter ten strengste verboden. De weerm. Commandant te Alkmaar heeft medegedeeld, dat tegen dergelijke sabotage daden de strengste represail les kunnen verwacht worden. De inwoners der gemeente worden mitsdien aangeraden zich van dergelijke daden te onthouden en er tegen te waken, dat anderen zich aan dé bedoelde borden vergrij pen. W-werf, 6 Jan. 1945. De Burgemeester van Wieringermeer, A. SAAL. in opdracht van de Wehr- machtirommandantur wordt be kend gemaakt, dat het vellen van bomen en van opgaand gewas langs de wegen ten strengste verboden is. Even eens is het aantasten van hout opstanden in de omgeving van militaire werken verboden. Degenen, die zich hieraan schuldig maken, stellen zich bloot aan de strengste mili taire maatregelen. Men zij dus gewaarschuwd. Wieri igen, 5 Jan. 1945. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN. Sluiting Openl. Lag. School De openbare lagere school te Hippolytushoef is thans, na een lijdensgeschiedenis van eenige weken definitief ge sloten. Zondag 7 Januari Ned. Herv. Gem. geen dienst Do'opsgez. Gem. geen dienst. EVANGELISATIE Den Oever 10 u. dhr. Deen. H-hoef 3 uur de heer Deen GEREF. KERK H.-hoef 10 u. Leesdienst. H.-hoef 2.30 ds. Schenkev. Den Oever 10 uur Ds. M. Schenkeveld. Den Oever 3 u. Leesdienst. fBONNENLIJST le Periode 1945 3e week van 7 t.m. 13 Jan. 1945 der volgende bonnen Geeft recht op bet koopen van 249 en 250 4 rantsoenen brood 260 2 rantsoenen brood en bloem R 01 250 gr. Kindermeel of gortmouth, of voedingssuiker 248 1 kg. Aardappelen 252 100 gram kaas R 03 300 gram Kindermeel Op deze bonnen mag reeds vanaf Vrijdag 5 Jan. 1945 worden gekocht. Bij deeineme aan de Centrale Keuken moeten al daar de volgende bonnen worden ingeleverd Bon 248 voor Aardappelen De volgende bonnen zijn verlengd tof en met 20 Jan. '1945 247 voor l1/4 rantsoen vleesch 221 voor 250 gram jam of stroop of 125 gram suiker 222 voor 250 gram vleeschwaren of kaas 241 voor 125 gram vleesch 294 voor 125 gram boter of margarine of 100 gr. vet 227 voor 1 rantsoen eenheidstoiletzeep 226, R 29, C 402 voor 1 rantsoen zeepverv. wasmid delen of waspoeder. 206, R 26 voor 150 gram versnaperingen of hagelslag De leider v.d, Distributiedienst Wieringermeer, A. KOOIMAN R.K. KERKNIEUWS. WEERINGEN. Zondag Feestdag van de H. Familie. Vroegmis 7.30 Hoog mis 9,30 Na de Hoogmis bibliotheek, 11.30 Meisjes congregatie, 2,30 Lof, 2.50 Dames congregatie. Iedere middag om 3.30 Rozenhoedje voor de vrede. Zondag a.s. begint 40 uren gebed. Den Oever Vroegmis 8 u. Hoogmis 10 u. Evenals in Hippo 'edere middag om 3.30 Rozenhoedje. VERLAGING MELKRANTS0EN. Het publiek heeft tegen overgave van de bon E413 Noodrantsoenen melk ontvangen voor het tijdvak van 10 Dec, 1944 t/m 6 Jan. 1945. Vanaf 1 Jan. 1945 is het Melkrantsoen verlaagd tot 1% L per week. Met de 3 bonnen, welke oorspronkelijk bestemd waren voor de week van 1 t/m 6 Jan. moet nu rond gekomen worden tot en met 20 Jan. Voor dit tijdvak worden derhalve geea nieuwe bonnen verstrekt. Een uitzondering hierop vormen de kinderen, geboren in 1944. Hiervoor blijft het rantsoen gehandhaafd op 5V4 L. per week. Voor deze kinderen zullen voor het tijdvak van 7 t/m 20 Jan. nog 6 noodrantsoen-bonnen Melk worden uit gereikt tegen overlegging van de 2e Distributie-stam kaart. Deze bonnen kunnen worden afgehaald in de week van 8 t/m 12 Jan. a.s. teïWieringerwerf en Hip polytushoef (Vrijdag niet in H.-Hoef. De eventueele uit gereikte bonnen Melk 1 zijn in verband hiermee ver lengd t m 20 jan, 1945. SPIJSOLIE. De bonnen 278 en R 02, aangewezen voor spijsolie mogen NIET vooraf door de winkeliers worden inge nomen. Er zullen slechts enkele detaillisten voor de verkoop worden aangewezen. Aflevering dient te ge schieden tegen gelijktijdige inname van de bonnen. Zondag 7 Januari. Slootdorp 10 uur geen dienst Stootd. 2.30 ds Germans Mmeer 10 u. ds Meijer D.rees en ds Germans. Bevestiging kerkeraadsleden. Mmeer 2.30 uur geen dienst. W.werf 10 uur geen dienst Wwerf 3 u. cd. v. Offeren In alle diensten extra collecte voor het Synodale Noodfonds. Wegens afwezigheid redac trlce, verantwoordelijk voor den geheelen Inhoud Oom. J. Bosker, Wleringen. Uitgever ea DrdSöBBr Oom. i. BtaSsse. W&sKagm, Buruoi: Hippolytushoef Teïef. 19. Middenmeer. Tefef. scac i Verantwoordelijk voor de advertenties Oom. J. Boeker, Wieringen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1