m t9 m ws Ï4e Jaargang Woensdag 10 januari 1945 No. 3 mm NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Gem. ¥/ierlngermeer. jVer. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Het zijn de menseden van karakter, die weten wat ai] willen en alzoo liet geweien der maatschappij uilmaken. De feestelijke uren van liet kin derleven zullen Wijven de zonneplek- jes van heb mensciieileven. En in donkere levensdagen zul len deze zonneplekjes Mtgevend zijn. Gemeente Wielingen. Ernstige waarschuwing. Planteaafstaiideü Aantal bieten Der na. K.W.E. Hilleshög Mn Bieten LOOf enken Bieten Laaf en kop Bieien LOOf en kop 33,3 - 33.3 cm R If 1 1 1 4 i Ai sü i VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef I-ïoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middei.meer Brugstr. 23 Prijs per nummer5ct. Radioberichten, DNB. 9 Jan. Berlijn. De oorlogscorresp van het DNB in het Westen Schmarfuss, schrijft, dat de vorming van het Duitsche brug genhoofd aan de Maas bij Wansem bewijst dat de acti viteit van de Duitschers zich niet beperkt tot het gebied van Moezel en Maas en Saar en Rijn. De laatste dagen wer den verscheidene Engelsche aanvallen op het bruggenhoofd afgeslagen. Radio Londen meldt uit Rome, dat de ex-koning Erna nuel ernstig ziek is. Prins Um- berto heeft zich in allerijl naar het ziekbed begeven. Londen. Een Engelsch blad meldt, dat in de Vereen. Sta ten in Dec. 30.000 gewonden zijn aangekomen. Dat is 30 pCt meer dan in Juni 1944 Stockholm. Swinske Dagbla- det meldt uit Londen, dat in zake de toestand in Grieken land nieuwe uitgebreide be sprekingen in het 8ristche Par lement zullen plaats hebben. De BBC meldt uit Athene dat generaal Scobije nieuwe voorwaarden voor een wa penstilstand heeft uitgewerkt Britsche tanks achtervolgen de wijkende strijdkrachten van de Elas. Aan de Noordel. flank van de Ardennen wisten de Amerikanen Betangeleu te veroveren. Bij een tankge- vècht verloren zij 34 tanks. Aan de Zuidelijke flank volgden de aanvallen van Duitsche en Amerikanen el kander snel op, Bij Saargemunde is het niet tot groote gevechten geko men. Bij de doorbraak aan de Maginotlinie hebben de Duit schers weer verscheidene plaatsen bevrijd. In Hongarije bereiken de gevechten een drastisch hoog tepunt. Duitsche tankformaties braken door de Sovjetstellin gen en maakten een terrein winst van 40 KM. Bij het Plattemeer is het Sovjetoffensief tot staan ge- gebracht. Mededeeling No, 227 Cultuurproef met suikerbieten vfcu. 847. C. P. Klaver, Klieverweg J 40, Wieringerwcrf. Grondsoort: zavel. Voorvrucht: '43 vlas -'42 boonen Bemesting: 800 kg kas per ha; aangewend 2 Mei 1944 Aanleg in duplo. Grootte der veldjes 0.25 are Zaaidatum 18 April 1944. Rijenafstand 33-3 cm. Afstand in de rij: resp. 50-41.5- 37 en 33,3 cm. Aantal pi. per ha. resp 00000 - 72000 - 81000 - en 90QÜ0. Beproefde rassen K. W.E., Hilleshög en Kühn P. Voor een juiste plantafstand werden met de markeur strepen in de lengte en breedte van het proefveld ge trokken. Op de kruispunten werd het zaad met de hand gepoot. De opkomst der bieten was mooi regelmatig. 23 Mei werden de bieten uitgedund en op stuk gezet. Nog geen verschillen in ontwikkeling. 18 Juli waren tame lijk groote verschillen waarneembaar tusschen de ras sen en rijenafstanden K.W.E, vertoonde een zware loofontwikkeling. Kühn had het minste loof. Naarmate de stand dichter werd zagen we het loof meer om hoog trekken wat ook geheel verklaarbaar is. 19 October werd het proefveld gerooid en varkre- gen we de volgende cijfers in kg per are als gemid delde van 2 series. Diefstallen. Van de vele stedelingen, die dagelijks de Wieringermeer ronddolen, la ten zich enkelen niet van hun beste zijde zien. Talrijke ont vreemdingen worden gemeld. Zoo worden rijwielen ver mist, kleedingstukken en schoei sel, ia zelfs werden aardap" pelen uit de kuil gehaald, en dat terwijl hun onderdak en voedsel werd verstrekt. Ondank is s werelds loon. Politic Middenmcer. Gevonden damespolshorloge met bandje. Nogmaals wordt een ieder in zijn eigen belang gewaar schuwd tegen het vellen van bomen en van opgaand gewas langs de wegen, zomede tegen het aantasten van houtopstan den in de omgeving van militaire werken. Op overtreders van dit verbod zal door de Duitse Weermacht zonder waarschu wing onmiddeTijk worden geschoten. Men neme deze ernstige en laatste waarschuwing dus ter harte Wieringen, 8 Jan. 1945. De Burgemeester van Wieringen, VAN DIEMEN. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen Inhoud Corn. J. Bosker, Wieringen. Uitgever en Dn&fcer Oom. J. Bosker. Wieringen, Bureauz: Hippolytushoef Teïef. 18. Middenmeet. Telef. 28. Verantwoordelijk voor de advertenties Corn. J. Bosker, Wieringen 33,3 - 50 cm. 60000 648 454 592 382 654 336 33.3 - 41 5 cm 72000 710 482 628 414 692 386 33,3 - 37 cm. 81000 756 494 650 432 718 390 90000 754 504 676 442 740 404 Beschouwingen De bedoeling van deze proef was le Om na te gaan of er verschil was in reactie ten opzichte van de opbrengstverhooging bij stijgende plantgetallen per ha, tusschen de 3 beproefde rassen. 2e Eveneens de reactie ten opzichte van plantgetallen en rassen op het gehalte en totale suikeropbrengst. Wat punt 1 betreft kunnen we vermelden dat bij alle 3 rassen een belangrijke stijging viel te constatee- ren naarmate het aantal planten per ha. toenam. Het totale opbrengstverschil tusschen 60 en 90000 planten per ha. bedroeg bij K.E.W 110, Hilleshög 84 en Kühn 86 kg bieten per are. Voor loof en kop bedroeg dit resp. 70 - 60 en 68 kg per are. Hoewel de K.W.E. de hoogste totale opbrengstverhooging gaf is het ver schil tusschen de 3 hier beproefde en meest verbouwde rassen niet groot. Wij durven uit deze proef dan ook direct de conclussie trekken dat het verschil in reactie ten opzichte van de opbrengstverhooging bij stijgende plantgetallen tusschen de 3 rassen hier practisch gelijk is. Wel merken wij hierbij op dat de grootste opbrengst verhooging bij stijgende plantgetallen tusschen de 3 rassen hier practisch gelijk is. Wel merken wij hierbij op dat de grootere opbrengstverhooging viel te con- stateeren tusschen 60000 en 72000 planten per ha- Wordt vervolgd. Makelaar GROES H.-hoef houdt publieke verkoopin- gen, behandelt nalaten schappen, belast zich met het opmaken van alle voorkomende onderhand- sclie acten. IN DE TOEKOMST is ook weer uw adres voor goed Fotowerk Portret-Atelier en Fotohandel JAC. DE BOER, Keizerstraat 113Den Helder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1