WIERINGERMEERBODE NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER,. VIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Mededeeliagea Plaatselijke Dsstr&uf&disast BONNENLIJST Kerkdiensten Wieriogen Kerkdiensten W.-meer. Ver. voor Be&yfsv&@r&ciiti&g ia de W.-meer. 14e Jaargang Zaterdag 13 Januari 1945 No» 4 Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal i 1.3Q Mlddenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer 5ct. 12 Januari 1945 NED. HERV. KERK: Opperdoes 2 uur DOOPSGEZ. GEtvL H.-hoef 10.30 uur Ds. Lugt. EVANGELISATIE H-hoef 10 uur de heer Deen GEREF. KERK Wieringermeer, A. SAAL. ULOSCHOOL W.-WERF Wegens afwesigheid rsdac trlce, verantwoordelijk foor den geiieelen Inhoud Gom. J. Bosker, Wlerlngen. Uitgever ea Dzuk&sr Oom. 3. Boeket, Wleriagen, Gom. J. Bosker, Wierlngen VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Radioberichten D.N.B. Op het front in de Arden nen tnsschen Maas en Moesel heeft het zwaarte punt van de gevechten op de Zuidelijke flank zich ver plaatst naar Bastogne. De Duitschers hebben de plaats Sandry opgegeven. Aan de Zuidelijke flank bij Sasjon hebben de Ame rikanen hun doorbraakpo gingen opgegeven. Spanje. In Noord en Mid den Spanje heerschen zware .sneeuwstormen. In Asturië ligt de sneeuw 3 a 4 M hoog 130 dorpen zijn ge blokkeerd. Londen. De Britsche Luite nant generaal Sir Herbert Lunsen is aan boord van een Amerikaansch oorlogs schip door granaatsplinters gedood. Parijs. In Parijs zijn vele bakkerijen gesloten wegens meelgebrek. Bern. Amerik. vliegers heb ben Chiasso een trein op Zwitsersch gebied beschoten De machinist werd gedood en de stoker zwaar gewond, Athene. Generaal Scoby heeft bekend gemaakt dat men het met de Elas in groote lijnen eens is geworden o- ver de wapenstilstandsvoor waarden. /Vimeer 2.30 cd v Wezep Wwerf 10 uur cd v Woerden Wvyerf 2.30 Ds Blijenbi^' n alle diensten maandcoi Doopsgez. Gero. W.-meer. Zondag 15 Januari ten huize van br. List om 10 uur Voorganger Ds. Krijtenburg. Predikbeurten Opperdoes. Ds. Bredschneijder Gemeente Wieringermeer. Zondag 14 Januari NED. HERV. KERK Den Oever half elf dhr vd Berg Wland half drie Dinsdag 16 Jan. Herv. Zus- terking te De Haukes. Den Oever nm. 3 uur de hr. O. Deen. Hhoef 10 uur ds Schenkeveld Hhoef 2.30 Leesdienst Den Oever 10 uur Leesdienst. Den Oever 3 u, ds Schenkev. De Burgemeester van Wie ringermeer maakt bekend, dat het ten strengste verboden is 1e langs de wegen hout te kappen 2e langs de wegen aange legde dekkingsgaten te ver nielen of te beschadigen 3e de richtingsborden en andere borden, welke door de Duitsche Weermacht langs de wegen zijn geplaatst te beschadigen" of te vernielen. »De hier gestationeerde veld- gendarmerie zal tegen over treders van deze verboden met de strengste maatregelen ootreden. Zij worden onmiddellijk gevangen genomen en weg gevoerd. Als represaille f maatregel kunnen bovendien huizen of gebouwen in brand worden gestoken. Een ieder neme deze waar schuwing ter harte. Wieringerwerf, 13 Jan.1945. De Burgemeester van De lessen worden hervat Maandag 15 Januari op dezelfde wijze als voor de Kerstvacantie. fVbor hef tijdvak van 14 t/m 20 Januari 1945 zijn de volgen- 1»e bonnen van de noodkaarf Tweede serie aangewezen 253 en 254 4 rantsoenen brood 261 2 rantsoenen Brood of Bloem R 06 250 gr. Kindermeel, Gortmout of Voedingssuiker 255 1 Kg. Aardappelen 256 lx/4 rants. Vleesch 257 62y2 gr. Koffiesurrogaat 258 1 rants. Verv. middelen 259 2 rants. eenh. toiletzeep of zeepverv. waschm, R 07 en C 412 1 rants. zeepverv. waschm. of waschpoeder 45 Tabakskaart) 45 gr. Scheerzeep t/m 12 Mei 1945 R 04125 gr. Boter Deze bonnen moeten voor 10 R 05 250 gr. Suiker Jan. ingeleverd worden bij den winkelier. Indienvoorraad kan worden afgeleverd Voorts zijn geldig tot en met 20 Jan. 1945 (Zie vorige bonnenlijsf.) Zondag 14 J anuari. NED. HERV. KERK SlootdorplOu ds v Blijenburg Slootdorp 2.30 cd v Offeren Voorber. H. Avondmaal. Mmeer 10 uur Ds. Germans Brandstoffennood in Parijs Heele bosschen en parken vallen aan houtkappers ten offer In ziekenhuizen te Parijs kan bij gebrek aan brandstof niet worden geopereerd Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeet. Telef. 23. Verantwoordelijk voor de advertenties Uitreiking Noodkaarten Derde Serie In de week van Maandag 15 t/m Vrijdag 19 Jan. 1945 zullen worden uitgereikt, 1 Noodkaarten Derde Serie en Inlegvellen. Medegebracht dient te worden. 1. Alle noodkaarten tweede serie waarop bevindende bonnen 268 en R 09 2. Alle stamkaarten met de daarbij behoorende inleg vellen. Uitgereikt wordt als volgt Te Wieringerwerf in het Distributiekantoor op Maan dag 15 Jan, 1945 Te Slootdorp in het gebouw Coöp Aankoopvereeniging op Dinsdag 16 Jan. 1945, Te Middenmeer in Hotel Smit op Woensdag i7 Jan. 1945 Te Hippolytushoef in het Distributiekantoor op Don derdag en Vrijdag 18 en 19 Januari 1945. Te Den Oever wordt deze keer geen uitreiking gehouden we gens gebrek aan verwarming. Inwoners van den Oe ver dienen dus naar Hippolytushoef te komen. De uitreiking zal steeds plaats vinden van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 1 uur tot 3 uur. ZEGT HET VOORTZEGT HET VOORT l De leider van den Distributiekring „Wieringermeer" A. KOOIMAN Mededeeling No, 228 Cultuurprocf met suikerbieten Wm. 847. C. P. Klaver, Klieverweg J 40, Wieringerwerf. Vervolg beschouwing. Bij Hilleshog en Kuhn P ging deze opbrengststijging regelmatig door tot 90000 planten per ha en misschien ne_g wel hooger, terwijl bij een veel loof rijker ras als K.W.h. bij een verschil van 80000 90000 planten per ha geen opbrengstverhooging meer viel te constateeren. Op deze vruchtbare en zwaar bemeste grond zou volgens deze proef bij K.W.E, met 80000 planten per ha de topopbrengst bereikt zijn, terwijl bij Hilleshog en Kuhn de opbrengstverhooging doorgaat tot 90000 en wel licht nog grooter aantal planten per ha. Wat punt 2 betreft kunnen we kort zijn. Door de oor logsomstandigheden was het onmogelijk monsters te verzen den om op gehalte te laten onderzoeken. De totale sui- Zie vervolg achterpagina

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1