WIEItlNGERMEERBODE !m 14e Jaargang Woensdag 17 Januari 1945 No* 5 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN ENOMSTREKEN. DE OORLOG. Gemeente Wieringea. Gsm. W i erin ger meer. Xr, veor Bedrijf(voorlichting in ét W.-meer. De eeuwige gevoelens verUeffeu ons ljoveii liet aarnsclie gewoel, Kerkdiensten W.-meer. Binnenlandsch Nieuws. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per mmiiner 5 Ct. Radioberichten D.K.B. 16 Jan. Berlijn. Het Inter. Informa tie Bur. meldt, dat de gigan tische worsteling in het Dos ten, waar de Duitsche troe pen moeten stand houden tegen de stormloop van tal rijke op de beste wijze uitgeruste Sovjetlegers, nog in hevigheid schijnt te zullen toenemen. Tot dusver hebben de Sovjets hun winteroffensief verdeeldover zeven oorlogs. tooneelen tusschen Boeda pest en Oost Pruisen Het Sovjet commando heeft dus besloten alle be schikbare strijdkrachten voor d® beslissende botsing in het vuur te brengen. Met uitzondering van het bruggenhoofd bij Barenhof, waar het gros der Sovjets stormloopt en tengevolge van zijn overmacht aan ma teriaal" het Duitsche front achteruit kon drukken, heb ben de Duitsche troepen zich met succes teweer ge steld en operatieve door braken verijdeld. Prcssburg. Hét Slowaaksche Ministerie van defensie heeft de lichtingen 1935 tot 1944 onder de wapenen geroe pen. Ankara. De zender Ankara bevestigt, dat in de komen de dagen de eerste gealli eerde schepen door de Tur- sche zeeëngten (Dardenellen) zullen varen. Tokio Domei meldt van de strijd op Luzon, dat de vij andelijke troepen in solven de Japansche steden in het bersland aam weerszijden van de vlakte van Pangasina nade ren. De Japansche luchtmacht is zeer actiel, Tokio. Volgens mededeeling van het Japansche hoofdkwar tier is op* 14 Januari bij een Amerikaansche luchtaanval een deel van het beroemde Ise- chrein, het Japansch Natio naal heiligdom beschadigd. De beschadiging van het heiligdom heeft bij het geheele Japan sche volk onbeschrijfelijke toorn opgewekt. 4 Oud-burgemeester A, Peereboom overleden. Heden bereikte ons het bericht, dat oud-burgemeester A. Peereboom in den ouder dom van 74 jaren te llpendam is overleden. Als jong amb tenaar op het telefoonkantoor 'Haukes te Wieringen gekomen, nam hij weldra ontslag, om zich met volle energie op de vischhandel te werpen. Op 14 April 1910 werd hij tot burgemeester van het eiland Wieringen benoemd, we|ke functie hij bekleedde tot 31 Augustus 1920. Dit was dus tijdens den vo- rigen wereldoorlog en hij heeft de gemeente zeker in die moeilijke tijden vee! aan zijn verdienstelijk beleid ver plicht, Dat hij ruste in vrede. POLITIE. Gevonden een medaillon, een overschoen, en een kin derwantje Verloren een handtaschje met inhoud Inlichtingen Gem.bode Hhoef. Mededeeling No. 229 Verslag Voetziektenproe;veld Erwten Wm. 787 Proefveldhouder Doornbos, Scnagerweg B 97 Middens: er. Grondsoortzavel De opzet was door middel van een bemestingsproef de gedragingen van de erwten- voetziekte wat nader te leeren kenneneen en ander in samenwerking met het R.L.P.S te Groningen. Voorvrucht: groene erwten» teneinde meer zekerheid te hebben ook inderdaad voetziekte in het gewas te krijgen. De proef werd genomen met Unica, die van de bekende rassen wel het meest vatbaar is te Beschouwen Hierop werden opklimmende giften stik stof gegeven, terwijl op enkele veldjes stalmest en roode klaver werd ondergewerkt, Zaaidatum: 30 Maart 1944 op een rijenafstand van 2872 cm- Veldjegrootte: 30.25 m2. Naast het proefveld met Unica werden oriëntatie nog Parel, Erecta, Zelka en Rondo uitgezaaid In opkomst en ontwikkeling waren geen verschillen waar te nemen. Half Juni waren de veldjes welke een groenbemescing en stalmest hadden ontvangen in ont wikkeling voor. In voetziekte aantasting waren wel enkele verschillen waar te nemen, doch van eenige lijn kon niet worden gesproken. Er werd op 29 Juli geoogst en op 13 Augustus gedorschen. De opbrengst cijfers der later genoemde rassen zijn heel goed ver gelijkbaar en derhalve vermeldenswaard. Wieringertneer Een 300-tal Amsterdamsche kinderen zijn thans in de Wie ringermeer in verschillende ge zinnen ondergebracht, om ze voor ondervoeding te bewaren Echter is er nu een factor bij gekomen, en wel hetklee dingvraagstuk Immers, dit is op het platteland even pre cair als in de stad Van vele kinderen was de onderkleeding erbarmelijk en daarin zijn de Amsterdamsche ouders schromelijk te kort ge schoten Al was-7 dan oud, het had heel kunnen zijn Het is te hopen, dat daar in het vervolg behoorlijk aan dacht aan wordt geschonken Zondag 2l Jafiuari. NED. HERV. KERK: Slootd. 10 uur ds Germans H Avondmaal S Slootd 2,30 cd van Wezep 10 uur cd van Wezep 2,30 cd v. Woerden 10 uur ds Meijer Drees 3 uur ds Germans Objecten Zaad Stroo Zaad relatief Parel CB 23.6 34.8 151 Erecta CB 26,8 42.5 171 Zelka schokk. 20.7 49.9 132 Rondo CB 18.2 33.1 117 Unica 15.6 49.8 100 meer Mmeer Wwerf Wwerf Ook uit deze cijfers komt weer dezelfde lijn naar voren zooals we. dat dit jaar op de andere erwten- proeven hebben kunnen waarnemen. De Erecta CB komt weer op de eerste plaats, hierop gevolgd door de Parelerwt CB. Ook de rondo komt hier weer 17°/0 boven Unica, waarbij het gemiddelde van alle veldjes op 100 is gesteld. Ook de Zelka schokker maakt hier weer een heel goede indruk. De kwaliteit van het zaad was van alle objecten zeer slecht. E.O. Lemmerboot gezonken Begin vorige week is op de hoogte van Lirk dê Lemmer boot Groningen 4, komende uit de Lemmer en op weg naar Amsterdam, in aanvaring gekomen met de Jan Nieveen, van dezelfde maatschappij, en van Amsterdam op weg naar de Lemmer De Groningen 4, een betrekkelijk klein schip, waarop zich circa 10Q per sonen bevonden, is gezonken De Jan Nieveen heeft beman ning en passagiers overgenb- men en is doorgestoomd met een deuk in de boeg naar de Lemmer Het aantal slacht offers bedraagt omstreeks 25. POLITIE. Gevonden bruine porte- monnaie met inhoud. Verloren licht groene sjaal, InIPolitie Middenmeer. Wegens afwezigheid radoc trice, verantwoordelijk den geheeien inhoud 0»m, J. - Boeker, Wteringan, Uitgever sa l&Wemï oom. s. Bomt, wmum* B u r 9 a b k HippolytuahoeJ DtfW u, Middens^ TÖfef. SSL VemitwttKfloUjk wr de OW&. J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1