mi 14e Jaargang Woensdag 21 Februari 1945 No. 15 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Westfront. y Oostelijk front Yër. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. j VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Middenmeer Brugstr. 23 Prijs per nummer 5 ct. Berlijn 19 Febr. Het intern Inform. Bureau meldt over de gevechten, aan hetWes- lijk front Het le Canadeesche en 2e Britsche leger hebben gisteravond na zwaar trom melvuur in de sectoren Kleef Calcar en ter weers zijden van Kleef-Goch hun doorbraakpogingen hervat. Een tankqoüonne slaagde er in door te breken in het noordel. deel van Goch, doch moest terugtrekken. Pogingen om de stad voor bij te trekken werden ver ijdeld. Nog in den loop van den nacht werden alle pe netraties opgeheven en de hoofdgevecbtslinie gehand haafd. Ook in den Snee-Eifel gingen de Amerikanen ten ZO. van Prum over een breedte van 12 KM tot den aanval over, Buitsche tegen aanvallen tegen minder be langrijke penetraties zijn aan den gang, Uit het bruggenhoofd aan de Sauer vielen de Ameri kanen ook tegen de Zuidel. flank van deze frontbocht aan, Zij konden worden afgeweerd. Londea. Volgens Reuter zijn Churchil en Eden weder in Groot-Britfaruë aangekomen. Vanuit Athene hadden zij nog een bezoek van d^e da gep aan Kairo gebracht. Berlijn. De militaire corresp. van het DNB., Martin Hans- leben, kenmerkt de situatie aan het O. front aldus, dat de zich voltrekkende opmarsch van beide partijen een spoe' dig losbreken van nieuwe ge vechtshandelingen waarschijn" lijk maken. Berlijn. De Nat Socialistische Partij maakt bekend döt: de Staatsleider der Hitier-Jügend bij de uitoefening van zijn dienst aan het Westel. front ©m het levep is gekomen. De gevechten in Oost-Pruisen zijn weer tot volle ontplooi ing gekomen. Bij Meersack drongen de Sowjets het Duit schehoofdgevechtsveld binnen doch werden weer terugge slagen. In de Centrale Sector voer de de Duitsche luchtmacht talrijke aanvallen uit, 74 Sow jets tanks werden vernietigd, Ten noorden van Sorau moesten de Russen terugtrekken Ten Z.O. van Stettin wis selden felle aanvallen en te genaanvallen elkander af. De Sowjets voeren hier in allerijl strijdkrachten aan om te trachten de monding van de Oder te bereiken. t De militaire woordvoerder te' Berlijn zegt, dat de Sowjets in het gebied Kustrin-Frankfort weer versterkingen aanvoeren. Hij verwacht daar zwaardere gevechtshandelingen. Tokio. De Japansche hoofd stad werd gisteren opnieuw door Amerik. vliegtuigen aan gevallen, 10 vliegtuigen wer den naar beneden gehaaid. NIEUUfS IN 'T KORT. Ten nadeele van vee houder Posch, Stompetoren, werden 1 schapen gessolen. De stra len op misdrij ven, welke de nood van hei: volk verlioogen (zwarte handel, diefstal van levensmiddelen, enz.) zijö verdubbeld; op zijn minst wordt nu een jaar gevangenis opgelegd. Zoo hoog is de houtnood nu reeds gestegen, dat te Am sterdam alleen van gemeente wege goedgekeurde dood kisten (gedeeltelijk van papier- machevervaardigd) mogen worden gebruikt. - Anderhalf millioen siga retten werden gestolen uit een fabriek aan de Asterweg te Amsterdam. - Houtroof v/ordt volgens Het Volk in Amersfoort ge straft met f 250 boete, bij'her haling met tewerkstelling. - Max. prijs voor suiker bieten is 9 cent per kg aan de winkel, 10 cent afgehaald. Wïe weent, eer het noodig is, Weenf meer dan noodig is. Men kan mij niet laken, wan neer ik een vijand heb, maar men kan mij wel laken, wan neer ik hem ook vijandig ben Mededeeling No. 238 Kan spruitvorming en blauw worden van pootaardappelen T worden voorkomen? vervplg 3.' Wanneer wij dus het spruiten en blauw worden bezien als een gevolg van te veel warmte, dan wordt het duidelijk $at wij zelf veel kunnen doen om ons poot- goed zoo goed mogelijk den winter door te krijgen. D.w.z, voortdurend moet men zich realiseeren dat de temperatuur in den kuil niet te hoog mag worden, Om de gedachten te bepalen zou men kunnen zeggen, dat de temp. in d<jn kuil niet boven 7 a B° Celc. mag stijgen. Vooral met geventileerde kuilen kan men trachten de temp., door regelmatige controles, in de hand te hou den. Verder is het van het allergrootste belang dat de kuilen na een zachten winter in het voorjaar zoo vroeg mogelijk worden omgezet, Men moet het weer en de tijd van het gaar terdege in de gaten houden. Zoo gauw het kan moet er tijd gemaakt worden om de kuilen te openen en om te zetten. Indien het noodig mocht blij ken, mag men niet nalaten de kuilen desnoods eenige malen om te zetten Dat is uit ons onderzoek ook dui delijk gebleken. Om een voorbeeld te noemen Voor jaar 1944 ontmoetten wij één geval, waarbij de aard appelen alleen bedekt waren met een flinke laag stroo en verder opschoonsel uit de slootkanten, Deze aard appelen waren in het voorjaar nog zeer hard en gaaf en vertoonden weinig of geen 'spruitvorming. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze methode onder alle omstandigheden de beste is, maar alleen dat bij de zeer zachten winter '43 op '44, een zeer lichte afdekking van de kuilen „goed geraden" is geweest. Eveneens is het veelvuldig optreden van spruit vorming in het voorjaar van 1944 een gevolg is ge weest van de „nawerking" van de voorafgaande zeer screrige winters. Daardoor was men geneigd het dek extra zwaar fe maken. 4. Sommigen beschouwen ook het extra vroege rooien van de poters gevaarlijk met het oog op de spruit vorming. Ook kunnen de bijzondere weersomstandig heden in dezen een rol spelen. Hef is gebleken dat ook het fruit van oogst 1943 veel minder goed~houd- baar was dan normaalmaar dat alles neemt niet weg dat wij als practici ons slechts willen bepalen tot hetgeen in ons vermogen ligt om zelf te kunnen doen. En dat is met veel zorg de uiterste waakzaamheid be trachten. Want voorloopig is het nog zoo, dat door eigen schuld ongelukken kunnen voorkomen., die bij een juiste behandeling zouden zijn vermeden. Ir. L. R. DiJKEMA. - De dief achterhaald Van den heer M.B. Jeügd herberg werd s avonds» toen aan een paar Amsterdammers brood was varstrekt, een fiets vermist. Ho® men ook zocht, de vreemdelingen waren spoorloos verdwenen. -Den volgenden morgen om 4 uur posteerde men-zich cp den afsluitdijk en al spoedig bemerkte de zoon van den Hr B. het rijwiel, bij een paar fietsers, de kwamen aanzetten Op een sommatie gèf d belhamel onmiddeiiijk de fiets over. Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk voor den geheelen inhoud Corn J. Bosker, Wieringen. Uitgever en tlfukker Oom. Bosker. Wieringen» Bureaux: Hippolytushoef Telef. 19. Middenmeer. Telef. SS.. ti Verantwoordelijk voor de advertenties Corn .7 Bosker. Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1