14e jaargang Zaterdag 3 Maart 1945 No. 18 NIEUWSBLAD VOOR DEWIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. DE OORLOG. Westfront Oostelijk front. Gem. Wienngenneer. De diefstallen in de Wieringermeer STAATSBGSCHBEHEER 'Mededeelingen Plaatselijke Distributiedicnsten. Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de W.-meer. Wordt vervolgd, Ir, L. R. Dijkema. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. 8ureanx Hippolytushoef Hoofdstr. 14 Middenmeer Brugstr. 23 -t Abonnementsprijs per kwartaal I 1.30 Prijs per nummer5 et. Radiobericht B.N.O, 2 Mrt, De groote slag tusschen Roer en Erff duurt voort- Het 9e Amerikaansche leger heeft alle operatieve reserves in den strijd geworpen. Bijzonder hevig zijn de gevechten bij Rheydt, Julich en Duren. Alle doorbraakpo gingen werden- door de Duit- schers verhinderd, Ook langs de straatweg van Cleef naar Xanten woeden hevigegevech- ten met de Canadeezen. Eeni- ge penetraties werden afge grendeld. Berlijn. De militaire woord voerder heeft verklaard, dat de groote aanval der Anglo-Ame- rikanen bij Aken en Keulen op het hoogtepunt is gekomen. Alle Anglo-Amerikaansche strijdkrachten zijn daar in den slag geworpen, In talrijke sec toren doen de Duitschers met succes tegenaanvallen en op geen enkele plaat-s waren de penetraties dusdanig, dat zij de Duitsche stellingen hebben kunnen forceeren. In Oost.Pruisen hebben de Russen een nieuw offensief met groote felheid ingezet. De Sow- jets wierpen 7 legers met sterke pantserformaties in den slag. Na 1 uur trommelvuur werd ten zuiden van den autoweg Elbing-Koningsbergen de slag ingezet. De strijd heeft een hard karakter; 50 maal werden de_Duitsche stellingen bestormd, De Duitschers wis ten een volledig afweersuccss te behalen,- Alle penetraties werden opgeheven. In Lauban hebben straatgevechten plaats. Een landbouwer aan den Zuiderdijkweg vermiste aard appelen. Hij ging met een knecht op onderzoek uit en ontmoette op de Ooster- middenmeerweg 2 mannen, die een handwagen voortduwden, waarop 12 gevulde zakken. Bij aanhouding gingen de man nen op de vlucht, doch een werd achterhaald en bleek een zekere K., iemand uit Mid denmeer te zijn, welke op een ark woont. De zakken bleken tarwe te bevatten, welke zooals nader bleek, bij den landbouwer B, oncvreemd, 'waren. Nog werd op aanwijzing van K. nog meer zakken tarwe opgespoord die onder stroo Verborgen waren. De andere dader is voort vluchtig doch volgens K. is het een zekere D., ook uit Midden- meer. Waarschijnlijk zullen nu meer diefstallen wel aan het licht komen. Gemeente Wieringermeer. Spreekuur Burgemeester. De Burgemeester is in het vervolg behoudens verhinde ring, Dinsdags, Donderdags en Vrijdags van 15 tot -ió uur ten Raadnuize voor het pu bliek te spreken. R.K, KERKNIEUWS WEERINGEN. 3e Zondag v-d. vasten 9.30 Hoogmis. Na de Hoogmis Bibliotheek 2.30 Meditatie Maandag, om 4.3(1 Kinder bibliotheek Dinsdag 5.3Ü Kruisweg. Andere avonden om 5 3u Rozenhoedje. VASTENMEDITATIE In Hippo Zondagmiddag 2.30 door den Pastoor on derwerp Herodes de we reld man In den Oever Zondagmiddag 2,30 door den pater Onderwerp Verraad of Trouw Bosch wachterij W.-meer. Voor brandhout kunnen de no's S01 t. e. m. 600 worden ingewisseld tegen vervoerbewijzen a f 6.50per nummer alleen op Woens dag 7 Mrt. aan het Kan toor Grontmij Hippolytus hoef van 9 12 uur. •Zonder vervoerbewijs wordt geen hout afgegeven. Voor houders van de num mers 301 t.e ,m. 400 be staat gelegenheid zeif hout te kappen, rijd, plaats en aanwijzing door het Staats- boschbeheer te bepalen. 'Kap- vergunning afhalen Woensdag 7 Mrt. a.s. Kantoor Grontmij Hippo van 9—12 uur. BONNENLIJST Vöor het tijdvak van 3 t/m 10 Maart 1945 zijn de volger! ie bonnen van de noodkaart Derde serie aangewezen c en 339 4 rantsoenen brood (Geldig t.m. 10-3-45) 'ó*v 1 J/i rantsoen vleescii D 04 (inlegvel) 400 gram Taptemelkpoeder of 4 L. Taptemelk (Geldig t.m. 17-3-45) E 06 (inlegvel) 10 Vs L Melk - De volgende bonnen moeten vóór 7 Maart '45 bij den winkelier worden, ingeleverd 341 1 Kg. Aardappelen. B 361 250 gram Kindermeel of Voedingssuiker of 210 gram Tarwebloem. Aflevering zal plaats vinden in de week van 12-3-'45 337 3 kg. Suikerbieten. De navolgende véór-ingeleverde bonnen zijn nog geldig t.m. 17 Maart: 33', 332, 333, 357, B 358, B 360. E 05 De hieronder volgende, reeds aangewezen bonnen, zijn nog geldig t.ci. 10 Maart 1945 B 357, 330,326,45 Tabaks- kaart, De volgende bonnen zijn eveneens verlengd tof 10 Maart 241, 247, 35t>, 311, 336, 300, 302 308 315,322,320 258. R 04; R 02, 2,78, R 07, C 412 en 259.y De leider van den Distributiekring „Wieringermeer", A. KOOIMAN Wegens afwezigheid redac trice, verantwoordelijk Voor den gsheeksn Inhoiïü Com. J. Boskef, Wieringen. Uitgever en Drukker Corn. J. Bdsker, Wieringen, Bureaus: Hippolytushoef Telef. 19, Middenmeer. Telef. SS. Mededeeling No. 241 Opmerkingen in verband met het bouwplan 1945. Een zeer belangrijke plaats zal moeten wor den ingeruimd voor de aardappel. Aardappelen vor men het belangrijkste volksvoedsel. Aanvoer van elders is van dit volumineuze product niet te ver wachten en men *kan er zeker van zijn, dat de be hoefte zeer groot zal zijn. Het is bovendien een gewas dat uitstekend past in de vruchtenwisseling en iedere boer doet verstandig een zoo groot mo gelijke oppervlakte aardappelen te verbouwen. Een zeer gunstige omstandigheid is verder nog, dat aard appelen relatief bij een tekort aan stikstof minder opbrengst- verlies geven dan de andere gewassen. In verband met een gezonde vruchtenwisseling is verder inkrimping van de graanbouw absoluut nood zakelijk, Reeds eerder wezen wij op de zeer bedenke lijke gevolgen welke de sterk overdreven graanbouw ciie hier in de, polder op vele bedrijven voorkomt reeds heeft gehad. Dit jaar werd op een vijftal prac- tijkperceelen het optreden van het haveraaltje in zeer ernstige mate door ons geconstateerd. In al deze ge vallen was een sterk overdreven graanbouw als oor zaak aan te wijzen. Men bedenke dat het haveraaltje niet alleen haver, maar ook tarwe en gerst aantasten er op voortleeftHet is duidelijk, dat men een bouw plan met plm. óö"'0 graan, zooals dat hier in voor gaande, jaren zeer veel voorkwam beslist niet ongestraft kan handhaven. Meer hakvruchten zijn~ noodzakelijk en daarvan noemden wij reeds de aardappel als de meest geschikte voor de huidige omstandigheden. Men zal voor de Wieringermeer een vruchtopvolgingssijsteem moeten kiezen waarin ongeveer een derde gedeelte van de oppervlakte met granen woi:dt beteeld. In verband met de mogelijkheid van het optreden van het haveraaltje zal men straks nauwkeurig de bouwplannen van de voorafgaande jaren moeten raadplegen en voor farwe- land alleen die perceelen uitkiezen welke in de voor geschiedenis zoo weinig mogelijk graangewassen heb ben gedragen Men zij dus gewaarschuwd. Indien men|Voortgaat met de sterk overdreven graan bouw, dan is besmetting met het haveraaltje onver mijdelijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1