WIERINGERMECRBODE 14c Jaargang Zaterdag 17 Maart 1945 No. 22 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERMGERMEER, WKRINGEN EN OMSTREKEN. R K SS™ -Mededeelingen Plaatselijke Distributiedienst Gemeente Wieringen. Distributiekring „Wieringermeer.,, Mededeelingen Plaatselijke Distribuiieaiensien, De leider van den Distributiekring „Wieringermeer" A, KOOIMAN. VERSCHIJNT WOENSDAGS EN ZATERDAGS. Bureaux Hippolytushoef Hooldstr. 14 Middenmeer Brugstr. 23 Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Prijs per nummer5 ct. Wegens het ontbreken van eiectr. stroom in dit nummer geen radioberichten over den oorlogstoestand. Red. Heden Passiezondag Plechti- w BONNENLIJS 1 Voor hef tijdvak Wieringen ontvangt Stadskinderen De banden van stad en platteland zijn nimmer nau wer aangehaald dan in deze drukkende tijden. De stad roept om hulp, en het platte land helpt, waar 't maar immer mogelijk#is. Druppelsgewijs waren ook reeds op Wieringen kinde ren aangekomen en door het bekende comité in ver schillende gezinnen geplaatst Nu Zondag j.i. kwam een transport van 40 dreumse- sen respectievelijk uit Den Haag, Haarlem en Amster dam wel iets vermoeid maar toch nog monter in de ach terzaal van Hotel De Haan aan. Die van H -hoef waren spoedig in de schoot der gezinnen opgenomen, die van den Oever kregen eerst nog een lekker hapje stam- pot door de goede zorgen van de Centrale Kelken en Rinus Engel, alvorens^ de laatste etappe af te leggen. Ds. Lugt, die een paar dagen daarna een rondgang langs de pleegouders maakte sprak met voldoening over de hartelijke opname en goe de verzorging der kinderen, die hij overal constateerde. Nog een transport zal in de komende dagen arrivee- ren. De kinderen zullen dan weer even welkom zijn, ze ker de verantwoordelijkheid die de pleegouders op zich nemen is niet gering, maar de voldoening bet kind te eeniger tijd weer gezond en sterk aan het ouderlijk huis te kunnen weergeven, weegt daar ruimschoots te gen op Het is echt Christelijke naastenliefde in de ware zin des woords. ge viering van het 600 jarig bestaan v.h. Sacrament v. Mi rakel te Amsterdam (1345-1945) 6.45 Luide aanbidding 7.15 Hoogmis met Algemeene H. Communie. Iedereen wordt dan verwacht om 9.3l' komen alleen zij, die onmogelijk anders kunnen Na de Hoogmis Bibliotheek 2 30 Meditatie. Mnd. Feest v. Sf. Jozef. H, Stille Mis 7.30 Gez. H. Mis fs avonds 5.30 St. Jozeflof. Vrijdag Feest v, Zeven Smarten v. Maria. 7.30 Gez. H.'Mis. Op de andere dagen iedere avond 5,30 Rozenhoedje v. de vrede. f VASTENMEDITATIE Zondag 2.30 Vijfde Medi tatie Onderwerp ExeHomo Ziet den Mens i Toegang voor een ieder. Kerkdiensten Wieringen DOOPSGEZ. GEM. Hhoef half elf Mej Da. Rpthtfusz Nieuwe Niedorp. EVANGELISATIE H.-hoef 10 uur de hr. Deen. Den Oever 10 uur cd. v. Woerden Westerland 2.30 dhr Deen Dienstjubiieum Zuster Schouten, Op Dinsdag 20 Maart a.s. zal het 10 jaar geleden zijn, dat zuster Schouten haar werk als Wijkverpleegster-Huisbe- zoekster in dienst van Het Witte Kruis afd. Wieririger- meer aanving. Een simpel berichtje, doch met een diepe tendenz. Want zuster Schouten had in dit tijdvak in den uitgestrekten polder een zwaar, uitgebreid arbeidsveld, en er1 zal wel geen gezin zijn, waar op deze jubileumdag niet een dank bare gedachte aan haar za zijn gewijd. Immers in droeve stonden of dat het herstel vreugde bracht, zuster bchou. ten had daar een aandeel in, en wat meer zegt, zij leefde ook werkelijk mede met'een woord van opbeuring, van troost of ook van vreugde. De lange afstanden, alles per rijwiel af te leggen, maakt haar taak thans wel dubbel zwaar, doch klagen of ver moeidheid schijnt niet in haar dagboek voor te komen, Wij schrijven het zeker uit naam van allen, wanpeer wij bij onze gelukwensch opdeze iubileumdag er een hartelijk woord van dank aan toevoe gen voor de toewijding waar mede zij haar taak heeft op gevat. Moge zij nog jaren in gezondheid voor de Wie- ringermeerbewoners behouden blijven» het tijdvak van 18 t/m 24 Maart 1945 zijn de volgende bonnen van de noodkaarf Derde serie aangewezen 7^376, B 376, A 377, B 377 400 gram Brood A 378, B 378 125 gram Vleeseh E 07 (inlegvel) 10 L Melk D 05 400 gram Taptemelkpoeder of 4 L Taptemelk De volgende bonnen moeten véór 21 Maart 1945 bij den win kelier worden ingeleverd A 380, B 380 1 Kg. Aardappelen A 381, B 381 3 Kg. Suikerbieten A 382, B 382 250 gram Gerstemouthbloem B 364 250 gram Kindermeel of Voedingssuiker of 210 graip Tarwebloem Zie voor verlengde bonnen de uitgebreide bonnenlijst. Distributiedienst Wieringermeer, De Leider: A. KOOIMAN BELANGRIJK VOOR ZELFVERZORGERS Aan zelrverzorgers. die nc^j in gebreke zijn gebleven de bonnen, voor die artikelen waarvoor zij zelfverzor- ger zijn, bij den Distributiedienst in te leveren, wordt bij de uitrreiking van de Noodkaart 4e serie GEEN bonkaart verstrekt. Gelegenheid om alsnog genoemde bonnen in te le veren bestaat op Maandag en* Dinsdag 19* en 20 Maart 1945. Men gelieve hiermede ernstig rekening te houden. UITREIKING NOQDKAARTEN 4e SERIE In het tijdvak van 19 t/m 24 Maart 1945 zuilen wor den uitgereikt Noodkaarten 4e serie. Medegebracht moet worden le De imyisseliogsbon 3 A en 3 B. Deze bon bevindt zich bovenaan de kaart, rechts naast het hoofd. Deze bón dient LOS te worden aangeboden. 2e De tweede Distributiestamkaart van kinderen, welke geboren zijn na 1940. Andere stamkaarten behoeven nief te worden overlegd. Aan personen, die in dezen Distributiekring gestrand zijn en als zoodanig niet in het bezit zijn van genoemde inleveringsbon, wordt in dete kring een Noodkaart 4e serie uitgereikt. Betrokkenen worden echter alléén geholpen te Wieringerwerf bij het Distributiekantoor en wel op: Maandag 26 Maart 1945 v&n 9-1 uur aan loket L De uitreiking heeft als volgt' plaats: Wieringerwerf: op Maandag '19 Maart in Gymlokaal. Slootdorp op Dinsdag 20 Maart in Hotel de Wmeer. Middenmeer: op Woensdag 21 Maart in Hotel Smit. Hippolytushoefop Donderdag en Vrijdag 22 en 23 Maart in Hotel de Haan. Den Oever: op Zaterdag 24 Maart in Hotel Jurrien Lont- De loketten voor de uitreiking zijn ^teeds geopend van 9 - 1 en 2 - 4 uur 's'Zaterdags van 9-12 uur. Men diene1 er rekening mede 'te houden géén na- uitreiking zal plaats vinden. Ten overvloede zij nog vermeld dat Ze:(verzorgers de bonnen voor die artikelen waarvoor zij Zelfverzorger zijn, dienen te bewaren, teneinde deze later te kunnen inle veren bij den Distributiedienst,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1945 | | pagina 1