c O U R A N Ti R al.kmaarsche GELYKHEID, VRYHEIDBROEDERSCHAP. Ao. 1799. I% Van Maandag den 7 January. het VYFDE JAAR DER bATAAFSCHE VRYHEID. I T A L I E N. OME den 10 December. De inkomst der Napolkaauerlis met vreug de, maar ook met wreedheid, vergezeld geweest. De drie uitge- o ir, PavHinaalen Busca Albani enBrafchi, een Neef van den Paus, weeken Card naaienBuscaaio de grootfle ftaa fie een 7 e sr,?n eT- d Joden^ die zeker met de Resolutie het meert had- dengewonnen waren ook dezelve met veel drift toegedaan en verfchei- den hebben dit met de dood bekocht, zynde iommigen vermoord en an deren inden Tyber geworpen; twee Napolitaanen welken zicu hier ne dergezet en de zaak der Roomlche Republyk hadden omhelsthebben de de eene zelfs Minister van de Police geweest, zyn door de Napuli- taanfche Officieren gevat en als verraders doodgefchoten. fransche republicq. P/vrys den <u December. Van Bordeaux meld men den volgenden trek cener meer dan gemeene broederliefde - Pierre Guit van Sauve- terre tot de eerde clasfe der ligtingvan manfchappenbehoorende, was telaat gehuwd, om van de verplichting van te velde te trekken onthe ven te zvn. Hy was dus genoodzaakt, zVne vrouw, welke hy onge meen beLinde, en reeds zwanger was, en geen ander beftaan had dan V eeen zvn arbeid verfchafte, te verlaten. Dan Gerard Guit, zynjon- «ef broeder begeeft zich naar de Municipality van het Canton, hie lende zfch aan om in zyne plaats te dienen. De Municipahteit wendt Sch hier op °ot de centraale Adminiflratie- welke be,de broeders in haare zitting van den 11 de dezer, den welverdienden lof toezwaaide den broederkus gaf en de voorgetogen fchikking bekragugde. In de Engelfche Nieuwspapieren vind men bvzonderheid Mr. Collinfon en Kirkella, in het Graan chap Yo. k, waren op dènzelfden dag geboren en fticrvendenaoNovembergenoeg- ziam otFhetzeffide uurna r3 jaaren te Gmenin denaauwfte vnendfehap geleeftïe hebben. Beiden zyn in hetzelfde graf ter aarde beftcld. De koude is te Hamburg zo geweldig, dat de feeds gantschlyk toeöevroozen was. Alle gemeenfehap

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1799 | | pagina 1