O U R A N T. bataafsche republiek. ALKMAARSCHE Ao. 1S05. kT°. r. Van Maandag den 7 January. a lKM A a r. By den R a a o dezer Stad zal van primo January iboj J\ voor den tyd van drie Maanden als Prrelldent in de Kamer vaa 'a$?STiLLËM ''JACOB KLOEK. Tn de Kamer van Fabricage en Plantzoenen voor den tyd van vier Maanden. 111 WILLEM B 0 L T E N. En in de Weeskamer mede voor den tyd van vier Maanden. Mr. MAARTEN ADRIAAN DAEY. F11 in het Collegie van Schepenen zal voor den tyd van een geheel Ja,; P^flderandj H==,e» 'a N U S B O En als Praeftdent uit hec zelve Coliegie tot de Cornmisjie van kleine Zon ken mede voor een geheel Jaar; FRANCOIS F AN DE VELDE. Uit den Haag meld men, dat een aantal Burgers en Ingezetenen van het Landtchap Drenthe, welke zich onlangs by een ampel Request aan hec Staatsbewind hadden vervoegd, met verzoek dat het Landfchap Drenthe van het Departement Overyslel afgefcheiden moge wordenen een Depar- ement op zich zeiven uitmakenzich andermaal op den aiften dezer, aan hetzelve Bewind met een ampel Request hebben vervoegd. I T A L 1 E N. G e N u A den 1 sden December. In den loop van Oftober heeft nogmaals een Zee-gevegt plaats gehad tusfehen de Napolitanen en de Zee-rovers der Batbaryfche kust, hetwelk, indien men deofficiëele deswegens gepu bliceerde berichten geloven mag, wederom tot eerder anders niet zeer be faamde zeemagt van eerstgemelde Mogenhei J is uitgevallen. Het had plaats tusfehen het Napolitaansch linie!chip Archimedes van 74 (tukkenonder be vel van Don Micberoux en een Algerynsch Esquader, faamgcfieldluit drie fregattendrie chebecken en een brigantyn. Het Napohtaanfche Oorlog- fchlp diende ten geleide aan twee-entwintig koopvaardyfehepen, die van Manfredonin naar Mesfim flevenden. Op den syftcn Oftoberter hoogte van Kaap Ste Maria gekomenwerden zy het Barbarysch Esquader gew aar, het welk drie divifien uitmaakte. In deze omflandigheden gelaste DonMi- cheroux aan het Convooy om zich in de haven van Crotone in veiligheid te Rellen, en zeilde zelfde naastbyzynde vyandelyke divide tegemoet, mec oogmerk om haar aan te tasten. De weinige winddie'er was, vertraagd^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1