COURANT. ALKMAARSCHE Ao. 1S05. No. 2. Van Maandag den 14 J nuary. E N. G R DO T- B R I T T A N N I c in. I o Nf) e n den llten January. Dc vrjpnclen van ons Ministerie verdedigen X. J deszelfs bandelwys in het aanvangen van dezen oorlog tegen Sparse met te /eggen datzo wy ons van Spanjes fchatten geen meester ma keen deze ven eene prooi van Jjrankryk zouden worden: Dit is dezelfde rede neertrant, dien zekere Struikrover, digt by dc Hom lower heidetegen ee- Mvn Mw' 1 hy afzette, eens gebruikte. Nu nog uw Horologie, nog ontRoïenW" D wordt bet u, voor dat gy te Honslmv, zytzeke? 'a.at^e berigten uit Oostindie brengen het treurige nieuws mede, dat er een nieu we verwoestende oorlog op Ceylon is uitgeborsten. w p T D U 1 T s C H L A N D- „AL* 2 Jan,uary- Mcn 'iceft h'er degegron.dRe hoop tot het b. oud van den vrede op het vaste Landdewyl de Hoven van Wen en, Pe- tersburg en Berlynover dit onderwerp eenftemraige gevoelens hebben en daartoe gezamentlyk alle maatregulen zullen nemen, die gefchiktzyn om hec voorgefteldc oogmerk te bereiken. Hamburg den iften January. Het Periodiek blad de Vrymoedige, müdi hetvolgende: Hetberigt, dat de Heer vonKotfebue in Italië zou ge- arresieerd zyn, is volftrekt valsch- Hy heeft in de Koninglyke Bibliotheek in h^fïlS^C,k-lgtWISS,S/ia?d(Chrifc oncdekCondcr den Ty tel: Peter de Groot, i,y verlof bekomen om er gebruik van te maken. Hy brengt iwv, driemaal verfcheidene uren in de Bibliotheek door en het Publiek heeft van zyne vlyt eenenryken buit te verwachten. Door de Politiebedienden in Wsbadenlmd, is een bende onbefchaamde n°vers °ntdekt en in hegtenisgebragt. De listHftecn -e- vaarlykfte dezer Dieven Czynde een Schryn werkers gezel) had "tot op die ogenblik alle nafpormgen weten te ontfnappen Eindelyk ontdekte mea i|lvkTrï5nCHarlïlkerbakïerdli(i hcm verborgen hield, en men vernam te ffj? yï' datdtze medc van de Pa»y was De Politiebedienden begaven zich na ar hem toe en arresteerden heb, maar de Scbrynwerkergezelon" fnapte de handen der 1 olitic en zogt door den fchoorftcen te vluchten. Ben r»°nl ift?ïe'"er iö- nakIoindreef hem geheel naar boven toen ech- veVp tref>Z zich boven op den fchoorftcen en dreef denfehoorfteen- Men ii'er rhanrk I »i!T K tanne" tC. ^noi icn' opzyne beurt naar beneden, h!f Hat Tn Leidekkers komen dezen plaatften verfcheidenc ladders op fh-n t J poogden den dief re arvpen Maardèze bood den hevigen- tend fnïrf1/ |Cn f nT v:c 1'n uur°P dcn Ohnodleen (tandbegroe tende onjertusfeheo deze lieden met eencn hagel van ieyen en dakpanen..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1