C O U R A N T. Ao. 1805. No. 3. ALKMAARSCHE Vran Maandag den 21 January. R U S L A N D. Peterseu r g den sden January Dereize rondsom dc Waereld door onze beide fchepen onder bevel an den Heer von Krufenflern zo voor- fpoediglyk over den groten Oceaan begonnen is even gelukkiglyk door de- zelven over de Zuid-zee voortgezet Den aiden December des avonds kwam alhier een Courier aan, welken de Gouverneur vanKamfchatcaover Jand afgevaardigd had. en bragt de onverwagte maar alle aangenaamde ty ping dat de Heer voti Krufenflern met beide zyne fchepen op den 2óden Ju ly inde Peter Paulus haven aldaar was binnen gelopen. Door dewyzezorg van den bevelhebber had geen der fchepen op dezen langen togt een eenig man verloren noch zelfs een eenigen zieken gehad. Zy hadden de Marqué- fas en Sandwich eilanden aangedaanen waren voornemens omdreeks het eind van Augustus naar.' Japan ve devenen. I T A LIE N. Mantua den 5den January. Nabv Novi is ecne escorte van 13 Ttaliaan- fche Husfaren welke eenen wagen mer 25,000 fpecies ducuten van Milaan naar Genua aan het adres van ettelyke Kooplieden aldaar geleiden moesten door 24 gewapende rovers overvallen, gedeeltelyk gedood, gedeeltelyk verdrooid, en hetgeld weg gevoerd. Zeker verheugt het den menfchenvriendte vernemendat er niet alleen te Genua mede een Indituut voor doven en Hommen beftaatopgei igt door en onder het beduur daande van den Heer Af'arottimaar dat deze indeliing ook daar den besten voordgang heeft. Onlangs werden deszèlfs Leerlingen op'enlyk geëxamineerdmen deed hen 1650 vragen uitonderfchei Jene ak- ken van Wetenfchap en was ten hoogde, verwonderd twee hunner al deze vragen zo prompt ah juist te horen beantwoorden. Zelfs losten zv verfchei- dene Gcometrifche (Meetkundige) en Algebraifche(Stelkundige) voordel len op S P A N J E N. Madrid den 6den January. Volgens eene order van het Gouvernement, zal uit yder Regiment Spaanfche Infantery eene Compagnie Grenadiers wor den getrokken om in hec Camp van Si Rochin de gevaar lykdeonderne- mirigen tegen Gibraltar gebruikt te worden De Landmilitie zal mede der- waards gezonden en de Regimenten zo veel mooglyk v oltallig worden ge maakt terwyl men voorts alle maatregelen neemt om den oorlog met kragc voorttezet'en en zich re wreken ov er het gedrag der Engelfchen 1 el en deeds voortgaan met onze rykde Schepen optehaten zynde un Esquader, dat voor Ferrol kruist kortlings nog met \erfcheiden Schepen veifterkfi geworden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1