COUR A N T. Ao. 1805. No. 4. ALKMAARSCHE Van Maandag den 28 January. N O T I F I C A T I E. De Le d e n van de K a mer van Financie, als daar toe by Refblutie vaD den Raad dezer Stad, in dato 23 January laastleden gcquulifi- ceerd: Geven mits dezen kcnnisfeaan deBurgery en Ingezetenen dezer Sta J en dien dit verder mogt aangaan Dat tot meerdere verzekering van de deelnemers in het Plan van Negotia- tie op den 31 (ten December 1804 ten behoeve der Financiën van het Huis Armen Huis gearresteerddoor den Raad is vastgefteld en bepaald. Dat, wanneer naderhand onverhoopt en geheel tegen Haareverwag- tiilg het Plan van voorfz: Negotiatie in de uitvoeringop welke eene wyze dan ook zodanige zwarigheden mogten ontmoeten dat de bepaalde flos- fingen en betaling van Interesfen op ae gefielde ty ien uit het fon is zelve niet zouden kunnen gefchieden deRaad dezerStad zich zelve enPIaarduccesfeu- ren inOffieionu voor als dan plegtig verbindom in dat geval je meest gepas te en ernsiiglle maatregulen te nemen ten einde die afl isfingen en Interes fen uit eene belasting over alle de Ingezetenen zo veel mogelyk gelyk ver deeld, worden gevonden, en dus in allen gevalle naukeurig aan de voor waarden by 't Plan van Negotiatie bepaald voldaan Dat, 0111 de goedwillige Ingezetenen, die zig door aanzienlyke infchry- vingen hebben gedistingueerdwier aantal zeer aanzienlyk is, en die de opentlyke dankbetuiging van allen die 't met de Stad welmcnen waarlyk ver dienen, zo veel mogelyis te gemoet te komen en anderen welken'c meer aan de magtdan wel aan goeden wil heeft ontbroken gelegentheid 'egeven als noch op nieuws of wel van meerdere Somme dan reeds is gefchied in te fchryven. De Kamer van Financie den termyn binnen dewelke de Ia- fchry vingen en Fournisiementen zullen moeten gefchieden met voorken nis en overleg van den Raadheeft geprorogeerd en uicgefteld tot den ïflen Maart aanftaande. Aldus gedaan ter Kamer van Financiën der Stad Alkmaarop den 25(ten January 1805 In 'kennisfe ran my SecretarisJ. GROEN. D N M A R KEN. Koppenhagen den iRd n January. De zeer ervaren en beroemde Uorologtemaker Urban Jorgenfenwiens kostbaar werk over dekunst van Uurwerkmaken onlangs in druw verfchenen ishet fc aan de Maatfch.appy van Zeevaart Arr.bagtenen Landbouw een door hem uitgevonden Th rmometer aangeboden, die, in de gedaante van een Horologieden graad der warmte dooreen metalen veer aantoont. Volgens ujc Amerika ontvangen particuliere brieven zoude de Mulatten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1