bW sssss^ Tt Opperhoofd der Wcér^>anneImgCD^edood, ^e*'^FydejiFran^ dappoSSn nxTdurlgio t lorbeen Swoosh gedeelte van'. Eiland Sr. ^'aTlerp F S C HE ^^U^iddagdte. V L s81K10'^i,olj|[p)f! acne allcrverrchnkkelykfte daad half 4 uur werdt alhier op net v\ fT 0ibedicnde, gen: la Mailtere gepleegd. Een ge™e^"Js f(( van den c:hef der Douaniers Patinen doorfchoot meceenpiftoolhe lven byna op hetzelfde oogenblik voltrok deeze g^eldaaid doo 5 het hoofd te doen fpringen de met een ander piftoolin den mo g en zelfsmoord fchryft men daar aan redenen van dezen opzettelyke cenieen tvd over gemelde la Valliert toe, dat de Chef der Dou^i?^ '0 den dienst, aan den PrefeÊk der Douane te P g Prefecture te Antvaer- had geklaagd en dezelve ter vei anderen dag moest vertrekkende- pen was opontboden ^^fodbioedighcid door den moordenaar overlegd ze moord ,s™etde^Pf. kc uit de bengten naderhand verzameld. Om en uitgevoerd zo als blykt u a buiten gaan, eneemgentyd ftreeks 3 uur zag men debeide llTena weg wendendeen als nog met elkander pratende Chef,hem toegekeerd ftaande lyf aan lyf by den anderdoch met den rug naar n dood neder- ontving het dodelyk fchot in het ag ander piltool voor den dag ftortete gelyke. tyd haalde was deszelfs val en dood en zig hetzelve in den mond geftokenhebDena >twe,kby bvna 70 fnel als die van den ver™°°rc m'or„en met Militaire Honneurs ,(de- zyne Vrouw t'huis is gebragt,w P 8 ljghaam des Moordenaars is wyl hy rang als Capitein hadt) de (tad gebragten aldaar onder den reeds op een vudn!\^g^^ord en zelfsmoord alzins met bedaardheid ,s galg begraven. Daituieze mo menna den dood des Dou- Op VivJsg "1 Zaturoag een ssitegeveild en verkopt- Ec„ bSSwS: W*»* G. Lievendag, verhoogt en twee Koets en Wagenhuizen, tj> ft aar. Te zamen in één Koop. 'mlt S,MEr vdaar«e n de Fredrili Koem met gl Ee4n°dfto ^'d™ Micnt,' ftr^kgeld 7.?» gl **»P. h-SKoornitraatftr,kgeld 5.0 gl- LourensPlasniet verhoogt. Ee" dto 'öp^ kKïïukqCoidorp fa-ï'kgeW B1- FredrikRocm, verhoogt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 2