Een dito op de Hoek van 't Heilige LandItem een Huis en Erve daar agterftrykgeld 620 gl. J. van den Burg verhoogt door M. Cos met 20 g!. Een dito op de Koningsweg, Itrykgeld 110 gl. L. Bergen opgehouden Ecrfdnoop't Ritfevoort, ftrykgeld4Óogl. A. Plas, opgehouden op 140 gl. Twee dito aan elkander verbeeld op de Oude Grachtürykgeld 300 gl. A P. de Lange, niet verhoogt. Een dito met een Houtboscbje daar agterop'tZeglis, Itrykgeld 35 gl. Maarten Cos, niet verhoogt. Een dito met een Tuin daar agtergelegen als voren, Itrykgeld 25 gl. K. Kroeger, niet verhoogt Een ftuk extra alderbest Weidland, groot in Verponding 2163 Roeden, in 't OverdieItrykgeld 1300 gl. S. Stikkel, verhoogt door W.Hofdyk Een ftuk Weidland groot 5 Morgen onder Koedykftrykgeld 900 gl. G. Schoonhoven, opgehouden op 75 gl. Een Portie in 't Contraft van OverleviDg, 49en 1 vierde pr EenC3pi- tale Lening, 29 pr. Een Refipis, 29 en 1 vier pr. Een Obliga tie, 30 pr. ""Tngëvöïgë Refolutie van den Raad der Stad Alkmaar in dato 23 Janu ary 1805, zyn tot Nachtwerkers aangefteld de Burgers: Evert van La tum en Cornells Hemme. "ti W L Y K P R O C L A M A T I Egedaan binnen ALKMAaK op Zondag den ajften January 1805. TWEEDE GEliOD. Jacobus BakkerWedn:, geboren alhier, en Naatje VolkmanWeduwe, geboren te Haarlem, en beiden alhier woonachtig. Casper Lening, Wedn:, geboren te Purmerend, en Maria Duyn, Jonge Dochter, geboren te Alkmaar, en beiden aldaar woonachtig. DERDE GEBOD. Dirk Jansz: Hovenier, Jongman, geboren te Koedyken JannetjeFransd: Ro/enlurg, Jonge Dochter, geboren te Wimmenum, en beiden al hier woonachtig. Hendrik BosJongman, en Johanna de Haan, Weduwe, beiden alhier geboren en woonachtig. Ter Secrerarye der Stad Alkmaar, zyn, van den eoften tot den 27ften January 1805, aangegeven de n igern: Overledenen. Een Dochtertje van N. Breebaart ,{u. J&n van Heinbekker(Militair jiij. ElifabetbDochtertje van HLam- pe9 jaar. Tvoee Kinderen zynde een Dochtertje en Zooutje, van P. Wydonks 1 d CorneliaDochtertje van Cornells Op Dingsdag den sden February 1805, zal men Boelhuis houden by den Vendumeester W. Brons, van alderhande Huisraad en Imboedtl Mans- en Vrouvoe - Klederen&c. van den Vryhoef, 14 jaar. PieterZoontje van JanTesfelaar 20 dagen. Klaas, Zoontje van R. Colom9d. yllida KogenHuisvrouw van Salw mon de Vries32 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 3