Alzo Kniertje A riens, eerder weduwe van Aldert Engelen en thans gerepareerde Huisvrouw, van Cornells Aalbertz: Grootdoor den Gerechte van Egmond aan Zee, by dispoficie in dato 20 January 1805, is gefteld onder Curatele en tot Curators over haar zyn aangefteld, Jan Engelen Neef en Pieter Vuist, te EgmoDd aan Zee voorn; woonachtig, zo werd een iegelyk by dezen daar van geadverteerd, en gewaarfchouwddezelve Kniertje Ariens niet te Crediteren of eenige handelingen met dezelve aantegaan buiten voorkennis en toeftemming van gemelde Curateuren. Die iets te vorderen heeft van of verfchuldigc is aan, Corne lis Paaps, en Maria Kleef, echte lieden, wonende te Alkmaar, word verzogt, daar van, uiterlyk voor den iften Maart aanftamde, op gave en bet.ilinge te doen, aan Pieter Sc hagen en Simon Kleef, te Alk maar voorn: woonachtigals door gemelde echte lieden aangefteld tot derzelver generale gemagtigden. Men is van mening, op Dingsdag den apften January 1805, des na middags praecies ten een uur in het Fnidfen het vyfde Huis var, de M ent alhier publicq te verkopen, twee Toonbanken met de diar by behorende Beunen en Winkelplanken, alles zeer gefchikt en gediend hebbende tot een Lakenwinkel, de voorfchreven goederen zullen (morgens voorde verkoping te zien zyn In de gepasfeerde Week is verloren, een Coupon van Losrente zynde No. 20,1,04 groot 30 gl verfchenen den iften Augustus 1804; die de zelve te regt brengd by A. van der My in de Nieyweftraat, zal goed beloond werden. Op heden 28 January 1805, za! men Boelhuis houden op het Luttïcq- Oudorp op de Hoek van de Appdfteeg, van alderhande Huisraad en Imboeuel; beftaande in: ZilverwerkKoperTinPorcelein Glas- werk, BeddensDekensFraciy Linnen en TafelgoedKabinetPorcelein Kas, en het geen verder vertoond zal werden. By A. Hogelawt BierlaaghBoekhandelaar te Alkmaar, zyn te bekomen: Helen en Gedeeltens van Loten, in de yftjle Generaliteits nu Bitaaffche Loteryé, waar Van de 6de Clasfe trekkende is. Houd Generaal Contra boek.) IA van Har encar spelBoekhandelaar in de Langeftraar, debiteert Helen en Gedeeltens van Loten, in de 98/fo Generaliteits nu Bataafjche Loteryewaarvan de 6de Clasfe trekkende is. By A. Hogeland B erlaaghits Alkmaar, zvn te bekomen: Helen Loten van de 6de Houtenjcbe Loteryégeheel zoi.der L ietenwaarvan de 1 fte Clasfe trekt op Maandag den 4de February >805een Huurlot 4ftuiv, een Kooploc a 8 ftuiv., een Lot voor allen Clasfe n4 Guld. Deze Loteryé beftaat uit 14,000 Pryzen en 97 P rami en en is verdeelt in Zes Clasfen. Nd. Diege nen die nóg Loten van de 5de Houtenfche Loteryé onder zig hebben door bovengenoemde uirgegeven werden gewaarfchuwt van de daaropgetrok- kene gelden te komep ontvangen voor den uden February i8eg Op Vrydag er, Zaturdagden i5den en :6den February aanftnande, •/.al men in de Nieuwe Doelen binnen Alkmaarprafenteren te verkopen: HJifen en Landen &c Tc A liimaar, by de Ery en van A. StRciein dcAgterdaia.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 4