COURANT. Ao. 1805. - No. 5. ALKMAARSCHE Van Maandag den 4 February. Door den R A A D dezer STAD is gedaan 't navolgende adres. Aan 't Staats-Bewind der Bataafsche Republiek. Vertoont reverentelyk de Raad der Stad Alkmaar, dat een aanzien- lyk getal der Ingezetenen van hunne Stad en Jurisdictie hun heeft ge- aJieerd en te kennen gegeeven. Dat zy door Publiecque geruchten reeds zedert eenen geruitnen tyd waaren geïnformeerd dat in andere lieden en dis tricten in 't algemeen op verre naa met met diegefirengenauwkeurigheid wierd gezorgd voor 't tydig aanzuiveren der respective Termynen van de geforceerde belastingen welke zedert verfcheidene Jaaren aan den Lande moeten worden opgebragten in't byzonder dat daar verfcheidene hunner voor't te laat betaalpn van den 8 en 25 Jarige Heffing,en delaatlle belasting, de tiende verhoging daarboven reeds dadelyk hebben moeten opleggenin veele lieden en districten zelfs de eerlten l'ermyn en in andere de tweden Termyn noch niet of nauwlyks is begonnen gefurneerd te worden. Datzy nietalleen uit advisen van Leden van 'tWetgev: Lichaam in open- lyke nieuwspapieren geinfereerddeze algemene geruchten en informatiea volkomen hadden bevestigd gezienmaar ook daarby gevoegd de opinie van zodanig LidofLeden, dat wanner de gelden welke door de achter blyvende (leden en districten voor den eerden en tweden Termyn als noch moeten worden gefurneerd dadelyk waaren ingekomen, eene derde Termyn misfchien voor't ogenblik ten minden, noch niet zoude behoeven te wor den opgebragt. Dat zy meenden met recht te moogen klaagen dat hier door eene ongelyk- heid in 't opbrengen der zoo drukkende belastingen wierd geïntroduceerd, welke dezelven voor hun dubbel moeilyk maakt, en daarom aan de Vertoon ders hadden voorgedeldof niet van wegens den Raad een behoorlyk adre» zoude kunnen worden gemaakten op eene gepaste wyze aan U. L. zodanig verzoek gedaan als dezelve nuttig en gefchikc zouden oordeelen. Dat de vertoonders dan ook niet kunnen ontkennen dat zy't voorfz by hun gedaan verzoek van dien aart hebben gevonden datzy aan t welzyD hunner Ingezeetenen verfchuldigd meenden te zyn 't zelve niet afteflaan. Dat zyinveronderltellingder waarheid en gegrondheid hunner informa- tien, wegens de traagheid waarmede in andere (leden en districten de Hef fingen in 't algemeen en in 't byzonder de eerde en tweede Termyn der laaste belasting worden opgebragtvergeleken met de promptitude en (poed waar mede dit in hunne llad en district ge woonlyk gefchiedten minden met op zicht tot de twee laaste Termyntn zeker is gefchied, boven allen tegen- fpraak meenen te kunnen vastdellen dat 't eene verlchnkkelyke hardeea bezwarende uitzondering ten nadeele van hunne Ingezetenen v.nallendie ia

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1