COUR A N T. alkmaarsche tc E U !<- 15 Ao. 1S05. 6- T/an de WEGEN es STRAATEN, ha Rep4reee»en Van Maandag den u February. V Reinh-oudek, en VERSPAKRKN-Van dezelve. n, 11 A /IF) der Stad ALK MA. A R geh.ord hebbende de Confiderat:en en het Advts van den Schout, IVetbouderen en Schepenen beeftgoedgevonden nieiiws te Keuren en te órdonneeren, gJ,k dezelve Keurt en Ordonneert ^Anikel 1. Alzo niemand aan de Straatenof Wateren eenige eigendom heeft buiten de «rond vanzyne muurenzo word by deeze verbooden dezel ve Weeen in Steegen of Wateren te vevfparren met eenige 1 im- «n wa M°t'hoc g,-naamc!ook Vennstersöf ietsdiergelvks, nogmecmaaken van e enige 1 laatmgen or E nineen ook bet dooreraavén van de Straatenalles ten zy met toeftemmmg Dingen ook netooorgradvcu creïnteresfeerdens a voorens daarop van de Regeering dezer Stad, na dat aegeimercMcC1 utu vnnrden zes weeken moeten worden afgebrokenop pcene dat deeze ltads Regeering dezelve anders ten kosten van de onwilligen zal doen 1a™°v-"ie"^daynJre zelve middeler tyd hadden gekreegen Zte ïK Getimmerten* enz:, tegens betaaling eener behoo yke Recogn.ue e m^ pr-l.dUte.a.dEO.lk» welke oordelen daar by benadeelt tezyn zal mogen bewec o N emand zaleenigeTimmeragien Heiningen, Plaatingenenz., aan Je ftads wien Vtraafen, Erven of Wateren belend mogen maaken of doec hi a aken ten zy hy daar van vooraf aan de Kamer van babricage dezer Stad kennis gée'vewelke behoorlyke rooying zal laaten doen Ookza nie mand eenige^ mogen vernieuwen nog dezelve met zwaartreparatie geheel als nieuw herftellen alles op pcene van 1 ïen Guldensbove„ en Halven de amotie van 't alzo gebouwde, welke binnen veertien dagen zal moeten gefchieden, op verbeurte van gelyke boete. maaken de- a. Niemand zal aan de Straaten eenige verand®nn8.mM8®.nP"^ zelve breeken, of ook repareeren zonder voorkennis en toeftemmmg V a deKamer van Fabricageop pcene van Drie Guldens-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1