C O U R A N T. Ao. 1805. No. 7. ALKMAARSCHE Van Maandag den 18 February. yermlgd.tr Kenreop het Repire eren liehtboucLnen yerfparren van de Jlrate7i Vrtikel 8. Geetic Brouwers of anderen zullen des VrydagsZaturdags, of op de Jaar-Markten cenige voile of leedige Vaten of Tornen op hunnne Straaten of op de Plaatingen mogen zetten, op pcene van Zes Stui vers w iarop zy van uur tot uur zullen kunnen worden bekeurd. 9. Geen Lyndraayers of Touwfla'gers zullen op de (lads Wallen mogen Spinnen of eenig gedeelte van hun Werk verrichten op de boete van Drie Guldens zo dikwyls zy daarop bekeurd werden. 10. Ken ieder zal gehouden zyn de Straat voor zyn Huis en Erven alle Ziturdagen te veegen, of te doen veegen zo ook de Gooten te reinigen en het vuil van de'Straaten en uit de Gootcu op te neemen en weg te breii- gen, op de boete van Twintig Stuivers; geen vuil van de Straaten zal in'c water mogen worden geveegd op verbeurte van gelyke boete. xi. Niemand zal eenig vuilnisasch(trui ken of andere vuiligheid hoe ook genaamd in de Wateren van de Stad of Jurusdictïe van dien, op de Straaten, het Kerkhof, (lads Wallen of de toegangen tot de Vuilniskui- len of op eenige andere publicque Plaatzen mogen werpen of leggen ,maar zal ieder een gehouden zyn dezdvc vuiliigheid te brengen in de ordinairis Vuilniskuilen ten dien einde daartoe expres gemaaktop eene boete van Twee Guldens telken reize te verbeurenzo wel by den geene die het vuil nis brengtals die het op zyne Straat ontvangten worden alle Stads Bedien den en wel in zonderheid de Klapwakers en Stillewagts by r agt ten ernstigfte gelast bier op acht te geeven gely k ook de boete voor de helfc ten voordee- le van den Bekeurder zal komen. De Oudeis zullen voorhunneKmderen, en de Meesters of Vrouwen voor hunne Knegcen of Meiden moeten ver antwoorden 12 De afbraak van Huizen, Muuren enz:zal men evenwel op de Waï- len mogen leggen, mits daar van binnen de eerfte twee dagen aan de Kamer van Fabricage alhier kennis geevende op de boete van Twaalf Stuivers tel ken reize te verbeuren; zullende dezelve Kamer order ftellen dat het zelve dadelyk word weggehaald, tervvyl het niemand vry zal (taan, zodanige Puin etc: den andere overtcdoen en te verkoop.nmaar wel voorzyn eigen gebruik te employeeren. 13. Ieder een zal zyn asch-of vuilnis potten of vaten *s ogtens vóór ne gen uuren voorzyne deur moeten zetten om te worden weggehaald zullen de dezelve, wanneer de Asch- of Vuilnis-Haaider hunne huizen is gepas- feerdgehouden zyn die aan de fhds Vuilniskuilen te brengenop de boete van Tien Stuivers, ten vooniee'.e van de fekeurder, wanneer zodanige Potten of Vaten naa dien tyd op de Straaten gevonden worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1