C O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1S05. No. 8. Van Maandag den 25 February. fervolgen Slot der Keure opliet RepireerenReinboudenen l/erfparren van de Jlraten. Artikel 16. Niemand zalten zy vooraf van de Kamer van Fabricage daar toe bekomende confent en toeftemming, anders dan binnen de beüote Erven eenige Mesthoopen mogen leggen, op de boete van Dertig Stuivers, van vierentwintig tot vierentwintig uurenten voordeele van den Bekeurder te verbeuren ij. Niemand zal zyn gevoeg mogen doen op de ftadsWallen .Toegangen en Vuilniskuilen op '1 Kerkhof, op de Straatenof andere Publicque Plaat- zen binnen deeze Stad, op de boete van Twintig Stuiverstelken reize te verbeuren ten voordeele van den Bekeurderwelke daarenboven de vryheid zal hebben den zodanig,en den hoed afteneemen en deze lve te houden tot dat deboetezal zyn voldaan, en zullen de Ouders voor hunne Kinderen en de Meesters of Vrouwen v oor hunne Dienstboden moeten verantwoorden, 18 Niemand zal eenige Waapelingof Ier mogen laatcn Kopen of uitgie ten in eenige Gooten of Watergangen op de boete van 1 wintig btuivers voor den Bekeurder, met de verpligting op Ouders en Meesters als boven. 19 Niemand zal eenige gemeene Gooten moogen vermetzelen of ver- fparren of daar over eenige Raamen of Borden maaken anders dan voor den ingang van 't buis, op de boete van Tien Stuivers, vaD vierentwintig tot vierentwintig uuren te bekeuren. 20. Niemand zal eenige Travailles moggn zetten anders dan met confent van den Raad tegens behoorlyke Recognitie op de boete van Zes Guldens voor den Officier, mits dezelve daadeiyk wegruimendebinnen den tyd van agt dagen 't welk niet gefchied zyndede boete zal worden verdubbeld 21. Niemand zal eenige ltads Poorten, Straaten, of andere Plaatzen mogen bezetten of verfparren met eenige WagensKarren, Kruy wagens, of wat het ook zyop poene van Zes Guldenste verbeuren als bovepbe- halven de verbeurte van de goederen zelvealles ten zy daartoe fpeciaal de toeftemming der Regeering zal zyn verkreegen. 22. Geene Wagens, Karren, of iets diergelyks, zullen op Markt- of andere dagen mogen worden gefteld dat dezelve de pasfagie van Rytuigen ftremmen. 23. Geene Paarden zullen voor de Wagens enz: mogen worden gelaaten maar moeten daarvan uitgefpsnnen en weggebragt worden, op pcene van Tien Stuivers, de eene helft voor den Bekeurder, en de wederhelft voor den Officier te verbeuren, welke boete op het voorgaande Art: ook zal van applicatie zyn, en zullen die Wagens, Karren en Paarden mogen worden gearresteerdtot dat de boete zal zyn voldaan wordende echter des niette- genftaande aan de daarby geïnteresfeerden vrygelaateDom wanneerzy mee-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1