c O U R A N T. alkmaarsche Ao. iSoj. 9- Van Maandag den 4 Maart. R U~ s L A TT A Petersburg deu*2oden February. He verbintenisfen met na an ders zo inoeylyk voor de overige Europeaan]cbe volkeren fchynente opzigte van ons Ryk dagelyks naauwer te worden en de gunstige ges o gen die hieruit voor onzen Koophandel ontdaan kunnen zyn onberekenbaar.. Naar men verneemtheefc zelfs onze Keizer eenen uiterst vriendely i-.en brie van dien van C/ji.'iaontfangen. I T A L I E N. G e n u A den enden February. Op de Grenzen van Zwitferlandaan den vermaarden St. üothardsbergis den eerden February eene geweldige Ava lanche of Sneeuw klomp neer geftort, door welke twee en-twintig hutten vernield, eene meenigte vee bedolven, doch ge'ukkiglvk niet ecneemg mensch is omgekomen. Daags te voren had aan den berg Skaletta in maifiifl- bunderland eene fneeuwdorting plaats, waar onder vyfmenlchen bedolven werden, van wellyen flegtseen eenigziggered heevc. Volgens fommige by ondere berichten is op h t Eiland Elbe een Kruidma- gazyngefprongen hetwelk zeer veel fchadeaan gebouwen veröorzaakten zeer veele menfchen heeft doen omkomen. DUITSCHLAND- Dresden den azrten February. In den nagtvan den Sden totden oden Febnary is aan het Hertoglyk Munt Cabinet te Coburg, met gewelddadige inbraak, een diefdal gepleegd, het welk verfcheidene duizenden beloopt. Zodra men zulks ontdekte zyn de poorten der Stad eenigcn tyd genoten ge» houden, docb de dader is als noch niet gevat. F R A N K R Y K P a r y s den a6den February. Zvne Heiligheid heeft de Kerk van Sr. Ni- colaas des Chams bezogt en by die gelegenheid gaf hyin het weggaan aan diegenen, welken niet in de Kerk hadden kunnen komen den Zegen: U~ Heilige Vader zal ook het Inditut voor Doven en Stommen gaan bezigtigen hetwelk zeker zeer belangryk zal zyndewyl de waardige en menscblïeven- de Leermeesters dezer ongelukkigen alles zullen in het werk ltel len om de- zeiven blyken te doen geven van het groot nut dat zy uit hunne Lesten trek- ktToen de Paus, in de voordad van St. Antoine, eene der geringde plaat- fen de Margarethakerk bezogtonder eenen verbazenden toeloop van men fchen, 7.0 in als buiten de Kerk vermaande de Pastoordie op den kantel klom ophetoogenblikdat de Heilige Vaderden Altaar naderde het volk om de groote genade te erkennen die het van den Hemel ontvingom den Plaatsvervanger van den Verlo^fer der Weereld, in hun Godsdienstiggc- ftichc, te mogen aaufchouwen daar die Parochie flegts belionduit werk-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1