c O U R A N T. F "happed Ü2STS. 5B3E&5BKSSS AL KM A A R S C H E No. i o. Ao. 1S05. Van Maandag den 11 Maart. "d eZSn Mog des Ketars van Lombard aal ia hat Slotte Moo. fa Onze'achtenswaardige Koningin heeft een Manifest afgekondigd waar Onze aehtenswaarüige jvj s h Deficjt der inkom(ten Jngezegd wordt: dat hare MajelOK^om^ haar züverwt;rk 13 la ten fm elten de liofitaat ingetrokken de Militairen verminderd en heert laten ïme,ten ueu vorno uitgebro- waren nietWa kene ziekteen ae g n „..h de inkomften zeer verzwakt ge- dc 'J 8»=» f ,S3Sf. vo 'dct. do.da°elk onderdaan naar het voorbeeld zyncr Vorstin en do ntattzyas vermogens, zyn Vaderland een voorueciu iy hrf>niIp 0m de uitgeputte Staatskas te ondertteunen. CÏ»ïïtodSi OÜanp ifebeutde alhierhet volgende .reu- 1 ,Qt „it leren kan zich van ontrouw te hoeden en zyne driften tebeU'U''elen Zekere Cafamiglia namelyk had zich in een meisje van 1ja- ren daf ongemeen fchoon wal, verliefd, en zy had hem, mettrouwbe- e?' u°.,,n hand beloofd Hy moest cene reis doen, en, gedurende dezelve verloofde het hem ongetrouwe meisje zich met een ander minnaar. Cafamiglia komt te rug, verneemt de trouweloosheid zyner geliefde, wa- nem zich nut een piltoolklimt over eenenmuur, om by haar te komen j h nr Dai»* OD vlu,yt hv naar cun zyner bek endenIchryfc ™e °b Ken waarmhyz nmi ïjf poog.teveronVehnldigenc» dringt middernacht" e kert binnen wak het ly» van het vermoorde meisje was tentoon gefield Het Gerecht was hem op het fpoor en men wilde hemS>y pen doch hy ontvlugte en doorfchoot zichweinige JhredM van daar met hetzelfde pifloolwaar mede hy zyne minnares gedood had. Menbcgroet hem aan den oever der zee, beklaagt en veracht netm Madrid den aoflen February. In eene officieele Dep che van den Intendant onzer krygsmsge te Harma de dato l6Üftofer iB°^ feerd aan den Commandant der Provincie Corogna, leest:meou dat. My kens de afgelegde verklaringen voor het Bureau der Zeemagt c »avana voor dat te Baracoade negers van bt Domingo 50 Kan°nncerfli Goelet en een Brigantyn van uftukken hebben, cn^,?J„rnnrfle wreed- togten, die zich tot 15 en 20 mylenin zee uiriliekn. n, anfrh'p fcheoeo, heden hebben gepleegdtegen de manfehappen van eemgeSpaaniche Ichtpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1