C O U R A N T. A L K M A A il S C H E Ao. 1S05. No. 11. Van Maandag den 18 Maart. S F A N J E N. T\/T a d r t d den 28ften February. DeFranfche Kaper l'lntrepide, onder 1 VA bevel van den Kapitein Liavaitro heeft twee Engelfche Chehekken beiden met 6 (lekken kanon gewapend, genomen en te Alicante opgcbragr. De een had 17 man Equipagie en de ander 26. Eene fom van 3700 Piasters bevond zich aan boord dezer fchepen. Duitschland. R E nsb u R g d n 3den Maart. De zo wyzc als menschlievende Keurvorst van Beyeren beeft reeds federteenige jaren, eenen maatregel ingevoerd die gierige of nalatige Ouders noodzaaktom hunne Kinderen ter fchool te laaten gaanmoetende Ouders hetfchoolgeld betalen het zy zy hunne Kin deren ter fcholc zenden of niet Aan andere oorden van Duitschland was dit reeds voor lang niets nieuws, en is zelfs bepaaldby voorbeeld in het Oldenburgfche, dat Kinderen, die-geen lezen, fchryven en rekenen ge leerd hebben, niet als leerjongens vooreenigambacht mogen worden aan genomen of ingefchreven en datzy, die nergens Leerjaren hebben door- gellaan ook niet mogen trouwen. Een'maatregeldie navolging verdient, waar die maar eenigzins kan plaats grypen, en die zelfs in de vryfle Repu blieken w- nschlyk waredewylvryheid nooit het verzuimde onkunde en de toomloosheid moet in de handwerken, wordende als d?.nhoewel anders de dierbaarde fchat, een geesfel voor het menschdom en een voorregtdat de Maatfchappy moet vervloeken. BATAAFSCHE R E P U B t. I E K. Den Haag den ióden Maart. Dy het Departementaal Beduur van Holland, is in deszelfs Zitting van den 7den dezer befloten dat het Hcem- raadfehap van den Schermerwederom zal bedaan op den voetwaarop het zelve van oudsen overeenkomftig den inhoud van het Oótrooy van den Ja- re 1630, volgens de door Dykgraaf en Heemraden ingezondeneen ter Secre tarie gedeponeerde opgave, heeft bcflaan; en wyders goedgevonden en verdaan, met honorabel ontflag van het tegenwoordig Dykbeftuur, en met dankbetuiging voor derzelver bewtzene diensten, te benoemen en aan te dellen, rot Dykgraaf: MrLucas Dylthans in die qualiteit fungerende. Tot H e e m u a d f n Dr. Petrus de SinnavilleMr J. G de LochesMr. Zacheusvan ForecscCornelisde BoerMr. J. C van BlccquLryMis de Gein en Huibert Janszde Jong Tot Hoofd-Incelanden: De tydelyke Praefidcnt van Wethoude- ren der Stad Alkmaar, Mr. D/'kRodeeuvv l'hpieMr J C van BUc query Mie de Geus, Huibert Jansz: de JongAbraham van der SlusM.r Zacban van For eest, A-A. vander LeyMr. Dirk GallesCornells-BruinvisAlm-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1