C O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1S05. lz- Van Maandag den 25 Maart. D E N E M A R K E .N. ■\7 o p i'e n h a g e n den ipden Maart. Een der rykfte particulieren onzer IX Stad, de Suikerraffinadeur Ladigesis dezer dagen alh er overleden-. Beh ilven fommige aanzienlyke legaten aan eenigen zyner bloedverwanten heeft hy zyn geheel vermog'-n elat men zegt in 16 a 18 tonnen gouds:coe- ftaan aan het Hospitaalhet inflituc voor Kraamvrouwen eD het Armeuwe- zen gefchonken. frankryk P A r y s den 21 den Maart. De Paus heef c aan h c .en tra le Commit re der Koepok Inenting eene byzondere audiëntie verleend, by Welke gelegenheid de Heer Guillotin een exemplaar overhandigde van het rapport dezer be- langryke middling, tegel-k aan den Heiligen Vader, in eene uitgebreide aanfpraakden dank betuigende voor de befchermingwelke hy wel aan deze kunstbewerking wil verlenen, met verzekeringdat de naauwkeurig- ltc onderzoekingendie er gedaan zyn omtrent de vele duizenden Inentingen binnen en buiten Frankryk in genen deele iets hebben opgeleverd hetwelk deze waarheden wederlpreekcnaamlykdat de Inenting der Koepo ken eerder eene geringe ongelleldbeid dan wel ziekte is; d at zy nimmer over- flaande, maar een voorbehoedmiddel tegen de Njtuurlyke Kinderpokken is :Zyne Heiligheid ontving de Leden dezer Commisfie op de vk yendtte wy- ze en zei de, dat hy hunnen arbeid zeer toejuich'e en een levendig be la ngnars in het welgelukken van eene uitvinding zo belangryk en nuttig voor het menschdom hetwelk van de heilzame uitwerking door de ondervinding was overtuigd geworden. T Zyne Eminentie de Kardinaal AntonMisheeft eergisteren eene Jnngo Jufvrouw, in den Joodfchen Godsdienst opgevoed, den Heiligen Doop toegediend Zy was i; Jaren oud en baar Vadereen vermogend Man uit Amlterdam, welke reeds drie Jaren geleden het Christendom laad omhelsd was daa1'tegen woordighebbende een branschman, metdeszelvs Vrouw, die in Holland vele beleefdheden van dezen man hadden ontvangenals Pe ter en Meter over den Doopgeftaan. BATAAFSCHE REPUBLIEK. - D E n H a A G 22 Maart. In de Zitting van 't Wetgevend Ligchaam van he den fielt oe Vrcifident voorom de Rapportenbecreflenhe de approbatie der Nieuwe Staatsregelingend ^Gcldhejjiig te arresteren:en conclu deert conform. Op Vrydag en Zaturdapg den 22flcn en 23Üen Maart 1805, is inde Nieuwe Doelen alhier, het navolgende geveild en verkogt. Een Huis en Erve, zvnde een Wel ter Nering flaande BTOidbaAkery(taan de en gelegen in de Kooltuinftrykgeld 250o gl. VVm. Schoorlverhaogv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1