C O U R A N T. alkmaarsche Ao. 1805. No. 13. Van Maandag den i April. - I T A LA I NT" Mantua den 17 Jen Maart. De Kroning van zyn Majelteir. de Keizer der Franfchen, als Koning van Italië, zal op den 23lten Moy ullner plaatshebben. Een hevige ftorm heeft veleEngelfcheKapersroet.deSpaanlchapryzsn die zy by zich haadennaar de Afrikaaofehekust gevoerd alwaar zy gebrand zyn. De Koning van Sardinië heeft zich tc Rome in het gezelfctnp der Bemin naarsvan Jezus cn Maria laten opnemen. De plegtige inlyving is, totgroote ftichting van het volk, door den Kardinaal Mattel gefchied. D-UITSCH L AN D. Wenen den ipden Maart. De krankheid van den regerenden Vorst van Ipchtenftein is zo erg geworden dat aan denzei ven de heilige Sacramenten zyn toegediend Vele lieden die dezen Vorst als hunnen vader en weldoe ner bcfchouwen begeleiden met tranen in de ogen het hoogwaardige. Hanovkis den eóften Maart. Zyne Excellentie de Heer Ryksmarfchalk Bernadotte die by zyn vertrek naar Parys aan de Executie-Commisfie alhier, toe fpyziging van noodlydenden ei.ne forn van 35°° Franken toeftond, heeft dit fonds, by deszelfs terugkomst alhier, nog zo aanmerkelykver meerderd, dat na dagelyks 790 behoeftigenom met gefpyzigd worden ook heeft hy nog daarenboven soPiftolcn, tot onderftcuning van noodly- dendetoegedaan- Het is geheel bezyden de waarheid, het geen een Frankforter Dagblad onlangs vermelde, dat, namclyk, de Koning van Engeland, onlange etne aanmerkelykc fomme gclds onder de behoeftige volksklasfe dezer ftad had laten uitdelenzynde de onderfteuningen die de armen ontvangen hebben niet van den Koning van Engelandmaar van den Heer Ryksmarfchalk Ber- nadotte afkomitig. Hamburg den a.^ften Maart. Men meldt uit Brunswykhet volgende Ook binnen onze ftad heeft het Armenwezen eene nieuwe verbeterde inrig- ting bekomen, die men vooral aan de vaderlyke voorzorg en mildadighejd van onzen algemeen geachten Hertogzo wel als aan de menschlievendacid van den waardigen Geheim Juflitie- Raad Leifewitzwelke beide de mensch- heid behendig zegenen zalte danken heeft, en dieniet alleen verzachting van menfehelyke ellende, affchaffing der bedelary opwakkcring van vlyc en werkzaamheid ten doel heeftmaar waarvan ook wezenlyke bevordering van den burgerlyken welltand, en nadere maatfehappelyke verbindingen meteen woord, algemene welvaartte wachten is. Ten einde godsdienstigheid, door andere, naar men verneemt kragtiger middelen danoverreding ce bevorderen, isinaliede Oostenrykfchc Statea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1