C O U R A N T. alkmaarschb Ao. 1S05. No. r4- Van Maandag den 8 April. "k D R~y Ëi Tegen het Opkoopen van OUD* of NE UW- L O O D. De R A a ij der Stad Alkmaar, m tic leedwezen ziende dat de dievery- ën van Lood wederom zederc eenigen tydzeer algemeen zyn gewor* den en ontwaarende dat de gemakkelykheit om zich van zodanigelloolen Lood te kunnen ontdoen, daartoe veelal aanleiding geeften deze Schvi- meryën begunstigd heeft raa ingenomen Confideratiën en Advis van den li eer Hoof a Officier en Schepenen dezerStad met inhtefie en renovatie van de Keure van 17 December 1765, goedgevonden teStatuëerenen vastte Bellen, gelyk deze ve doet by deze Dat geen U tdrager of andere Opkoper van goederen, wie hy ookzy, met uitzon der i 14 al leen der Lo >d ai eters) eenigLood tzydanOud of Ni ~u w zal mogen inkoopen, om door nun gebruiktverfmoltenverkogt, of op de koop gehouden te worden, dan alleen op pubuecque verkopingen, op poene dat zy die hier tegen zullen handelenvoor de eersremaal zullen ver beuren eene Boete van 25 Guldensen voor dt tweedemaal arbitrair zullen worden gecorrigeerd naar gelegenheit van zaaken Du e venw I aan ied^r 1 word vrv gclaatcn Oud of ander Lood by yfb'M ik of anders buiten de Stad en Jurisdiétie in tc koopën naai her- w ards te vervoeren en weder te verkoopen mits dezelve, voor- en al-eer zo tanig Lood in hunne Huizen word ontfangen en opgeflagen aan den Heer 1 lonfd - Officierpitecile en nauwkeurige opgave doen van de Perfoi en van dewelke zodanig Lood Mngekogc, en't nauwkeurig gewicu van tzelve, en mits dezelve, wanneer dit Lood wederom door hun word verkogtgely- ke aangave doen van 't gewichc s an't alzoo afgezette Lood terwyl ieder een welke tegen deze oepaling zal hebb-n gehandeldzonder eenige corni- ventie zal worden gem dfteerdmet eene lioete van 25 Guldens voor de eersteroealen met arbitraire correctie geltraft wanneer dit meermaalen inogt gebeuren. Dat de Loodgieters geen Oud- of Nieuw - Lood zullen mogen mkoopen dan van Perfonen by bun bekendof die zich hebben bekend gemaakten dai hun daarby zal zyn te kennen gegev en vanwienen van waar dit Lood is gekoomen: Dat wanneer hun daarby iets is voorgekomen, 't geen hun eenige fuspicie behoort te geev cn of zodanig Lood mogt zyn geftoolen?y 't zelve zullen aanhouden, enden Verkoper tot op nader tyd beicheiden, om daarvan intusfehen ten Ipoedigftcn aan den Heer Hoofd Officier kennisle te geeven welke dam op dadelyk onderzoek zal do n. Dat wanneer een Loodgieter aan deze verpligting met zal hebben voldaan dezelve eveneens voor de cerstemaal zal verbeuren eene Boe te van 25 Gul dens cn voor de tweed e en verdere reizen arbitrair worden geltrafc, Einde*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1